Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-01. Kısım-Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM- Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM- Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1- Amaç

(1)Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü taşra birimlerinin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 2- Kapsam

(1)Bu Yönerge; defterdarlıklarda varsa millî emlâk dairesi başkanlıkları emlâk müdürlüklerinin ve millî emlâk müdürlüklerinin, malmüdürlüklerinde millî emlâk servislerinin veya varsa milli emlak müdürlüklerinin iş ve işlemlerine ilişkin görevleri, çalışma usul ve esasları ile uygulama şeklini kapsar.

Madde 3- Dayanak

(1)Bu Yönerge; 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Tanımlar

(1) Bu Yönergede geçen;

1)Açık ihale usulü: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

2) Ambar: Kamu idarelerine ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yeri,

3) Arsa karşılığı inşaat: Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak yapı bedeline karşılık başka bir Hazine taşınmazının verilmesini,

4) Aynen taksim: Paylı mülkiyete konu bir taşınmazın paydaşlar arasında payları oranında bölünerek parsellere ayrılmasını,

5) Avan proje: Asıl projeden önce, yapılacak projeye esas olmak üzere hazırlanan taslak projeyi,

6) Bakanlık: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,

7) Balıkçı barınağı: Her türlü balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle korunmuş, yeterli havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanı ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, satış yeri, idare binası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı imkanlara göre balıkçı limanı, barınma yeri veya çekek yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarını,

8) Bina yüksekliği (Hmax): Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi,

9) Bedel tespit komisyonu: Bu Yönergede yer alan, tahmin edilen bedel tespit işlemlerini yapmak, ecrimisili tespit ve takdir etmek ve İdarece verilecek diğer görevleri yürütmek üzere ita amiri tarafından İdarenin taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı olan memurları arasından seçilen ve üç kişiden oluşan komisyonu,

10) Beyan: Taşınmazın durumunu, eklentisini, geçit hakkını, üzerindeki muhdesatı, yeniden kurulması mümkün olmayan ayni hakları ve mevzuatta yazılması öngörülen diğer hususları gösteren, üçüncü kişileri bilgilendiren, tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen belirtmeleri,

11) Bölge: Yatırım ve teşvik kapsamında taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irtifak hakkı ve verilecek kullanma izni işlemleri açısından; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararıyla gruplandırılan ve ekinde belirtilen Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İlleri kapsayan bölgeleri,

12) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

13) Cins tashihi (vasıf değişikliği): Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe ve benzeri iken arsa veya arazi ya da arsa, arazi iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürülmesi için kadastro paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemleri,

14) Çalışmaya ara verme süresi: Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri tarafından her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verilen süreyi,

15) Çevre düzeni planı: Konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörler ile kentsel-kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanım kararlarını belirleyen yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde, varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yapılan, idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen, 1/25000, 1:50000, 1:100000, veya 1:200000 ölçekte hazırlanan, plan notları ve raporuyla bir bütün olan planı,

Milli Emlak Kitabı

16) Çiftçi: Çiftçilik işlerini bedenî ve fikrî güçlerini kısmen veya tamamen katarak doğrudan doğruya yapan ve esas geçim kaynağını bu işlerden sağlayanları,

17) Dağıtım cetveli: Her imar adası için ayrı olarak düzenlenen ve bu düzenleme sonucu meydana gelen parsellerin, hangi kadastro veya imar parsellerinden, nasıl oluştuğunu, kadastro ve imar parsellerinden alınan düzenleme ortaklık payını, gerektiğinde malikin muvafakati ile terk edilen alanları ve kamulaştırılan alanların miktarlarını gösteren cetveli,

18) Daire amiri: İllerde defterdarı, milli emlak dairesi başkanlığı bulunan illerde milli emlak dairesi başkanını, ilçelerde malmüdürünü,

19) Dayanıklı taşınır: 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğine ekli Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşları,

20) Demirbaş: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Mal Yönetmeliğine ekli Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 255 Hesap Detayında yer alan taşınırları,

21) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile diğer kanunlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilen yerleri,

22) Devir: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç kamu idarelerinin, görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması hâlinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla, taşınmazların mülkiyetinin diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilmesini,

23) Doğrudan satış: Hazine taşınmazlarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve özel kanun hükümlerine göre belirlenen bedel üzerinden ihaleye konu edilmeksizin yapılan satış işlemini,

24) Doğrudan temin: 4734 sayılı Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

25) Düzenleme ortaklık payı (DOP): Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tâbi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye tâbi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden yüzde kırka kadar düşülebilen miktarı ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakati ile tespit edilen karşılığı bedeli,

26) Düzenleme ortaklık payı oranı: Bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin toplam yüzölçümü miktarına oranını,

27) Ecrimisil: Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminatı,

28) Elbirliği mülkiyeti: Türk Medeni Kanununda veya bu Kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetini,

29) Emlak vergisine esas metre kare birim değeri: Taşınmazın, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini,

30) Ferağ: Taşınmazın mülkiyetinin tapuda devrini,

31) Fuzuli şagil (işgalci): Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişileri,

32) Gaiplik kararı: Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık bulunması hâlinde, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu veya uzun süredir bulunamayan, ikametgâhı ve sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığının veya ona düşen miras payının on yıl resmen yönetilmesi ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı sürenin geçmesi halinde Hazinenin istemi üzerine mahkemece gerekli ilanlar yapıldıktan sonra verilen bu kişinin gaip olduğuna ilişkin kararı,

33) Gecekondu: İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arsa veya araziler üzerinde yapılan yapıları,

34) Genel hükümlere göre irtifak hakkı/kullanma izni işlemleri: Kanun ve Yönetmeliğe göre ilan ve ihale yoluyla yapılan irtifak hakkı ve kullanma izni işlemlerini,

35) Genel hükümlere göre satış: Kanun ve Yönetmeliğe göre ihale yoluyla yapılan satışı,

36) Gerekçe raporu: Önerilen işin öncelikle yapılmasını zorunlu kılan nedenleri ve sağlayacağı faydaları belirten raporunu,

37) Harca esas değer: Taşınmazın; 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi gereğince harç alınmasında esas alınan değerini,

38) Harcama: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, personel giderleri, sosyal güvenlik katkı payları ile diğer giderleri,

39) Harcama birimi: Genel Müdürlük bütçesinden ödenek tahsis edilen ve gönderilen ödeneği harcama yetkisi bulunan Genel Müdürlük taşra birimini,

