1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Milli Emlak 8 İlde Çok Sayıda Taşınmaz Satıyor


Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde, ilgili Milli Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Satışa sunulan parsellerin listesi yazının sonundadır.

Milli Emlak tarafından yapılacak ihalelere nasıl katılacağınız konusunda bilgi almak için şu yazımıza bakınız: Milli Emlak İhalelerine Nasıl Girilir? Hazine Arsa İhalelerine Nasıl Katılırım?

İhaleye katılacak isteklilerin; a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Mal müdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi, Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.) 

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil no.sunu gösterir belgenin, kamu tüzel kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi geçmesi halinde, 1/4’ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödendiği takdirde; satış bedeline %20 indirim uygulanır.

4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Seymen Emlak Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırdığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine hiçbir sorumluluk yüklenmez.

Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. Ayrıca; Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.  Satışa sunulan parselleri görmek için aşağıdaki linklere tıklayınız. 

Tokat Pazar Milli Emlak Satılık.

Sivas Gürün Milli Emlak Satılık

Niğde Milli Emlak Satılık

Manisa Salihli Milli Emlak Satılık.

Manisa Merkez Milli Emlak Satılık.

İzmir Foça ve Urla Milli Emlak Satılık

İzmir Çeşme Milli Emlak Satılık

Çorum Milli Emlak Satılık

Çubuk milli emlak satılık.

ANKARA milli emlak satılık.

Milli Emlak Satılık Parseller

Yorum Yap