Milli Emlak Kitabı İçindekiler Sayfası

ÖNSÖZ III

İÇİNDEKİLER IV

ŞEKİLLER XVI

TABLOLAR XVII

KISALTMALAR XVII

BİRİNCİ KISIM 1

KAVRAMSAL ÇERÇEVE, HAZİNE TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ, OSMANLI TOPRAK HUKUKU, MÜLKİYET HAKKI VE EŞYA HUKUKU 1

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE, DEVLET MALLARI, KAMU MALLARI, DEVLETİN ÖZEL MALLARI 1

A. Kavramsal Çerçeve: Mal, Mülk, Emlak, Mal Memuru, Milli Emlak 1

B. Devlet Malları 4

II. HAZİNE TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ ve MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 16

A. Tarihçe 16

B. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı ve İşleyişi 17

C. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Görevleri 21

III. OSMANLI TOPRAK HUKUKU 22

A. İslam ve Osmanlı Hukukunda Mülkiyetin Unsurları 23

B. Mülk Arazi 24

C. Vakıf Arazi (Arazi- i Mevkufe) 30

D. Metruk Arazi 35

E. Mevat Arazi 37

F. Miri Arazi 39

F. İslam Hukukunda ve Osmanlı Uygulamasında Kamu Malları 46

IV. MÜLKİYET HAKKI 52

A. Mülkiyet Hakkının Tanımı 52

B. Mülkiyet Hakkının Konusu 53

C. Eşya Hukuku Hükümlerine Göre Tekli Mülkiyet ve Toplu Mülkiyet 54

V. TAŞINMAZ ve TAŞINIR MÜLKİYETİ 64

A. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 64

B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanımı ve Kaybı 64

C. Mülkiyetin Kapsamı 71

D. Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsamı: Sınırlar 74

E. Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı 74

F. Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları 78

G. Kaynak ve Yeraltı Sularının Mülkiyeti 85

H. Taşınır Mülkiyeti 86

VI. SINIRLI AYNİ HAKLAR 89

A. Sınırlı Ayni Hak Kavramı, Konusu ve Türleri 89

B. İrtifak Hakları 89

C. Taşınmaz Yükü 102

D. Rehin Hakları 104

VII. ZİLYETLİK 113

A. Zilyetlik Kavramı 113

A. Zilyetliğe Tabi Şeyler 114

B. Zilyetliğin Türleri 114

C. Zilyetliğin Kazanımı 116

D. Zilyetliğin Hükümleri 117

E. Zilyetliğin Korunması 118

F. Zilyetliğin Devri 120

G. Zilyetliğin Sona Ermesi 121

VIII. TAPU SİCİLİ 121

A. Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler 122

B. Tapu Sicilleri 124

C. Tapu Kütüğüne Kaydı Yapılacak ve Yapılmayacak Taşınmazlar 125

D. Tapu Sicilinde Yapılacak İşlemler 126

İKİNCİ KISIM 131

DEVLET İHALELERİ UYGULAMALARI ve HAZİNE TAŞINMAZLARINDA DEĞERLEME İŞLEMLERİ 131

I. DEVLET İHALELERİ UYGULAMALARI 131

A. Devlet İhale Kanunu’nun Kapsamı 131

B. Devlet İhalelerinde İlkeler 133

C. İhaleye Katılma Şartları 133

D. İhaleye Katılamayacak Olanlar 134

E. 2886 sayılı Kanunda İhale Usulleri 134

F. İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler 137

G. İhale Yetkilisi ve İta Amiri 139

H. İhale Komisyonları 139

İ. İhale Süreci 140

J. Sözleşme Sonrası Hususlar 155

K. Diğer Hususlar 157

L. İdarelerce İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama 158

II. HAZİNE TAŞINMAZLARINDA DEĞERLEME İŞLEMLERİ 159

A. Rayiç Bedel 159

B. Değerleme Süreci 159

C. Ön Hazırlık Çalışmaları 160

D. Saha Çalışması 163

E. En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi 166

F. Değerleme Yönteminin Seçimi 168

G. Değerin Oluşturulması 172

ÜÇÜNCÜ KISIM 173

DEVLETİN TAŞINMAZ EDİNMESİ 173

I. DEVLETİN MAL EDİNME YÖNTEMLERİ 173

II. TAŞINIR VE TAŞINMAZ SATIN ALINMASI VEYA FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA MAL EDİNME 173

A. Genel Hususlar 174

B. Borçlar Kanunu Açısından Satın Alma 175

C. Kamu İhale Kanununa Göre Satın Alma veya Finansal Kiralama 177

III. ÇEŞİTLİ ALACAKLARA KARŞILIM TAŞINMAZ SATIN ALINMASI 185

A. Amme Alacağına Karşılık Taşınmaz Satın Alınması 185