40) Harcama yetkilisi: İlçelerde kaymakamı ve illerde defterdarı,

41) Hazine: Genel bütçeli kamu kuruluşlarının taşınır ve taşınmaz malları, hakları, alacakları ve borçları açısından Devlet tüzel kişiliğinin adını,

42) Hazine davaları: Genel bütçeli kamu idarelerinin taşınır ve taşınmazları, hakları ve borçları açısından İdarenin Devletin tüzel kişiliği adına davalı veya davacı olarak taraf olduğu adli ve idari davaları,

43) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taşınmazları,

44) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,

45) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

46) Hurda: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları,

47) Islah imar planı: Düzensiz ve sağlıksız biçimde oluşmuş yapı topluluklarının veya yerleşme alanlarının, sınırları belli edilmek suretiyle, mevcut durumu da dikkate alınarak dengeli, düzenli ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla, hâlihazır haritalar üzerine yapılan ve yapılanma şartlarını da belirleyen imar planını,

48) İdare: İllerde defterdarlık, milli emlak dairesi başkanlığı veya milli emlak müdürlüğü ve ilçelerde malmüdürlüğünü varsa milli emlak müdürlüğünü,

49) İdari işlem: İdare tarafından kamu hukuku kuralları uyarınca tek taraflı olarak tesis edilen ve tek başına uygulanabilir nitelikte olan hukuki tasarrufları,

50) İdari dava: İdarenin yaptığı eylem ve işlemlerden dolayı bir hak ve menfaatinin ihlal edildiğine inanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, İdare aleyhine idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal veya tam yargı davalarını,

51) İdari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar: Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara (tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç) ilişkin olarak açılan idari davaları,

52) İptal davaları: İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan idari davaları,

53) İfraz: Tapu kütüğünde tek parsel halinde kayıtlı bulunan taşınmazın teknik metodlarla birden fazla parsellere bölünmesini,

54) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

55) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

56) İhale: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda Kanunda ve 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri, onarım ve yatırım işlemleri açısından ise; 22/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

57) İhale komisyonu: Bu Yönergede belirtilen ihale ile ilgili işleri yürütmek üzere ita amiri tarafından seçilen üyelerden oluşan komisyonu,

58) İhale işlem dosyası: İhaleye konu taşınmazın ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin bilgi ve belgeler ile saklanmasında yarar görülen diğer belgelerin konulması için oluşturulan dosyayı,

59) İhbar ikramiyesi: Kanunlar gereğince, Devlete intikali gerekirken gizli kalmış olan taşınır ve taşınmazlar, vergiler, haklar, menfaatler ile Devletçe yapılmış fazla ödemeleri ihbar edip bunların Devlete aidiyetini sağlayan kimselere, bunların değerleri veya kazançlarının belli bir oranında verilen parayı,

60) İmar planı: Belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve bu amaçla beldenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayalı olarak hazırlanan, kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanımı, koruma, kısıtlama kararları, örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren pafta, rapor ve notlardan oluşan belgeler çerçevesinde nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak iki aşamadan oluşan planı,

61) İpotek: Vadeli satışlarda, mülkiyetin devrinin yapılması halinde, bedelin tamamının ödenmesine kadar, satılan taşınmazın borca karşılık teminat teşkil etmesini sağlayan ve ayni hak niteliğinde olan taşınmaz rehin şeklini,

62) İrtifak hakkı: Bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz veya kişi lehine aynî hak olarak kurulan yükümlülüğü,

63) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri,

64) İtâ amiri: İllerde defterdar ve yetki devredilen hâllerde millî emlak dairesi başkanını, ilçelerde kaymakamı,

65) İzale-i şüyu: Birden çok kimsenin mülkiyetinde bulunan bir taşınmazın mümkünse taksiminin, mümkün olmadığı takdirde satılarak ortaklığın sona erdirilmesinin, pay sahiplerinden biri tarafından hakimden istenilmesi, ortaklığın giderilmesini,

66) Jeotermal seracılık: Örtüaltı ısıtmasında yer kabuğunun derinliklerindeki ısının oluşturduğu, sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferin ortalama sıcaklığının üzerinde olan su, buhar ve gazların (jeotermal kaynak) kullanıldığı seracılık yöntemini,

67) Kadastro: Tapu sicilinin oluşturulmasına esas olmak üzere, taşınmazların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemini,

68) Kadastro bölgesi: Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde kalan yerleri,

69) Kadastro çalışma alanı: Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her birini,

70) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,

71) Kamu idaresi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde sayılan kamu idarelerini, bedelsiz devir işlemleri açısından 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik ekindeki kamu idarelerinden düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç diğer kamu idarelerini, tahsis açısından ise Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik ekindeki kamu idareleri ile kendilerine tahsis yapılması açısından köy tüzel kişiliklerini,

72) Kamu idarelerinin özel mülkiyetindeki taşınmaz: Taşınmazın tapu sicilinde kamu idaresi adına tescilli olma durumunu,

73) Kamu yararına çalışan dernek: İlgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilen, en az bir yıldan beri faaliyette bulunan, amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetleri topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması gereken dernekleri,

74) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları: Belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişiliklerini,

75) Kamulaştırma: Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirli usul ve esaslar çerçevesinde anlaşarak ya da zorla alınmasını,

76) Kat alanı kat sayısı (KAKS) (Emsal): Yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıyı,

77) Kat karşılığı inşaat: Hazine taşınmazı üzerinde yaptırılacak yapı veya yapıların Hazineye bırakılacak kısmının ya da bağımsız bölümlerinin bedeline karşılık, Hazine taşınmazından belirli bir arsa payının verilmesini,

78) Kayyım: Mahallin en büyük mal memurunu,

79) Kesin tahsis: Adına ön tahsis yapılan kamu idaresi tarafından, ön tahsis süresi içerisinde yapılması gereken iş/işlemlerin yapılması ve talepte bulunulması halinde ön tahsisin, hizmetin devamı süresince olmak üzere dönüştürüldüğü tahsis işlemini,

80) Kira sözleşmesi: Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendikleri bir sözleşmeyi,

81) Kira şartnamesi: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî usul ve esaslarını gösteren belge veya belgeleri,

82) Kiraya verme: Hazine taşınmazlarının ve bunlarla ilgili hakların kiraya verilmesini,

