1. Ana Sayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri
 3. Kat Mülkiyeti Bulunmayan Lojmanların Satışı ve Bunlarda Öncelikli Alım Hakkı

Kat Mülkiyeti Bulunmayan Lojmanların Satışı ve Bunlarda Öncelikli Alım Hakkı


Lojmanların Satış Şekli

4706 sayılı Kanuna göre kat mülkiyeti kurulan kamu konutları bağımsız bölümler halinde, üzerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satılacak.

Lojmanların satışı konusunda hazırlamış olduğumuz geniş kapsamlı bir rehber için şu linke tıklayınız: Lojmanların (Kamu Konutlarının) Satışı Rehberi – 2021

Kat Mülkiyetine Tabi Olmayan Lojmanlarda Konutta Oturanların Satın Alma Hakkı

Ancak kat mülkiyetine tabi olmayan konutlarda oturanların öncelikli satın alma hakkı bulunmuyor. Çünkü tasarı maddeye göre zerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satılacak.

Ayrıca Tasarının öncelikli alım hakkını düzenleyen maddesi de sadece kat mülkiyetine tabi konutları düzenliyor. Tasarı metnine göre “İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin veya dört yıla kadar kanuni faizi ile birlikte taksitli olarak ödenebilir, peşin olarak ödenmesi halinde yüzde on indirim uygulanır.”

Bu durumda satılacak lojmanlar açısından kat mülkiyetine tabi olanlarda oturanlar ile olmayanlarda oturanlar arasında bir fark oluşturulduğu görülmektedir.

Kamu konutlarının satışı, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 4. maddesinin 11. fıkrasında yasalaşmıştır. Lojmanların satışını düzenleyen madde TBMM Genel Kurulunda küçük bir değişiklikle kabul edildi. Yapılan değişiklikle 10 yıldan daha yeni lojmanların satışının da önü açıldı. Fakat kat mülkiyeti kurulmamış lojmanlarda, lojmanda oturan kişilerin, öncelikli alım hakkı bulunmamaktadır.

TBMM Genel Kurulu tarafından aynen kabul edilen tasarıya göre kat mülkiyeti kurulan kamu konutları bağımsız bölümler halinde, üzerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satılacak. Ancak kat mülkiyetine tabi olmayan konutlarda oturanların öncelikli satın alma hakkı bulunmuyor. Çünkü tasarı maddeye göre zerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satılacak.

Lojmanların Satışında Kat Mülkiyeti Kurmak

Dolayısıyla, mevcut durumda kat mülkiyetine tabi olmayan konutlarda oturan kamu görevlilerinin, oturdukları lojmanları öncelikli olarak alabilmeleri için bu lojmanlarda kat mülkiyetinin kurulması gerekiyor.

Bir yapıda kat mülkiyeti kurulması için yapının inşaat ruhsatı alınarak yapılmış olması ve kullanma izni bulunması gerekir. Eğer inşaat ruhsatı bulunmasına  rağmen yapı kullanma izni yok ise öncelikle cins tashihinin yaptırılması ve sonrasında yapı kullanma izninin alınması gerekir.

Lojmanların Satışında Cins Değişikliğinin Yapılması

Cins değişikliği; bir taşınmazın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

Cins tashihi yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte tapu sicil müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir:
a) Cins değişikliği istenen taşınmazın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya bilgi,
b) Taşınmaz malikinin veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve temsil belgesi,
c) Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmazların cins değişikliği işlemle-rinde, işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair belediye veya il özel idaresi yazısı,
d) Taşınmaz sahibinin bir adet 6×4 cm. büyüklüğünde, son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı.

Cins tashihi yaptırıldıktan sonra ilgili belediyeye başvurularak yapı kullanma izni alınır.

Lojmanların Satışında Kat Mülkiyetine Geçiş

Taşınmazda cins değişikliği yapıldıktan ve yapı kullanma izni alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi gerekir.

Kat mülkiyeti; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyet hakkı kurulmasıdır.

Tapu sicil müdürlüğünce kat irtifakı kurulmadan doğrudan kat mülkiyeti kurulabilmesi için istenecek belgeler şunlardır:

1. Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe: İstenildiğinde bu dilekçe tapu sicil müdürlüğü görevlilerince yazılabilir.

2. Genel inşaat projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında il özel idaresince) tasdik edilmiş olması gerekir.

3. Vaziyet planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gere-kir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazı-na gerek yoktur.

4. Yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı): Tüm bağımsız bölümlere ilişkin yapı kullanma izin belgesi aranmalıdır.

5. Fotoğraf: Ana taşınmazın ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösterir, en az 13 x 18 cm. boyutlarında olması ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir.

6. Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş büro-su gibi niteliğini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ve ana taşınmazın maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.

7. Yönetim planı: Ana taşınmazın yönetimini düzenleyen yönetim planı-nın her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.

8. Malikin/maliklerin veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

9. Malikin/maliklerin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde çekilmiş ikişer adet vesikalık fotoğrafları.
Kat irtifaklı bir taşınmazın kat mülkiyetine geçirilmesinde 1, 2, 3, 6 ve 7. maddelerdeki belgeler kat irtifakı tesisinde alındığından yeniden ibraz edilmesi-ne gerek yoktur. Sadece, yapı kullanma izni (iskan ruhsatı), fotoğraf ve yönetim planının (önceden verilmemiş ise) ibrazı halinde, maliklerden birinin veya yöneti-cinin talebine istinaden kat mülkiyeti kurulur.

Kat Mülkiyeti Bulunmayan Lojmanların Satışı ve Bunlarda Öncelikli Alım Hakkı
Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (5)

 1. (2) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması mümkün bulunan kamu konutları kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulduktan sonra satışa konu edilebilir. mustakil lojmanda yani tek katlı lojmanda oturmaktayım Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması mümkün degilmi oturdugum lojmanı alamayacakmıyım öncelik alım hakkı benim degilmi ne yapmam gerekiyor.

 2. mustakil bahçeli maile lojmanında oturmaktayım,öncelik alma hakkı benim degilmi şimdi.Kat Mülkiyetine Tabi neden olmuyor mustakil ev bilgi alabilirmiyim

 3. Aysun Gümüş 1 sene önce

  Kat irtifak olmayan lojmanlarda oturanlar üvey evlatmı. Neden alma hakları yok. Kat mülkiyetleri çıkarılsın. Diğer lojmanlarda oturanlar oturduğu daireyi alma hakkı varsa bu hak tüm lojmanlarda oturanlara da verilmeli. Çifte uygulama doğru değil. Umarım kat mülkiyetleri çıkartılır.

  • Suat Şimşek 1 sene önce

   Meclis yasayı bu şekilde çıkarmıştır. İdari bir durum söz konusu değil.

  • Aysun Gümüş 1 sene önce

   Kat mülkiyeti olmayan lojman satışlarında içinde oturan memurların alması yönünde Mecliste yeni bir karar alınması hak kayıplarını önleyecektir. Bu sorunun çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.