1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak İşlem Yönergesi
  3. Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-10. Kısım-Taşınmaz Tahsisi İşlemleri

Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-10. Kısım-Taşınmaz Tahsisi İşlemleri


ONUNCU KISIM- Taşınmaz Tahsisi İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM- Tahsis İşlemleri

Madde 231- Tahsis talebi ve bilgi verme

(1) Hazine taşınmazlarının tahsis talepleri, ilgili kurumca taşınmazın bulunduğu yerdeki İdareye ya da Bakanlığa yazı ile yapılır. İdareye gelen talep yazıları MEOP’a kaydedilir ve aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Öncelikle tahsis taleplerinin köy tüzel kişiliklerinden veya 5018 sayılı Kanunun ekinde yer alan aşağıdaki listelerde belirtilen kurum veya kuruluşlardan ve aynı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden olup olmadığı kontrol edilir:

1) (I) Sayılı Cetvel-Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri,

2) (II) Sayılı Cetvel-Özel Bütçeli İdareler,

3)(III) Sayılı Cetvel-Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar,

4)(IV) Sayılı Cetvel-Sosyal Güvenlik Kurumları.

b) Tahsis amacının, tahsisi talep eden kuruluşun özel kanunlarında veya kuruluş kanununda belirtilen görevleri arasında bulunup bulunmadığına bakılır.

c) Taşınmazın tahsisi mümkün olmayan yerlerden olup olmadığı MEOP kayıtlarındaki mevcut bilgilerden araştırılır ve gerekiyorsa Yönergenin 232 inci maddesinde belirtilen araştırmalar da yapılır.

ç) Yukarıdaki araştırmalar sonucunda taşınmazın tahsis edilemeyecek yerlerden olduğu belirlenmişse veya özel kanunlardaki hükümler hariç yukarıda belirtilen kurumların dışındaki bir kurum tarafından tahsis talebinin olması halinde, gerekçesi de belirtilerek tahsisin yapılamayacağı talepte bulunan idarelere yazı ile bildirilir.

d) MEOP kayıtlarındaki mevcut bilgilere göre tahsisi mümkün olabilecek talepler evrak sistemine kaydedilir ve MEOP’un“Tahsis” modülünün “Tahsis Talep Bilgileri” alt modülüne işlenir. Ayrıca, talebin işleme alındığı ve değerlendirileceği talep sahibi kamu idaresine yazı ile bildirilir.

Madde 232- Tahsis talebinde aranılacak bilgi ve belgeler

(1) Tahsis talebinde bulunan kamu idaresinin talep yazıları incelenerek aşağıdaki bilgi ve belgelere bakılır, eksik varsa tamamlattırılır:

a) Taşınmazın hangi kamu hizmetlerinde kullanacağının açıkça belirtilip belirtilmediğine,

b) Taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, pafta, ada, parsel numarası veya cilt, sayfa ve sıra numarası, cinsi ve yüzölçümünün bulunup bulunmadığına,

c) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise, bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli krokisinin bulunup bulunmadığına,

ç) Tamamının mı, bir kısmının mı istenildiği; bir kısmı isteniyorsa, miktarı ile paftası üzerinde yeri işaretlenmiş basit krokisinin bulunup bulunmadığına,

d) İmar planı içinde olması halinde, onaylı plan örneği, planda ayrıldığı amacın belirtilip belirtilmediğine,

e) Üzerinde inşaat yapılacak ise, avan projesi, yatırım programına alınıp alınmadığı, alınmış ise proje numarası ve proje için gerekli arazi veya arsa miktarının belirtilip belirtilmediğine.

Madde 233- Tahsisi yapılamayacak taşınmazların belirlenmesi

(1) Tahsisi talep edilen taşınmazların konumuna ve özelliğine göre gerekiyorsa İdarece aşağıdaki işlemler yapılır ve belirtilen konulara bakılır:

a) İlgili tapu müdürlüğüne yazılan yazı ile taşınmazın şerhler ve beyanlar hanesini de gösterir şekilde düzenlenmiş tapu kayıt örneğinin gönderilmesi istenir ve tapu kayıtlarından;

1) Kısıtlayıcı şerh veya tedbir,

2) Tapu tahsis belgesi şerhi,

3) Tahsis yapacak kamu idaresi ile tahsis yapılacak kamu idaresi dışında üçüncü bir paydaşı,

