1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları

Milli Emlak Kırşehir’de İmarlı Arsa Satıyor


1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca satış ihalesine çıkarılmıştır.

2- Satışı yapılacak taşınmazların satış ihalesi Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3- Satış İhalesi Yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yeri belgesi, b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı), c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası

d) Geçici teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka Şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

5- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle, kanuni faizi ile birlikte ödenir.

4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedeli KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6- Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Satış Bedeli üzerinden %1 oranında Döner Sermaye Ücreti alınacaktır.

İletişim Numarası: 0 386 262 24 24

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya www.https://kirşehir.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. 

SATILACAK PARSELLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

milli-emlak-kirsehir-satilik-arsa
Milli Emlak Kırşehir’de İmarlı Arsa Satıyor

Yorum Yap