B. Türkiye İş Kurumundan Taşınmaz Satın Alınması 189

C. KİT’lerin Kar Paylarına Karşılık Taşınmaz Edinimi 189

IV. KAMULAŞTIRMA ve İSTİMVAL 190

A. İlgili Mevzuat 190

B. Kamulaştırmanın Şartları 191

C. Kamulaştırmanın Aşamaları 195

D. Ayn’ı (Mülkiyeti) İhtilaflı Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması 206

E. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırması İçin Açılacak Davalar 207

F. Bir İdareye Ait Taşınmazın Diğer İdareye Devri 209

G. Kamulaştırmadan Vaz Geçme ve Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı 209

H. Acele Kamulaştırma 211

İ. Kamulaştırılan Taşınmazın Vergi İlişiği 211

I. İstimval 211

II. DEVLETLEŞTİRME 213

A. Tanım 213

B. Devletleştirme Şartları 213

C. Devletleştirme İle İlgili Hususlar 215

III. TAŞINMAZLARIN TRAMPA EDİLMESİ 217

A. Borçlar Kanunu’nun Trampa ile İlgili Hükümleri 217

B. Hazine Taşınmazlarının Trampasını Öngören Hükümler 217

C. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Trampa 218

D. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Hükümleri 218

E. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Hükümleri 219

F. Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi 219

G. Kapadokya Alanında Trampa 225

H. Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi 225

İ. 4706 Sayılı Kanun’un Geçici 4. Maddesi Kapsamında Trampa 231

J. Karayolu Yapımı Amaçlı Kamulaştırmalarda Hazine Taşınmazlarının Trampası 232

K. İmar Kanunu’nun Ek 7. Maddesi Kapsamında Trampa 236

IV. ARSA veya KAT KARŞILIĞI İNŞAAT 236

A. Arsa veya Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Ortak Hususlar 236

B. Kat Karşılığı İnşaat 237

C. Arsa Karşılığı İnşaat 239

V. TEFERRUĞ- TEFEVVÜZ 240

A. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri 240

B. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Hükümleri 242

C. Hazinenin Hissedar Bulunduğu Taşınmazın Satışında Teferruğ 243

VI. ANTLAŞMALARLA HAZİNENİN MAL EDİNMESİ 248

A. Yunanistan İle Yapılan Türk ve Rum Ahalisinin Mübadelesi İle İlgili Antlaşmalar 248

B. Rusya ile Yapılan Anlaşmalar 251

C. Bulgaristan ile Yapılan Anlaşma 251

D. Suriye ile Yapılan Anlaşmalar 251

VII. KANUNLARLA HAZİNENİN MAL EDİNMESİ 252

A. Emvali Metruke Kanunları 252

B. 1924 Tarih ve 431 Sayılı Hilafetin Kaldırılması Hakkındaki Kanunun İntikal Hükümleri 256

C. Medeni Kanun 256

D. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesiyle Hazine’ye Mal İntikali 259

E. OHAL Kapsamında Hazine’ye Mal İntikali 261

F. Kanunların Hazine Adına Tescili Öngören Hükümleri 264

G. İrtifak Hakkı Tesis Edilen Parsellerdeki Yapıların Hazineye İntikali 275

H. Hazine ve Diğer Bazı Kamu İdarelerinin Kamulaştırdıkları Taşınmazların Hazine Adına Tescili 280

İ. Çeşitli Kanunlara Göre Verilen Taşınmazların Geri Alınması 283

J. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi (Müsadere) Yoluyla Hazine’ye Mal İntikali 289

K. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 291

L. Sosyal Güvenli Kurumu Mülkiyetindeki Taşınmazların Hazine Adına Tescili 291

M. 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 292

N. 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 292

O. 2308 Sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun 292

P. 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu 293

Q. 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun 293

R. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 293

VIII. DHTA TESCİL HARİCİ ALANLARIN İDARİ YOLDAN HAZİNE ADINA TESCİLİ 294

A. Mevzuat 294

B. Kamu Kurum ve Kuruluşları Adına Tapuda Kayıtlı Olup da Kadastro Çalışmalarında Tespit Harici Bırakılan Taşınmazların Tescili 296

C. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Sahipsiz Yerlerin ve Henüz Kadastrosu Yapılmamış Yerlerin Tescili 297

D. Ortak İşlemler 300

IX. BAĞIŞ YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNME 302

A. Bağış Talebin Mevzuata Uygun Olması 302

B. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Bağış Kabul Edilmesi 302

C. Bağış Kabul Etme Yetkisi 302

D. Bağışlanan Taşınmazın İadesi 303

DÖRDÜNCÜ KISIM 305

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ 305

I. TESPİT ve ECRİMİSİL İŞLEMLERİ 305

A. Tespit İşlemleri 305

B. Ecrimisilin Tanımı ve Ecrimisil ile Kira Arasındaki Farklar 310

C. Ecrimisilin Mevzuatımızdaki Yeri 310

D. Ecrimisilin Unsurları ve Şartları 311

E. Ecrimisilin İşlem Süreci 330

II. TAHLİYE ve ELATMANIN ÖNLENMESİ 338

A. Tahliye ve Elatmanın Önlenmesinde Uygulanacak Mevzuatın Sırası 338

B. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve İlgili Yönetmelik 339

C. 3091 Sayılı Kanun ve Yönetmeliği 339

D. 775 Sayılı Gecekondu Kanununda Yer Alan Hükümler 347

E. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Hükümleri 348

F. Ceza Hükümleri 348

G. Hazine Taşınmazlarında Tahliye ve El Atmanın Önlenmesi Açısından Uygulanabilecek Diğer Mevzuat 349

III. KİRA İŞLEMLERİ 355

A. Giriş 355

B. Borçlar Kanununun Kiralamaya İlişkin Hükümleri 355

C. Hazine Taşınmazlarında Kiraya Verme Yetkisi 361

D. Hazine Taşınmazlarının Milli Emlak Tarafından Kiraya verilmesi 378

E. Özellik Arz Eden Kiralama İşlemleri 399

IV. İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİ 450

A. Giriş 450

B. İlgili Mevzuat 450

C. Hazine Taşınmazlarında İrtifak Hakkı Yetkisi 450

D. Milli Emlak Teşkilatınca Genel İrtifak Verilmesi 453

E. Özel İrtifak 473

V. TAHSİS İŞLEMLERİ 557

A. Tahsis Kavramı 557

B. Hazine Taşınmazlarında Tahsis Yetkisi 558

C. Tahsis Yetkisinin Devri 561

D. Tahsis Edilmiş Sayılma 561

E. Tahsise İlişkin Özel Hükümler 561

F. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Tahsis Yetkisinin Devri ve Taşra Birimlerinin Tahsis Yetkileri 567

G. Tahsis Yapılabilen İdareler ve Öncelik Sırası 570

H. Tahsise Engel Teşkil Eden Sebepler / Engel Teşkil Etmeyen Şerhler 571

İ. Hazine Taşınmazlarına İlişkin Tahsis Taleplerinde Uyulması Gereken Hususlar 572

J. Tahsis Süreci 573

K. Tahsisli Taşınmazların Yönetimi 578

L. Tahsis Değişikliği 581

M. Taşınmazların Tahsisinin Kaldırılması 581

N. Tahsissiz Kullanımların Sonuçları 583

BEŞİNCİ KISIM 585

ELDEN ÇIKARMA İŞLEMLERİ 585

I. SATIŞ ve BEDELLİ DEVİR İŞLEMLERİ 585

A. Giriş 585

B. Borçlar Kanunu’na Göre Satış Sözleşmesi 585

C. Hazine Taşınmazlarının Satışında Yetki 587

D. 2886 Sayılı Kanuna Göre Satış (Genel Hükümlere Göre Satış) 589

E. Milli Emlak Tarafından Özel Kanun Hükümlerine Göre Yapılan Satış İşlemleri (Özel Satış) 610

II. BEDELSİZ DEVİR İŞLEMLERİ 719

A. 222 Sayılı Kanuna Göre Devir 719

B. 351 Sayılı Kanuna Göre Devir 720

C. 442 Sayılı Kanuna Göre Devir 721

D. 775 Sayılı Kanuna Göre Devir 723

E. 1164 Sayılı Kanuna Göre Devir 724

F. 2981 Sayılı Kanuna Göre Devir 728

G. 2985 sayılı Kanun Kapsamında TOKİ Başkanlığına Devir 731

H. 3083 Sayılı Kanuna Göre Devir 731

İ. 3573 Sayılı Kanuna Göre Devir 732

J. 3653 Sayılı Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi Ve İşletilmesi Hakkında Kanun Kapsamında Bedelsiz Devir 734

