Meraları İşgal Edenlerden Ecrimisil Alınır Mı?

Makalemizi paylaşır mısınız?

Meralardan ecrimisil alınabilir mi? Meralar, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdir. Bu nedenle, normal koşullar altında, meraların işgalinden ecrimisil alınabileceği düşünülebilir.

Mera Nedir? Mera Arazisi Nedir?

4342 sayılı Mera Kanunu merayı; hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yer olarak tanımlamaktadır. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Mera Nedir? Mera Arazisi Nedir? Mera Kime Aittir?

Meralardan Ecrimisil Alınır mı?

Kamu malları ile ilgili yapılan tasniflerde meralar, genellikle orta malları grubuna dahil edilir. Bu tasnif bir anlamda doğrudur da; çünkü meralar belirli bir köy ya da kasaba halkının ortak kullanımındadır. Bununla birlikte 4342 sayılı Mera Kanunu, mera, yaylak ve kışlakların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu hüküm altına almıştır. Bu nedenle meraların işgal edilmesi halinde ecrimisil alınabilir.

Aslında Danıştay meraların işgal edilmesi halinde milli emlak teşkilatınca ecrimisil alınabileceği görüşündedir. Danıştay’ın pek çok kararında (örneğin Danıştay 6. Dairesi, E: 1999/2290, K: 2000/3462) meraların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, 4342 sayılı Mer’a Kanununun 4.maddesinde meraların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu hükme bağlandığı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesinde ise, devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden ecrimisilin isteneceğinin hüküm altına alındığı, buna göre, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu açık olan ve mera amacı dışında kullanılması mümkün olmayan taşınmazın işgal edilmesi nedeniyle ecrimisil alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ifade edilmiştir.

Danıştay Altıncı Dairesinin bu kararında şu ifadelere yer verilmiştir: “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesinde, devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9. maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle 13. maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisilin isteneceği, ecrimisilin talep edilebilmesi için hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olmasının gerekmediği ve fuzuli şagilin kusurunun aranmayacağı kuralı yer almıştır. 4342 sayılı Mera Kanununun 4. maddesinde meraların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre, devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu açık olan ve mera amacı dışında kullanılması mümkün olmayan taşınmazın işgal edilmesi nedeniyle ecrimisil alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından aksi yöndeki idare mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır.”

Bununla birlikte, mera, yaylak ve kışlaklar hakkında Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 2002 yılında yayımlanan 2002/10 numaralı Genelge ile; 4342 sayılı Mera Kanununun 19. maddesinde mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde bu işgal ve tecavüzler hakkında, 3091 ve 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli işlemlerin yapılacağı, Kanunun 4. maddesinde de amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar eski konumlarına getirmek amacıyla yapılan masrafların, sebebiyet verenlerden tahsil edileceği, belirtilerek 4342 sayılı Mera Kanunu uyarınca Hazinenin bu alanlara yönelik işgal ve tecavüzler nedeniyle ecrimisil isteme hakkı olmayıp, bu işgal ve tecavüzler nedeniyle alınması gereken bedellerin mera, yaylak ve kışlakların bakım, ıslah ve geliştirilmesinde kullanılmak üzere özel ödeneğe ve köy sandığına veya belediye bütçesine kaydedilmesi gerektiği bu nedenle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yönetim ve denetiminde olan mera, yaylak ve kışlaklardan Milli Emlak teşkilâtınca ecrimisil alınmayacağı belirtilmiştir.

Bu nedenle şahıslar tarafından kullanılan mera, yaylak ve kışlaklardan Milli Emlak tarafından ecrimisil alınmaması gerekmektedir.

Mera Komisyonu Tarafından Vasıf Değişikliğine Karar Verilen Fakat Henüz Hazine Adına Tescil Edilmeyen Meralardan Ecrimisil Alınabilir Mi?

Soru: 1- 2006 yılında Meradan Hazine adına tescil edilmesi için Mera Komisyonunca Karar alınmış ancak Hazine adına tescil işlemleri tamamlanmamış olan bir adet taşınmazımız vardır. 2- Söz konusu taşınmaz üzerine 2010 yılında Türk Telekom (AVEA) tarafından GSM Baz istasyonu kurulmuş olduğu anlaşılmıştır. 3-  Ancak ilgili taşınmazın Hazine adına tescili 2019 yılında sağlanabilmiştir.

Buna göre; Taşınmazın Hazine adına tescilinin 2019 yılında sağlanmasına rağmen; GSM Baz İstasyonunun 2010 yılında kurulduğu tespit edildiğinden, son 5 yıl için ecrimisil tahakkuk ettirilebilir mi?

Cevap: Bildiğimiz üzere 2002-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Meraların Tahsisi, Tahsis Amacının Değiştirilmesi, Meralardan Ecrimisil) göre meralardan ecrimisil alınmamaktadır.

Fakat sorduğunuz soruya konu taşınmazda özellikli bir durum söz konusudur. Mera Komisyonu vasıf değişikliğine karar vermiş fakat Hazine adına tescil gerçekleşmemiş. Bu durumda şöyle bir yorum yapmak içimden geçiyor. Mera Komisyonu vasıf değişikliğine karar verdiğine göre meralık vasfı kalkmıştır buranın. Yapılacak tescil sadece parselin Hazine mülkiyetine geçmesi açısından anlamlıdır. Meralık vasfı zaten kalkmıştır. Bu nedenle bu parseldeki işgalden ecrimisil alınabileceğini düşünüyorum.

Meraları İşgal Edenlerden Ecrimisil Alınır Mı?
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.