4) Kamu idarelerince üzerinde irtifak hakkı tesisi,

olup olmadığına bakılır.

b) Mülkiyetinin ihtilaflı olup olmadığı muhakemat müdürlüğü/Hazine avukatlığından veya varsa kadastro mahkemesinden yazı ile sorulur.

c) İlgili belediyesinden imar planı ve imar düzenleme işleminin davalı olup olmadığı, imar planında hangi amaca ayrıldığı sorularak planın bir örneğinin gönderilmesi istenir ve taşınmazın;

1) İmar planında öngörülen amaç dışındaki kullanımlar için,

2) İmar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tapudan terkin edilecek olan ve başka kullanımlar için,

talep edilip edilmediği kontrol edilir.

ç) Taşınmazın 3621 ve 775 sayılı Kanunlar kapsamında bulunup bulunmadığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili taşra teşkilatı ile ilgili belediye başkanlığından yazı ile sorulur ve kıyı tanımına giren ve tapu kayıtlarının, kıyı mevzuatına göre terkini gereken taşınmazlardan olup olmadığı araştırılır.

d) Özel kanunları gereğince, gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine tahsisi, devri, emirlerine ve kullanımlarına bırakılması, satışı, irtifak hakkı veya trampa yoluyla verilmesi gereken taşınmazlardan olup olmadığı araştırılır.

e) Kullanımı, tahsisi, devri, tasarrufu ve benzeri işlemleri özel düzenlemelere veya ilgili kamu idarelerinin iznine tabi olan taşınmazlardan olup olmadığı MEOP kayıtları ile ilgili kurumlardan araştırılır.

f) Taşınmazın fiili ve hukuki durumunun belirlenmesi için mahallinde detaylı bir tespit yapılır ve halen hangi amaçta ve ne şekilde kullanıldığı, üzerinde muhdesat varsa, cinsi ve kime ait olduğunu belirleyerek detaylı bir tutanak düzenlenir ve tahsisine engel bir durumun olup olmadığı araştırılır.

(2) Yukarıdaki işlemler sonucunda tahsisinin mümkün olmadığı tespit edilen taşınmazlar için Yönergenin231inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca işlem yapılır.

Madde 234- Merkez birimlerine gönderilecek bilgi ve belgeler

(1) Tahsisi talep edilen taşınmazın konumuna ve özelliğine göre gerekiyorsa aşağıdaki araştırmalar ve incelemeler yapılır ve elde edilen bilgi ve belgeler yetki durumuna göre malmüdürlüklerince defterdarlıklara, defterdarlıklarca da Bakanlığa gönderilir.

a) Yapılan araştırma ve incelemelerden sonra İdarece, Yönerge eki “Kamu İdarelerine Tahsis İşlemi Bilgi Formu” (EK-56) ile “Tahsisi Talep Edilen Taşınmazlara İlişkin Bilgi Formu” (EK-57) düzenlenir ve aşağıdaki belgeler eklenir:

1) Yönergenin 233 üncü maddesinin birinci fıkrasının(f) bendinde düzenlenen tespit tutanağının bir örneği,

2) Tapuda kayıtlı olması halinde, en son durumu gösteren, beyanlar ve şerhleri de içeren tapu kayıt örneği ile tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikası,

3) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise, bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü ve mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli krokisi,

4) İmar planı içinde kalması halinde plan örneği,

5) 3621 sayılı Kanun kapsamında kalması halinde, kıyı kenar çizgisi işlenmiş pafta örneği,

6) Tahsisini talep eden kamu idaresinin mahallî birimlerinin, merkez birimlerinden alacağı uygun görüş yazısının örneği,

7) Yönergenin 233 üncü maddesinin birinci fıkrasının(b) bendinde belirtilen araştırmaların sonucunda mülkiyet ihtilafı var ise konu ile ilgili belgeler,

8) Mezarlıkların tahsis taleplerinde il sağlık müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili taşra teşkilatının görüşü,

9) Üzerinde inşaat yapılacak ise avan projesi.

b)Yönergenin 232 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerine göre yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler,

c) Taşınmazın tahsisine engel bir durum varsa, yukarıdaki bilgi ve belgeler yerine bunu tespit eden bilgi ve belge yeterli olup diğer bilgi ve belgeler gönderilmez.

