Milli Emlak Ankara’da İmarlı Taşınmazlar Satıyor

Makalemizi paylaşır mısınız?

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların (PARSEL LİSTESİ PDF OLARAK YAZININ SONUNDA YER ALMAKTADIR); 21.06.2021 tarihinde hizalarında belirtilen saatinde;

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyonca;  sıra no’su  ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) olan taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, Kamu tüzel kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

d) Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede, tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun şekilde hazırlanarak;

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3-4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

4-İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin verilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

5-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilinir.(İzmir-1 Cad. No:35 Kızılay/ANKARA )

6-Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırdığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine hiçbir sorumluluk yüklenmez.

7-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-İhaleye katılacakların COVİD-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

11-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde COVİD-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.”   (TEL: 0312- 417 71 71)  İhalenin yapılacağı adres: İzmir-1 Cad.No:35 Kızılay/ANKARA  İLAN OLUNUR. SATILIK PARSEL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.