K. 4046 Sayılı Kanuna Göre Devir 735

L. 4562 Sayılı Kanuna Göre Devir 735

M. 4749 sayılı Kanun Kapsamında Varlık Kiralama A.Ş.’ne Devir 738

N. 5104 Sayılı Kanuna Göre Devir 738

O. 5366 sayılı Sayılı Kanuna Göre Devir 739

P. 5543 Sayılı Kanuna Göre Devir 740

Q. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 741

R. 6001 sayılı Kanuna Göre Karayolları Genel Müdürlüğüne Devir 741

S. 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun Kapsamında Devir 742

T. 6292 sayılı Kanuna Tapusu İptal Edilen Taşınmazların İadesi 742

U. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Devir 746

V. 6461 sayılı Kanun Kapsamında TCDD’ye Taşınmaz Devri 746

W. 6593 sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Devletlere Arsa Verilmesi 746

X. 6721 sayılı Kanun Kapsamında Maarif Vakfına Taşınmaz Devri 747

Y. 6741 sayılı Kanun Kapsamında Türkiye Varlık Fonuna Devir 747

Z. 6831 Sayılı Kanuna Göre Devir 747

AA. 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 748

BB. 7269 Sayılı Kanuna Göre Devir 748

CC. 233 sayılı KHK Kapsamında Kamu İktisadi Teşebbüslerine Taşınmaz Devri 749

III. TERK VE TASARRUF HAKKIN DEVRİ 750

A. İMAR KANUNUN 11. MADDESİNE GÖRE TERK 750

B. Belediyelerce Denizden Doldurulan Yerlerin Tasarruf Hakkının Belediyelere Devredilmesi 758

C. Tarım Reformu Bölgelerinde Ortak Kullanım İçin Taşınmaz Terki 758

IV. TAŞINIR TASFİYESİ 758

A. Taşınır Tasfiyesinde Milli Emlak’ın Yetkili Olduğu Durumlar 759

B. Taşınır Tasfiyesinde Özel Yetkiler 760

C. Taşınırlarda Milli Emlak Tarafından Uygulanan Tasfiye Şekilleri 764

D. Taşınır Tasfiyesinden Devletin Sorumluluğu 773

E. Taşınır Yönetimi, Taşınır Malların Kaydı, Muhafazası ve Kullanımı 773

ALTINCI KISIM 791

MİLLİ EMLAKLA İLGİLİ DİĞER KONULAR 791

I. KIYI HUKUKU 791

A. Tarihçe 791

B. Kıyı Kanunu’nun Uygulanacağı Alanlar 793

C. Kıyı 794

D. Kıyı Çizgisi 795

E. KKÇ 795

F. Sahil Şeridi 800

G. Kıyılardan Yararlanmada Egemen Olan İlkeler 804

H. Kıyılarda Planlama ve Yapılanma 806

İ. Doldurma, Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Üzerine Yapılabilecek Yapılar 809