83) Kamu konutu: Mülkiyeti kamu idarelerine ait olan ve bu kamu idareleri tarafından yurt içinde ve dışında inşa ettirilen, satın alınan, kiralama yoluyla temin edilen, kamu personelinin ikametleri için tahsis edilmiş konutları(lojman),

84) Kullanma izni: Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde kişiler lehine İdarece verilen izni,

85) Makine ve cihazlar: Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Mal Yönetmeliğine ekli Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 Hesap Detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletleri,

86) Mahallin en büyük mal memuru: İllerin merkez ilçeleri ile büyükşehir belediyesi olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe merkezlerinde (malmüdürlüğü bünyesinde milli emlak servisi bulunan ilçelerde malmüdürü) defterdarı; diğer ilçelerde malmüdürünü,

87) Mania planı: Havaalanı ve çevresinde uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanan planı,

88) Mazbut vakıf: 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıfları,

89) MEOP: Milli Emlak Otomasyon Projesini,

90) Mevzii imar planı: Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan planı,

91) Miktar fazlalığı: Kadastro çalışmaları sırasında bir taşınmazın sınırlarının genişletilmeye elverişli olması durumunda, tapudaki miktara itibar edilmesi nedeniyle tapu kaydındaki fazlalığı,

92) Muhdesat: Arazi üzerindeki sabit yapı ve tesisler ile ağaçları,

93) Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

94) Nazım imar planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan planı,

95) Olumlu görev uyuşmazlığı: Adli ve idari yargıya bağlı ayrı iki yargı merciine açılan ve tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalarda, bu yargı mercilerinin her ikisinin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş olması durumunu,

96) Olumsuz görev uyuşmazlığı: Adli ve idari yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması durumunu,

97) Onay belgesi: İhalesi yapılacak iş için İdarece hazırlanan ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ihalede kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname ve sözleşmenin gerekip gerekmeyeceğinin, ihale gün ve saatinin belirtildiği İdarece hazırlanan ve ita amiri tarafından onaylanan belgeyi,

98) Ortakçı: Başkasının toprağını, o topraktan elde edilecek ürünün belli bir payı karşılığında işleyenleri,

99) Ortak girişim: Üzerinde ortak kontrolün hakim olduğu ticari amaçlı bir faaliyette iki veya daha fazla grubun bir araya gelerek kurduğu bağlayıcı ilişkiyi,

100) Organik tarım: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, üretim ve yetiştiricilikle birlikte doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, paketleme, pazarlama ve depolama yatırımlarını,

101) Organize hayvancılık: Yatırımcılar tarafından, projeye dayalı organize hayvancılık faaliyeti kapsamında, küçükbaş veya büyükbaş hayvan türlerinin beslenmesi, üretilmesi, geliştirilmesi ve diğer her türlü faaliyetler ile ekonomik değere sahip hale getirilmesi amacıyla yapılacak yatırımı,

102) Önalım (şufa) hakkı: Hakkın ilişkin bulunduğu taşınmazın satılması halinde onu diğer alıcılara göre öncelikle satın alma hakkını,

103) Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için İdarece verilen izni,

104) Ön İzin/Kira/İrtifak Hakkı/Trampa/Satış Bedeli Tespitine Ait Hesap Tutanağı: Mevzuat hükümlerine göre teşekkül ettirilen kıymet takdir komisyonunun, taşınmazın tahmini ön izin, kira, irtifak hakkı, trampa ve satış bedelinin takdirinde esas alacağı tespit ve hesaplamaların ve bunların dayanaklarının da eklendiği belgeyi,

105) Ön tahsis: Kamu idarelerince, üzerinde tesis yapılması plânlanan ve tahsis talebinde bulunulan taşınmazları, talepte bulunan kamu idarelerine, tahsis amacına yönelik olarak yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/bina inşaatına başlanması amacıyla iki yıla kadar yapılan tahsis işlemini,

106) Özel hükümlere göre irtifak hakkı/kullanma izni işlemleri: Kanun ve özel kanun hükümlerine göre ihale yoluyla ya da doğrudan yapılan irtifak hakkı ve kullanma izni işlemlerini,

107) Özel hükümlere göre satış: Kanun ve özel kanun hükümlerine göre doğrudan satış işlemini,

108) Özel orman fidanlığı: Orman bitki türlerinin üretildiği fidanlıkları,

109) Paylı mülkiyet: Birden çok kimsenin, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla malik olduğu mülkiyet şeklini,

110) Pey akçesi (Teminat bedeli): 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre açık artırma ihalelerine katılabilmek için yatırılması gereken, açık artırma ilanında belirtilen muhammen bedelin yüzde yirmisi oranındaki tutarı,

111) Rayiç değer: Bir taşınmazın mahallinde alınıp satıldığı normal fiyatı,

112) Revizyon imar planı: Her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen planı,

113) Satın alma: İlgili mevzuat hükümleri uyarınca taşınmaz mülkiyetinin satın alma yolu ile sağlanmasını,

114) Satış: Kanun ve özel kanunlar uyarınca Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz satışını,

115) Sözleşme: İdare ile müşteri arasında yapılan ve ita amirince imzalanan yazılı anlaşmayı, onarım ve yatırım işlemleri açısından ise; 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

116) Sulu tarım arazisi: 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre, tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri,

117) Sulu arazi: Devletçe sulanan araziyi,

118) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî usul ve esaslarını gösteren belge veya belgeleri,

119) Şerh: Taşınmaz malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler hanesine yazılan hususları,

120) Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranını,

121) Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini,

122) Tahmin edilen bedel tespit raporu: Ön İzin/Kira/İrtifak Hakkı/Trampa/Satış Bedeli Tespitine Ait Hesap Tutanağındaki bilgilerin yer aldığı ve buna göre taşınmazın tahmini ön izin, kira, irtifak hakkı, trampa ve satış bedelinin ne olacağının karara bağlandığı ihale komisyonu üyelerince imzalanan karar formu,

123) Tahsis: Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin, kamu idarelerinin kendi kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla hizmetin devamı süresince kamu idarelerinin veya köy tüzel kişiliklerinin bedelsiz olarak kullanımına bırakılmasını,

124) Tam yargı davaları: İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan ihlâl edilenler tarafından açılan idari davaları,

125) Tarım arazisi: 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve 5403 sayılı Kanunun uygulanması açısından bu Kanunlarda tanımlanan arazileri,

126) Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Mal Yönetmeliğine ekli Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilen taşınırları,

127) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen ve harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevliyi,

