1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Milli Emlak Kira Bedellerinde COVİD-19 İndirimi Yapılabilir mi?


Bilindiği üzere 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’a eklenen geçici 25. madde ile turizm amaçlı irtifak haklarında ecrimisil ve irtifak hakkı bedellerinin ertelenmesi hükmü getirilmişti.

“GEÇİCİ Madde 25- Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenir ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir.

Bu düzenlemeye ilişkin olarak 31.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de 398 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizm yatırımlarında ecrimisil ve irtifak hakkı bedellerinin ertelenmesi) yayımlanmıştır.

COVİD-19 salgını ile en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de yukarıdaki durumlar dışında kalan satış, kira, irtifak hakkı bedellerinde indirim yapılıp yapılamayacağıdır.

Taksitli Satışlar

Öncelikle belirteyim ki taksitli satışlarda salgın hastalık nedeniyle taksitlerin ertelenebileceğine dair herhangi bir düzenlememiz bulunmamaktadır. Bu nedenle taksitli satışlarda salgın hastalık nedeniyle taksitlerin ertelenmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Üstelik taksitlerin banka kanalıyla yatırılması da mümkündür.

İrtifak Hakları

Benzer bir durum irtifak hakları için de geçerlidir. Gerek Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve gerekse 324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında İrtifak İşlemleri)’nde salgın hastalık nedeniyle irtifak hakkı bedellerinde indirim yapılabileceğine dair herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu şekilde bir uygulama ancak kanun ile yapılabilir. Kanun koyucu ise sadece turizm amaçlı irtifaklarda bedellerin ertelenmesini (indirim değil) öngörmüştür.

Tahsisli taşınmazlardaki ticari amaçla kiraya verilen yerler

Ancak Hazine taşınmazlarında kiralamalarda durum farklıdır. Öncelikle belirteyim ki 2020-073426 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Korona Virüsü (Covid-19) İle Mücadele kapsamında kira bedellerinin dondurulması) ile tahsisli taşınmazlardaki ticari amaçla kiraya verilen yerlerin kira bedellerinden indirim/iade/mahsup yapılması öngörülmüştür. Bu indirimin nasıl uygulanacağını şu yazımızda değerlendirmiştik: Covid Tedbirleri Kapsamında Hazine Taşınmazlarında Kira Bedelleri Nasıl Tahsil Edilecek?

Diğer kiralamalar

Tahsisli taşınmazlardaki ticari amaçla kiraya verilen yerler dışında kalan kiralamalarda kira bedelinden indirim yapılabilir mi?

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ekinde (Ek-4) yer alan Kira Sözleşmesi’nin 8. maddesine göre “Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını vs.), ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri hâller gibi mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz.” Benzer bir hüküm 300 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kira İşlemleri)’nde de yer almaktadır.

Bu hükmü tersinden yorumlar isek bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması gibi durumlarda kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talepler idare tarafından değerlendirilebilecektir. Yani idare tarafından uygun görülmesi durumunda sözleşmenin bu maddelerinde değişiklik yapılabilecektir.

Ancak şu hususu gözden ırak tutmamak gerek: İdare bu yönde bir işlem tesis etmeye mecbur değildir. Herhangi bir yargı kararı olmadığı sürece bu yönde işlem tesisi zorunlu değildir.

Ayrıca uygulama birliği bakımında bu tür taleplerin Bakanlığımız tarafından değerlendirilmesi ve alınacak karara göre işlem tesis edilmesi en uygun yaklaşım olacaktır.

Yorum Yap

Yorumlar (2)

  1. Barış Toptaş 6 ay önce

    Sayın Başkanım, İşyeri kapatmaları ve kısıtlamları İçişleri Bakanlığınca alınan kararlar gereğince Pandemi neden olarak gösterilek alından ve İrtifak Hakkı Resmi Senedi (Yönetmelik Eki) 17. maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 76. Maddesi ve 324 sayılı Tebliğin II.13. Maddesinde “kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. ” hükümleri gereğince kapalı kalan ve kısıtlı kalan süreler nedeniyle irtifak hakkı bedeli alınması Kanunen düzenleme yapılmaması nedeniyle hukukimidir. Ortada Resmi Senet ve İçişleri Bakanlığının kapatma kararı var sonuç itibari ile.

    • Bence bu konuda 324 sayılı Tebliğdeki “İrtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde; irtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin talebi üzerine irtifak hakkı veya kullanma izni süresi kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. ” hükmü ygulanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.