J. Kıyıda, Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde İnşaat Ruhsatı 811

K. Kontrol ve İmar Mevzuatına Aykırı Yapı 811

II. İMAR MEVZUATI 812

A. Kavramsal Çerçeve 812

B. İmar Kanunu’nun Kapsamı ve İstisnaları 816

C. İmar Planı Yapımında Yetkiler 816

D. İmar Planlarının Hazırlanması ve Onayı 819

E. İmar Planlarının Kısımları 820

F. İmar Planlarına İtiraz 822

G. İmar Planlarına Karşı Dava Açılması 823

H. İmar Planlarında Milli Emlak Açısından Özellikli Durumlar 823

İ. İmar Planlarında Yapılaşma Koşulları 825

J. İmar Planlarının Uygulanması, İmar Programları ve Uygulama Yöntemleri 826

K. Parselasyon (Arazi ve Arsa Düzenlemesi) Uygulamaları 831

L. Parselasyon İşlemlerinde Hazine Taşınmazları 840

M. Parselasyon İşlemlerine İtiraz ve Dava 844

III. KADASTRO 845

A. Giriş 845

B. Kadastro Bölgesi ve Kadastro Çalışma Alanı 846

C. Kadastro Bölgelerinin Belirlenmesi ve İlanı 847

D. Kadastro Ekibi ve Komisyonun Kuruluşu ve Bilirkişilerin Seçimi 848

E. Çalışma Alanının İlanı 851

F. Çalışma Alanı Sınırının Belirlenmesi 851

G. Dava Listesi ve Diğer Belgelerin Alınması 853

H. Mevki veya Ada İlanı 853

İ. Çalışma Alanında Orman Bulunması Durumunda Orman Kadastrosunun Yapılması 854

J. Taşınmazların Sınırlandırılması ve Hak Sahipliğinin Tespiti 855

K. Kadastro Tutanağının Düzenlenmesi 872

L. Sınırlandırma ve Tespit İşlemlerinin Kontrolü 874

M. Kadastro Tespitine İtiraz 874

N. Kadastro Sonuçlarının İlanı 877

O. Kadastro Tespitine Dava ve Zamanaşımı 879

P. Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi 880

Q. Diğer Kadastro Uygulamaları 884

IV. KAMU KONUTLARI 888

A. Kamu Konutunun Tanımı 888

B. Kamu Konutları Kanunu’nun Kapsamı 888

C. Kamu Konutları Yönetiminde Yetkili Kuruluş ve Hukuki Dayanağı 889

D. Kamu Konutlarının Türleri 889

E. Kamu Konutu Özelliğini Kazanma 890

F. Kamu Konutu Edinimiyle İlgili Hükümler 890

G. Kamu Konutlarının Türlerine ve Görev Unvanlarına Göre Ayrımı 891

H. Konut Tahsis Komisyonlarının Kurulması 892

İ. Kamu Konutu Tahsis Süreci 892

J. Konut Blok veya Gruplarının Yönetimi 895

K. Konutlarda Kira Bedeli 896

L. Yakıt Giderleri 900

M. Kamu Konutlarında İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri 902

N. Konutlarda Oturanların Uyması Gerekli Esaslar 908

O. Konutta Oturma Süresi ve Konuttan Çıkma 909

P. Konuttan Çıkarılma 910

V. VATANDAŞLIK HUKUKU 911

A. Giriş 911

B. Kavramlar 911

C. Türk Vatandaşlığının Kazanılması 913

D. Türk Vatandaşlığının Kaybı 918

VI. YABANCILARIN ve CEMAAT VAKIFLARININ TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNMELERİ 920

A. Yabancı Kavramı 920

B. Tarihçe 922

C. Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Edinmesi 927

D. Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Edinmeleri 933

E. Cemaat Vakıflarının Türkiye’de Taşınmaz Edinmeleri 942

VII. MUKABELE-i BİLMİSİL İŞLEMLERİ 945

A. Yunan Uyruklular 945

A. Suriye Uyruklular 947

B. Bulgar Uyruklular 954

C. Arnavut Uyruklular 954

VIII. ORMAN HUKUKU 954

A. Tarihçe 954

B. 1982 Anayasası’na Göre Orman Mülkiyetiyle İlgili Anayasal İlkeler 957

C. Mülkiyet Hukuku Yönünden “Orman” 960

D. Orman Türleri 961

E. Ormanların ve Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Alanların Tescili ve Tahsisi 962

F. Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Alanların İdaresi 963

G. Devlet Ormanlarının Yönetimi ve Devlet Ormanları Üzerindeki İşlemler 964

IX. TABİİ SERVETLER ve KAYNAKLAR 966

A. Tarihçe 966

B. 1982 Anayasası’na Göre Tabii Servet ve Kaynakların Mülkiyetiyle İlgili İlkeler 968

C. Milli Emlak Açısından Madenler 970

D. Milli Emlak Açısından Petrol Kaynakları 971

X. MERA, YAYLAK ve KIŞLAKLAR 972

A. Genel Olarak 972

B. Mera, Yaylak ve Kışlakların Tahsisi 973

C. Mera, Yaylak ve Kışlaklarda Tahsis Amacı Değişikliği 973

D. Meraların Kiralanması 975

XI. KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARI 975

A. Tarihçe 975

B. 1982 Anayasası’na Göre Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili İlkeler 975

KAYNAKÇA 979