128) Taşınır konsolide görevlisi: İdarenin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri,

129) Taşınır I inci düzey detay kodu: Taşınır Mal Yönetmeliğine ekli Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

130) Taşınır II nci düzey detay kodu: Taşınır Mal Yönetmeliğine ekli Taşınır Kod Listesinin gösterilen taşınır I inci düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

131) Taşınır hesap kodu: 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında yer alan ve taşınırın kaydedildiği ilgili hesap kodunu,

132) Taşınmaz değerlemesi: Bir taşınmazın, taşınmaz projesinin, bir taşınmaza ait bağlı hak ve faydaların veya konutların belli bir tarihteki muhtemel değerinin takdirini,

133) Taksitli satış sözleşmesi: Taksitli taşınmaz satışlarında, defterdarlık veya malmüdürlüğü ile müşteri arasında yapılan ve defterdar veya malmüdürü ile müşteri tarafından imzalanan yazılı anlaşmayı,

134) Taşınmaz: Türk Medeni Kanununa göre tapu siciline kaydedilen arazi, kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler ve bağımsız ve sürekli haklar ile tescil harici yerleri,

135) Taşınmaz arsa veya kat karşılığı inşaat şartnamesi: İhale konusu taşınmazın arsa veya kat karşılığı inşaat işleminin her türlü özelliğini gösteren belgeyi,

136) Taşıtlar: Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Mal Yönetmeliğine ekli Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 254 hesap detayında gösterilen taşıtları,

137) Tedavül: Taşınmazların satış, miras yoluyla intikal, kamulaştırma, trampa vb. sebeplerle tapu sicilindeki maliklerinin değişmesini,

138) Teferruğ: Hazine alacağının tahsilinin sağlanması veya Hazineye ait bir taşınmazın ucuza satılmasının önlenmesi amacıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 2004 sayılı Kanun uyarınca veya Hazinenin paydaş bulunduğu taşınmazın ortaklığının giderilmesi yoluyla yapılacak satışlarında Hazinenin ihaleye iştirak ederek, gerektiği takdirde edinimini taşınmaz ediniminin sağlanmasını,

139) Teklif: 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

140) Teknolojik seracılık: Bitkilerin ideal yaşama, beslenme ve gelişme ortamının (ışık, nem, ısı, hava, sulama, gübreleme vs.) sağlanmasına ve kontrol altında tutulmasına elverişli sera yapıları ile yetiştirme tekniklerinin kullanıldığı seracılık yöntemini,

141) Terk: 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesi gereğince, imar plânlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumî hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Hazine ve İl Özel İdaresine ait taşınmazların tapu kayıtlarının terkini,

142) Terkin: Tapu kütüğünde kayıtlı bir hakkı sona erdirmek amacıyla ilgili kaydın üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilerek, terkin tarih ve yevmiye numarasının yazılması işlemini,

143) Tefviz: Eski hukukumuzda, tapu veya müzayede bedeli adıyla peşin para alınarak mirî arazinin Devlet tarafından şahıslara ihale edilmesini,

144) Tevhit: Tapu kütüğünde ayrı ayrı sayfalarda kayıtlı ve birbirine bitişik taşınmazların tek parsel haline getirilmesi, parsellerin inşaata yapmaya imkân verecek şekilde birleştirilmesini,

145) Topraksız çiftçi: Hiç toprağı olmayan çiftçiyi,

146) Toplam yatırım maliyeti: Taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek yatırımın ilgili kamu idarelerince belirlenecek birim maliyetlere göre hesaplanacak toplam tutarını,

147) Trampa: Türk Borçlar Kanununun mal değişimi (trampa) sözleşmesi ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,

148) Tüketim malzemeleri: Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Mal Yönetmeliğine ekli Taşınır Kod Listesinin (A) bölümü 150 hesap detayında yer alan malzemeleri,

149) Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini,

150) Uygulama projesi: Taşınmazın üzerinde yapılacak olan yapı veya tesislerin inşaatına esas olacak ayrıntıda düzenlenen, yatırım aşamalarını ve termin planını da içeren, inşa edilecek bölümlerin biçimlerinin ve boyutlarının uygulamaya esas teşkil edecek şekilde açık ve kesin olarak belirtildiği projeyi,

151) Uygulama imar planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan planı,

152) Üst yönetici: Bakanlık müsteşarını,

153) Vergi muafiyeti tanınan vakıf: 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 20 nci maddesi uyarınca kurulan ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfları,

154) Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedelini,

155) Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekupaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj vb. yapım işlerini,

156) Yatırımcı: Hazine taşınmazları üzerinde yatırım yapacak gerçek veya tüzel kişiyi,

157) Yenileme alanı: Sit ve koruma alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının içinde, sınırları yetkili idarenin teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilerek belirlenen alanları,

158) Yeterli toprağı olmayan çiftçi: Muhtaç çiftçi ailesine kiraya verilecek arazi normları altında arazisi olan çiftçiyi,

159) Yetkili makam: Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında bulunan en üst amir veya organ ile yetki devrettiği makam veya rütbe sahibini,

160) Yetkili konut dağıtım komisyonu: Yurt içi ve yurt dışında, konutun bulunduğu ülke, bölge, il veya ilçede 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğine göre kurulan komisyonları,

161) Yönetmelik: 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1/7/2007 tarihinde yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği,

162) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

163) Zabıt defteri: Kadastrosu yapılmamış yerlerdeki taşınmazların ilçe esasına göre kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği tapu müdürlüğünce tutulan defteri,

164) Zeyilname: Daha önce yayınlanmış sözleşme belgeleri üzerinde ekleme, düzeltme ve açıklama yapmak amacıyla, fiyat teklifi almadan önce çıkarılan ihale belgesi ekini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM-Ortak Hükümler

Madde 5- İhale komisyonlarının oluşturulması

(1) İhale komisyonlarına, ita amirleri tarafından;

a) Başkan olarak, illerde millî emlak müdürü veya emlak müdürü; ilçelerde millî emlak müdürü, millî emlak müdürlüğü bulunmayan ilçelerde malmüdürü,

b) İdareden üye olarak, illerde millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü; ilçelerde millî emlak müdürlüğü veya malmüdürlüğü memurlarından biri,

c) Maliye üyesi olarak, illerde emlak müdürü veya millî emlak müdürünün önereceği millî emlak müdür yardımcısı, emlak müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı, millî emlak şefi veya memuru; ilçelerde millî emlak müdürü, emlak müdürü, bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürünün önereceği millî emlak müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı, millî emlak şefi veya memuru, bunlar bulunmadığı takdirde diğer şef ve memurlardan biri,

görevlendirilir.

