Milli Emlak İstanbul’da 60 Milyon Değerinde 29 Arsa Satıyor

Makalemizi paylaşır mısınız?

Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlardan ilk 28 tanesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile, 29. sırada bulunan taşınmaz ise aynı Kanunun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1, Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermelerin gereken belgeler

a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:

1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.”

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;

Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi;

Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;

Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

c) Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf ihaleye iştirak etmek isteyenlerin vermesi gereken belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

3-  Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4 -İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

6- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7- Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL’ye (BeşMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL’den (BeşmilyonTL’den) 10.000.000,00-TL’ye (OnMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL’yi (OnMilyonTL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

9- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

PARSELLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. PARSELLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SIRA NOİLÇESİMAHALLEADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜM (m²)TAHMİNİ  BEDEL (TL)İMAR DURUMU
1SancaktepeSamandıra77962204,02459.045,00Konut Alanı
2SancaktepeSamandıra77813195,85431.000,00Konut Alanı
3SancaktepeSamandıra847119176,45406.000,00Konut Alanı
4SancaktepeSamandıra82256217,67501.000,00Konut Alanı
5SancaktepeSamandıra779620207,06466.000,00Konut Alanı
6SancaktepeSamandıra89619150,21338.000,00Konut Alanı
7SancaktepeSamandıra891912156,42368.000,00Konut Alanı
8SancaktepeSamandıra68561166,93375.595,00Konut Alanı
9SancaktepeSamandıra85218232,93489.155,00Konut Alanı
10SancaktepeSamandıra780811219,00613.200,00Konut Alanı
11SancaktepeSamandıra685518179,07402.910,00Konut Alanı
12SancaktepeSamandıra893314176,8415.480,00Konut Alanı
13SancaktepeSamandıra64366159,81359.575,00Konut Alanı
14SancaktepeSamandıra708013614,041.412.295,00Konut Alanı
15SancaktepeSamandıra703824316,88792.200,00Konut Alanı
16SancaktepePaşaköy_9188879.200,00Konut Alanı
17SancaktepeSamandıra703810285,85715.000,00Konut Alanı
18SancaktepeSamandıra892610139,58329.000,00Konut Alanı
19SancaktepeSamandıra894311139,30327.355,00Konut Alanı
20MaltepeÇınar158813172,07720.700,00Konut Alanı
21TuzlaAydınlı821922                104,60261.500,00Konut Alanı
22TuzlaAydınlı1591                110,74254.702,00Konut Alanı
23TuzlaAydınlı85167                242,67667.345,00Konut Alanı
24TuzlaAydınlı810711                  39,3890.574,00Konut Alanı
25TuzlaMerkez1194                628,782.515.120,00Konut Alanı
26TuzlaAydınlı82852                405,041.215.120,00Konut+Ticaret Alanı
27KartalYukarı109874                338,232.367.610,00Konut Alanı
28ŞileBalibey9362             9.914,499914,490,00Özel Sağlık Tesis Alanı
29ŞileBalibey9361            43.037,0643.037.060,00Özel Sağlık Tesis Alanı
Milli-Emlak-Istanbul-Satilik
Milli Emlak İstanbul’da 60 Milyon Değerinde 29 Arsa Satıyor
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.