(2) Gerekli görülen hâllerde, il ve ilçelerde birden fazla ihale komisyonu kurulabilir. Bu durumda, komisyon başkanı olarak millî emlak müdür yardımcısı, emlak müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı veya millî emlak şefi görevlendirilebilir.

(3) İtâ amiri veya komisyon başkanınca lüzum görüldüğü takdirde yeteri kadar memur ve uzman görevlendirilir. Bu takdirde, ihale gün ve saatinde hazır bulunacak şekilde görevlendirilecek memur veya uzmana tebligat yapılır. Onay belgesinde ihaleye katılacak olan memur veya uzmanın adı, soyadı ve memuriyet unvanı belirtilir. Görevlendirilen memur ve uzmanlar kararlara katılamazlar. Komisyonda görev yaptıklarını belirlemek bakımından ihale kararını, ihaleye katılan memur veya uzman da imzalar.

Madde 6- İhale komisyonlarının çalışması

(1) İhale komisyonları, eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

Madde 7- Bedel tespit komisyonlarının oluşumu ve çalışması

(1) Bedel tespit komisyonlarına, itâ amirleri tarafından;

a) Başkan olarak, illerde milli emlak müdürü veya emlak müdürünün önereceği milli emlak müdür yardımcısı, emlak müdür yardımcısı, bunların bulunmadığı yerlerde defterdarlık uzmanı veya milli emlak şefi; ilçelerde varsa milli emlak müdür yardımcısı, bunun bulunmadığı yerlerde malmüdürünün önereceği defterdarlık uzmanı veya milli emlak şefi, bunlar bulunmadığı takdirde diğer şeflerden biri,

b) Üye olarak, illerde milli emlak dairesi başkanlığı veya milli emlak müdürlüğü; ilçelerde milli emlak müdürlüğü veya malmüdürlüğü memurlarından iki kişi,

bir yıllık süre için görevlendirilir. İtâ amiri gereken hallerde görev yapmak üzere yeteri kadar yedek üye de görevlendirebilir.

(2) Bedel tespit komisyonu başkan ve üyeleri; İdarenin taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı ya da gayrimenkul değerleme alanında lisans sahibi olan milli emlak müdür yardımcısı, emlak müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı, milli emlak şefi, diğer şefler, teknik elemanlar ve memurlar arasından seçilir.

(3) Gerekli görülen hâllerde il ve ilçelerde birden fazla bedel tespit komisyonu kurulabilir.

(4) Bakanlıkça veya defterdarlıkça ihtiyaç duyulması halinde, ilçelerdeki taşınmazların tahmin edilen bedellerinin tespitleri, illerde bulunan bedel tespit komisyonlarına da yaptırılabilir.

(5) Bedel tespit komisyonlarına İdarece Yönetmeliğin 84 üncü maddesindeki görevler de verilebilir. Tespit ve hesaplamalar bunun dayanaklarının da eklendiği “Taşınmaz Tespit Tutanağı” (EK-1) “Ön İzin/Kira/İrtifak Hakkı/Trampa/Satış Bedeli Tespitine Ait Hesap Tutanağı”nda (EK-2) gösterilir ve asıl evrak arasına saklanır.

(6) Bedel tespit komisyonu program dâhilinde çalışır. Komisyon, eksiksiz olarak toplanır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon, “Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporu”nu (Ek-3) düzenlemek ve imzalamak suretiyle karar alır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini yazarak rapora ekler. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

Madde 8- İhale usullerinin belirlenmesi

(1) Kanunun 51 inci maddesi hükmündeki istisnalar saklı kalmak üzere, taşınmazların tahmin edilen bedeli, aynı Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanır.

(2) Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar uygun zamanda tekrar aynı usulle ihaleye çıkarılır ve bunlar Kanunun 43 üncü ve 49 uncu maddeleri uyarınca pazarlık ihalesine bırakılmaz.

(3) Kanunun 51 inci maddesinin (a) bendine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen parasal sınır içinde kalsa da satış ihalesi pazarlıkla yapılamaz.

(4) Özel hükümler saklıdır.

Madde 9- Geçici teminat

(1) Geçici teminat, tahmin edilen bedelin yüzde onundan (taşınırlar için yüzde üçünden) az olmamak üzere yüzde otuzuna kadar, işin niteliğine göre ita amirince belirlenir. Ancak, tarıma elverişli arazilerin topraksız veya az topraklı çiftçilere kiraya verilmesinde geçici teminat alınmayabilir.

Madde 10- İhaleye çıkarma onayı alınması

(1) İdarece her ihale için MEOP’ ta bir onay belgesi hazırlanır.

(2) Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ihalede kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname ve sözleşme gerekip gerekmeyeceği ile gerektiği takdirde ikinci ihalenin hangi gün ve saatte yapılacağı belirtilir ve ita amirince onaylanır.

(3) İhale onay belgeleri ita amirince onaylandıktan sonra onay belgesinde mevcut tüm bilgiler MEOP kayıtlarına işlenir.

Madde 11- Şartnamenin hazırlanması

(1) İdare, ihale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa eklerini hazırlar.

a) Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki hususlar da gösterilir:

1) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

2) Taşınmaz tapuda kayıtlı ise, bu kayda göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzölçümü, pay ve imar durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada, parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve fiilî durumu, taşınmaz tapuda kayıtlı değil ise, ölçekli krokisi, yüzölçümü ve fiilî durumu,

3) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

4) Taşınmazın teslim şekli ve şartları,

5) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme hâlinde alınacak cezalar,

6) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

7) İhaleyi yapıp yapmamakta İdarenin serbest olduğu,

8) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde ita amirince onaylanacağı veya feshedilebileceği,

9) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

10) Ödeme yeri ve şartları,

11) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.

b) İhale komisyonu, şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğunu tespit etmesi halinde aşağıdaki işlemler yapılır:

1) Gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartlar ihaleden önce tespit edilmiş ve ilan yapılmış ise İdarece bu durum tutanak altına alınarak şartname ve ilan yeniden düzenlenir.

2) Kayıt ve şartlar ihale esnasında tespit edilmişse, ihalenin ertelenmesi için ihale komisyonunca alınan karar ita amirinin onayına sunulur. Şartname yeniden düzenlenerek ihale işlemlerine yeniden başlanır.

3) Bu durumun ihaleden sonra anlaşılması halinde konu Bakanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

Madde 12- İhale işlem dosyasının hazırlanması

(1) İhale işlem dosyasında aşağıdaki belgeler bulundurulur:

a)Onay belgesi,

b)Özel şartları da içeren şartname ve ekleri,

c)Tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı,

ç)Taşınmazın konumu ve çevre özelliklerinin anlaşılabileceği şekilde değişik yönlerden çekilmiş renkli fotoğrafı,

d)Parsel sınırlarının da gösterildiği halihazır haritası veya ölçekli krokisi,

e)Tapu kayıt örneği,

f)İmar durum belgesi,

g)Adres bilgilerinin de bulunduğu tespit tutanağı,

ğ) Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporu” (EK-3)

h)İlana ilişkin belge ve gazete nüshaları,

ı)Sözleşme tasarısı,

i)Bakanlık ya da yetki verilen durumlarda ilçeler için valilik (defterdarlık) izin talimatı.

j)Saklanmasında yarar görülen diğer belgeler.

Madde13- İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

(1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a)İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

ç) Tahmin edilen bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı,

d) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

e) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

Madde 14- İhalenin ilanı

(1) İhale konusu olan işler aşağıdaki şekilde ilan yolu ile duyurulur:

a)İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

1) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur.

2) Gazete ile yapılacak ilanlarda, ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olmamasına dikkat edilir.

3) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ise ilan, (a) ve (b) alt bendindeki süreler içinde defterdarlık veya malmüdürlüğü ile hükümet konağı ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılır ve belediye yayın araçları ile de duyurulur.

4) Bu işlemler bir tutanakla tespit edilir.

5) Bu yerlerde en çok yedi gün aralıkla çıkan gazete varsa, ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.

b)Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar; tahmin edilen bedeli her yıl Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler, bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak ilanlardan başka tirajı göz önüne alınarak ili, Basın-İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa daha ilan edilir.

c)Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar; tahmin edilen bedeli her yıl Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da Resmi Gazetede ilan edilir.

ç)Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için defterdarlık veya malmüdürlükleri, işin önem ve özelliğine göre ilan yapıp yapmamakta, serbesttir.

d)Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale günü sayılmaz.

e)Gazete ile yapılacak ilanlar için ilan metninin bir örneği üst yazı ile ve elektronik ortamda, ilde mevcutsa Basın-İlan Kurumu mevcut değilse valilik basın bürosuna intikal ettirilir ve süresi içerisinde yayınlattırılması sağlanır.

f)Yapılacak ilandaki ihaleye ait bilgiler MEOP’ un ilgili modülüne kaydedilir.

g)Defterdarlık internet sitesinde ilanın yayınlanması için internet sitesi ile görevli birime gereken belgeler yazılı veya elektronik ortamda aktarılır.

ğ)İlanlar, İdarenin ilan panosuna asıldığı gibi ihale konusu taşınmazın bulunduğu köy, mahalle muhtarlığı ve belediye başkanlığına gönderilerek ilan edilmesi sağlanır.

h) İdare, taşınmazın tahmin edilen bedeline veya taşınmazın önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de yayınlattırabilir.

ı)Taşınmazın varsa paydaşına, işgalcisine, isteklisine, daha önceden ihale yapıldıysa ihaleye iştirak edenlere tebligat yapılır. Tebligatlar elden ilgilisinin imzası alınarak ya da iadeli taahhütlü olarak posta yolu ile gönderilir. Tebligatın postaya verildiği tarihten itibaren yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. Posta yoluyla gelen tebliğ alındısı dosyasında muhafaza edilir.

i)İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

Madde 15- Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan

(1) İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Ancak, değişiklik yapılması zorunlu hallerde, bunu gerektiren sebepler ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı şekilde ilan edilir.

Madde 16- İlanın uygun olmaması

(1) Yönergenin 13 ve 14 üncü maddelerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir.

a) Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

b) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir.

c) Ancak, işte ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, bu durum Bakanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

ç) İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları geri verilir.

Madde 17- İhale öncesi yapılacak diğer işlemler

(1) İhale gününden önce ilanların gazetelerde yayınlanıp yayınlanmadığı ve ilan metninde hata olup olmadığı kontrol edilir.

(2) MEOP’ta hazırlanan ilan işlemleri tutanağında; gazetede yapılan ilanlar, şahıslara ve resmi kurumlara yapılan tebligatlar belirtilir, gazete nüshaları veya örnekleri eklenerek ihale dosyasına konulur.

(3)İdare, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını sağlayan her türlü tedbiri alır. İl/İlçe emniyet müdürlüğüne ihale günü, yeri ve saati bildirilerek ihalede güvenliğin sağlanması istenir.

Madde 18-Teminat olarak kabul edilecek değerler

(1) Aşağıdaki değerler geçici ve kesin teminat olarak kabul edilir:

a)Tedavüldeki Türk Parası,

b)Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

ç)Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarınca verilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.

(2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

(3) Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir.

(4)Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki limitlere dâhil değildir.

(5)Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.

Madde 19- İhaleye katılma şartları

(1) İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Yönergede istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

d) İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin ayrıca,

1) İhalenin yapıldığı yıl içinde kayıtlı olduğu meslek odasından alınmış sicil kayıt belgesini,

2) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,

f)Kamu tüzel kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

gerektiğinden, bu hususların yerine getirilip getirilmediği komisyonca kontrol edilir.

(2)Yabancılara ilişkin özel kanunlardaki düzenlemelere göre işlem yapılır. Ayrıca, Türk vatandaşlığından kendi istekleri ile çıkmış olan kişiler, İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş ve kişinin vatandaşlık haklarından aynen yararlanmaya devam edeceklerine dair belgeyi ibraz etmeleri durumunda ihaleye katılabilirler.

Madde 20- İhaleye katılamayacakların tespiti

(1) Komisyon, aşağıdaki şahısların doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılıp katılmadıklarını kontrol eder ve tespiti halinde ihaleye katılmamalarını sağlar.

(2)İhaleyi yapan İdarenin;

a)İta amirleri,

b)İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c)(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

ç)(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

(3)Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Madde 21-Açık teklif usulü ile ihalenin yapılması

(1) Komisyon başkanı;

a) İlanda belirtilen ihale saati gelince ihaleye katılan (posta ile gönderilen teklifler dahil) istekli bulunup bulunmadığını kontrol eder. İhaleye katılan hiçbir istekli yok ise ihale artırma tutanağına ihaleye katılan isteklinin bulunmadığı yazılarak tutanak komisyon başkanı ve üyelerce imzalanır.

b) İhaleye katılacak istekli var ise, bunların belgelerini ve geçici teminatı verip vermediklerini inceler.

c)İnceleme sonucunda kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir.

ç)Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesini kararlaştırır.

d)Bu işlemleri, istekliler önünde, bir tutanakla tespit ettirerek, ihaleye giremeyeceklerin ihale yerinden çıkartılmasını sağlar.

e)İsteklileri önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye davet eder.

f)Yapılan tekliflerin ihaleye ait artırma kağıdına yazılmasını ve teklif sahipleri tarafından imzalanmasını sağlar.

g)İlk teklifler yapıldıktan sonra, varsa postayla yapılmış teklifleri okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kağıdına yazılmasını sağlar.

(2) İsteklilerin, sırayla teklifte bulunmaya devam etmesi sağlanır.

(3) İhaleden çekilen isteklilerin, ihaleye ait artırma kağıdına kendi el yazıları ile “çekildim” ibaresi yazdırılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. Bunlar oturumdan çıkartılarak, kalan isteklilerin sırayla teklifte bulunmasına devam ettirilir. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir.

(4) İhaleden çekilenlerin, yeniden yaptığı teklifler kabul edilmez.

(5) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda ihalede oluşan en yüksek sözlü tekliften aşağı olmamak üzere son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir.

(6) Oturumda hazır bulunan isteklilerin yazılı son tekliflerinden sonra ihale sonuçlandırılarak, Yönergenin 24 üncü maddesine göre işlem yapılır.

Madde 22-Kapalı teklif usulü ile ihalenin yapılması

(1) Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde teklifler yazılıdır.

(2) Komisyon başkanı, ilanda belirtilen ihale saatine kadar posta ile gönderilenler dahil herhangi bir teklif verilip verilmediğini kontrol eder. İhale için verilen teklif yok ise ihale tutanağına ihaleye katılan isteklinin bulunmadığı yazılarak tutanak komisyon başkanı ve üyelerce imzalanır.

(3)İhale komisyonu başkanlığı, ilanda belirtilen saate kadar komisyona verilen teklifleri sıra numaralı alındılar karşılığında teslim alır.

(4) Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.

(5)İadeli taahhütlü olarak gönderilen tekliflerin dış zarfının üzerinde, ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresinin yazılı olup olmadığı kontrol edilir.

(6) Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmaması halinde, teklifin alınış zamanı ve işleme konulmayacağı bir tutanakla tespit edilir.

(7) Komisyon başkanlığına verilen teklifler iade edilmez.

(8) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilir.

(9) Dış zarfın üzerinde; isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğunun yazılıp yazılmadığı kontrol edilir.

(10) Dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.

(11)Dış zarf içinde iç zarf, geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerin konulup konulmadığı kontrol edilir.

(12)Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

(13)Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade edilir ve bunlar ihaleye alınmaz. Bu konuda, iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenerek komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.

(14)İç zarfının üzerinde; isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılı olduğu ve zarfın yapıştırılan yerinde isteklinin imzası veya mührünün bulunduğu kontrol edilir.

(15)Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır.

(16)Postayla gelen teklifler de dâhil olmak üzere iç zarflar numara sırasıyla açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(17)Teklif mektuplarının şartnameye uyup uymadığı, istekli tarafından imzalanıp imzalanmadığı, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilip belirtilmediği, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılıp yazılmadığı, rakam ve yazının birbirine tutarlı olup olmadığı kontrol edilir.

(18)Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları ile üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır. Bu durum bir tutanakla tespit edilerek komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.

(19)Geçerli teklifler bu suretle tespit edildikten sonra en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilerden sıra ile yeniden sözlü veya yazılı teklifte bulunulması istenir.

(20) Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir.

(21) İhaleden çekilen isteklilerin, ihaleye ait artırma kâğıdına kendi el yazıları ile “çekildim” ibaresi yazdırılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden teklif veremezler.

(22) Geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklifle aynı olan birden fazla teklifin bulunması hâlinde ise, bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır.

(23) Komisyon, uygun gördüğü her aşamada daha önce ihaleden çekilenler hariç olmak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

Madde 23-Pazarlık usulü

(1) Pazarlık usulüyle ihale aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

a) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalede teminat alınıp alınmayacağı, ilan yapılıp yapılmayacağı isteğe bağlı olduğundan, İdarece Yönergenin10 uncu maddesine göre düzenlenecek onay belgesinde bu hususlara yer verilir ve gerekçeleri de belirtilerek ihalenin pazarlık usulü ile yapılması hususunda ita amirinden onay alınır. Ancak, arsa ve kat karşılığı inşaat işlemlerinde yüzde onbeş oranında geçici teminat alınması zorunludur.

b) Tahsisli kamu idareleri veya İdarece belirlenen bir veya birden fazla istekli ile ihale gün ve saatinde ihale komisyonu tarafından işin nitelik ve gereğine göre, yazılı veya sözlü teklifler alınmak suretiyle ve bedel üzerinde anlaşılarak ihale gerçekleştirilir.

c) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, hangi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği kararda gösterilir.

Madde 24- İhale sonucunun karara bağlanması

(1) Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

(2)Her iki ihale usulünde de kabul edilen teklifler incelenerek;

a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,

b) İhalenin yapılmadığı,

hususlarından birine karar verilir.

(3)Bu husus gerekçeli bir karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

(4)Kararlarda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5)İhalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ihale izinlerinde belirtilen süreyi aşmamak şartıyla, uygun bir zamanda aynı usulle ihale açılır.

Madde25- İhale kararlarının kesinleşmesi

(1) İdarece, Kanunun 76 ncı maddesi gereğince her yıl merkezî yönetim bütçe kanunu ile tespit edilen parasal sınıra kadar olan ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanacağı veya reddedileceği hususu da dikkate alınarak, kesinleştirmek üzere ita amirlerinin, bu miktarı aşanlar ise aynı süre içinde Bakanlığın onayına sunulur. Ancak, ilgili tebliğlerle düzenlenen yetki devirleri ayrıca dikkate alınır.

(2) Bakanlıktan alınacak onay talepleri, valiliklerle yazışmaksızın doğrudan kaymakamlıklarca veya valiliklerce, ihale onay süresi dikkate alınarak Bakanlığa gönderilir.

(3) İhalenin onaylanması, ita amirinin parasal yetki sınırı üzerinde ise onay için Bakanlığa Yönerge ekinde yer alan form yazı(EK-4) gönderilir ve ihale (müzayede) tutanağı ile ihale komisyon kararı yazıya eklenir.

(4) İhale onayı valilikçe (defterdarlık) verilmiş ise Bakanlığa gönderilecek ihale onay formuna (EK-4), “Hazineye Ait Taşınmaz Satış İşlemi Bilgi Formu” (EK-5), “Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporu” (EK-3) ile ihale (müzayede) tutanağı eklenir.

Madde 26- Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

(1) Kesinleşen ihale kararları, kesinleştiği günden itibaren en geç beş iş günü içinde müşteri veya vekiline imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir. Yapılacak olan tebligatta, ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde;

a) Kiralama ve İrtifak haklarında;

1)Geçici teminatın kesin teminata çevrilmesi,

2)İdarece düzenlenecek sözleşmenin imzalanması,

3)Zorunlu ise sözleşmenin notere tasdik ve tescil ettirilerek İdareye verilmesi,

b) İhale bedelinin, taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde yirmibeşinin, ilk yıl irtifak hakkı, kullanma izni ve ön izin bedellerinin tamamının veya indirim uygulanacaksa uygulanmış bedelin, ilk yıl kira bedelinin dörtte birinin, müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları ve diğer giderlerin ödenmesi, varsa diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

c) Bedellerin taksitle ödenmesi halinde bedelin taksitle ödeneceğini belirten dilekçenin verilmesi,

gerektiği ile bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihalenin bozulacağı ve varsa geçici teminatın Hazineye gelir kaydedileceği bildirilir.

(2)Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

(3)Sürenin hesabında tebligatın postaya veriliş günü dikkate alınmaz.

(4)Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

(5) İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

(6) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

(7) İdare onaylanan ihale kararlarını, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla defterdarlık veya valilik/kaymakamlık web sitesinde ayrıca yayınlatır.

Madde 27-Bedellerin tahsil şekli ve geçici teminat işlemleri

(1) Satış bedeli (taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde yirmibeşi), ilk yıl irtifak hakkı, kullanma izni ve ön izin bedellerinin tamamı ile ilk yıl kira bedelinin dörtte birinin ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak tahsili için muhasebe işlem fişi düzenlenir.

(2) Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

(3) Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz.

(4) Alınan geçici teminat, peşin satışlarda satış bedelinin, taksitli satışlarda ise peşinat tutarının ödenmesinden sonra iade edilir.

(5) Müşterinin geçici teminatın mahsubunu yazılı olarak talep etmesi halinde aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Peşin ödemelerde ihale bedelinden mahsup edilir.

b) Taksitli sözleşmelerde teminatın peşinat tutarı karşılaması halinde bu tutar mahsup edilir ve kalan miktar iade veya kalan taksitlere mahsup edilir.

c) Teminatın peşinat tutarını karşılamaması halinde tamamı mahsup edilir ve peşinatın kalan kısmı müşteriden tahsil edilir.

Madde 28- İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1) Yönerge uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, İdare adına ita amiri tarafından imzalanır. İrtifak hakkı kurulmasına ilişkin işlemlerde tapuda resmî senet düzenlenir.

(2) Peşin satışlarda ve trampa işlemlerinde sözleşme yapılması zorunlu değildir.

Madde 29- Notere tasdik ve tescili zorunlu olmayan sözleşmeler

(1) İlk yıl kira bedeli, Kanunun 76 ncı maddesi gereğince her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırın yüzde onunu aşmayan sözleşmeler, kamu idareleriyle yapılacak sözleşmeler ve ilk yıl kira bedeli ne olursa olsun tarıma elverişli arazilerin muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi ile büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin, geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesinde düzenlenecek sözleşmeler ile taksitli satış sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.

(2) Tarıma elverişli arazilerin muhtaç çiftçilere kiraya verilmesinde düzenlenecek sözleşmeler arazinin bulunduğu köy veya mahalle muhtarının veya azalarından birinin, büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlere ilişkin sözleşmeler, bunların bulunduğu yerin yetkilisi huzurunda düzenlenir; sözleşmeyi bunlar da imza eder.

Madde 30- Sözleşme yapılmasında müşterinin görev ve sorumluluğu

(1) Sözleşme yapılması gerekli olan hâllerde müşteri, Yönergenin 25 inci maddesine göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek İdarece düzenlenecek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Müşteri, zorunlu ise aynı süre içinde sözleşmeyi notere tasdik ve tescil ettirerek İdareye vermekle yükümlüdür.

(2) Müşterinin, aynı süre içinde ihale bedeli ile müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları ve diğer giderleri ödemesi, varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.

Madde 31- Taşınmazların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi

(1) Müşteri; satış bedelini, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemesi şartıyla, şartnamede yazılı süre içinde taşınmazları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle İdareden bir talepte bulunamaz.

Madde 32-İdarenin görev ve sorumluluğu

(1) İdare tarafından, onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde;

a) Sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevler yapılır.

b)Taşınmazların satışında ve trampasında, ferağa ait işlemler tamamlanır.

c)Şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre; satılan, trampa edilen, kiraya verilen ve irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlar tutanakla teslim edilir.

ç) Tutanakta; taşınmaz bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve hak sahibi tarafından imzalanır.

d) Yapılan işlemler ilçede ise dosyanın kapatılması amacıyla defterdarlığa bilgi verilir.

Madde 33- Sözleşmenin feshi

(1) Aşağıdaki durumların varlığı halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm altına almaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek kesin teminatın Hazineye gelir kaydedilmesi için ilgili muhasebe birimine yazı yazılır, borcuna mahsup edilemez.

a) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi,

b)Kullanma izni verilen ya da irtifak hakkı kurulan taşınmazı sözleşmesinde öngörülen amaç dışında kullanması ve İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi.

Madde 34-İhalelere katılmaktan geçici yasaklama

(1) İdare tarafından, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaşıldığı takdirde, bunları yapanlar ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınması için Yönerge eki “İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Formu”(EK-6)düzenlenerek bu durum en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirilir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.