Madde 235- Tahsiste öncelik

(1) Aynı taşınmazla ilgili olarak birden fazla kamu idaresinin tahsis talebinde bulunması halinde sırasıyla;

a) Taşınmazın imar planı ile kullanım durumu belli ise, planda belirtilen kamu hizmetini yapacak kamu idaresinin,

b) Taşınmaz plansız alanda veya plandaki kullanım amacı “kamu hizmet alanı” olarak belirlenip ayrıntılı bilgi verilmemiş ise,

1)Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin,

2)Özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin,

3)Düzenleyici ve denetleyici kurumların,

4)Sosyal güvenlik kurumlarının,

5)Belediyelerin,

6)İl özel idarelerinin,

7)Köy tüzel kişiliklerinin,

8)Belediyelere bağlı ve belediyelerin kurdukları veya üye oldukları birlik ve idarelerin,

9)İl özel idarelerine bağlı ve il özel idarelerinin kurdukları ve üye oldukları birlik ve idarelerin,

talepleri değerlendirilir.

Madde 236- Su tahsisi taleplerinde gönderilecek bilgi ve belgeler

(1) Su tahsis taleplerinde yetki Bakanlığa ait olduğundan talepler defterdarlıkça Bakanlığa yazılır ve alınacak cevaba göre işlem yapılır. Yazılacak yazıda, Yönergenin 234 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler yerine, aşağıdaki bilgi ve belgeler gönderilir:

a) Mahallinde düzenlenen tespit tutanağının bir örneği,

b) Devlet su işleri bölge müdürlükleri veya il özel idaresinden alınacak suyun debisinin tespitine ilişkin teknik rapor,

c) Talep sahibi kamu idaresinin, su kaynağının ne kadar litre/saniye debilik kısmına ihtiyacının olduğuna ilişkin ilgili kurumdan (il özel idaresi veya devlet su işleri veya iller bankası) aldığı yazı,

ç) Çevrede bulunan diğer yerleşim birimlerinin, tahsisi talep edilen su kaynağına ihtiyacının bulunup bulunmadığı, ihtiyacı varsa ilgili kurumdan (il özel idaresi, devlet su işleri, iller bankası ) alınacak litre/saniye olarak ihtiyaç miktarını gösteren yazı,

d) İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir belediyelerinin, diğer illerde il özel idarelerinin ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüş yazısı.

Madde 237- Ön ve kesin tahsis ile süresi

(1) Yapılan yazışmalar ve araştırmalar sonucunda tahsisinde bir engel bulunmayan taşınmazlar için aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır:

a) Taşınmazın tahsisi Bakanlığın yetkisinde ise Yönergenin 234 veya 236 ncı maddesine göre düzenlenen bilgi ve belgeler defterdarlıkça Bakanlığa gönderilir.

b) Taşınmazın tahsisi defterdarlığın veya malmüdürlüğünün yetkisinde ise tahsisin türü ile yetki durumuna göre İdarece aşağıda belirtilen hususlardan birine karar verilir ve MEOP’ta onay belgesi hazırlanarak ita amirinin onayına sunulur.

1) Onay belgesinde, taşınmazın numarası, fiili durumu, ili, ilçesi, mahalle/köyü, cadde/sokağı, yöresi, cinsi, yüzölçümü, Hazine payı, tapu tarihi, pafta/cilt no, ada/sahife no, parsel/sıra no ile tahsis edilecek olan kamu idaresi ve ilgili birimi, tahsis amacı, tahsis süresi, kaç metrekarelik kısmının tahsis edileceği, tahsisin yasal dayanağı gibi bilgilere yer verilir.

2) İdare, üzerinde tesis yapılması plânlanan ve tahsis talebinde bulunulan taşınmazların, tahsis amacına yönelik olarak yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/ bina inşaatına başlanması amacıyla iki yıla kadar ön tahsisini yapar.

3) Adına ön tahsis yapılan kamu idaresi tarafından, ön tahsis süresi içerisinde yapılan işlemlere ilişkin belgeler ile mahallinde düzenlenen tespit tutanağının gönderilerek talepte bulunulması halinde ön tahsis, hizmetin devamı süresince olmak üzere kesin tahsise dönüştürülür.

4) Ön tahsis süresi sonunda tahsis yapılan kamu idaresi tarafından kesin tahsis için herhangi bir müracaatta bulunulmadığının MEOP’un tahsis modülünden anlaşılması durumunda, İdarece mahallinde tespit yapılarak tutanak düzenlenir. Tahsis amacına uygun işlemlerin yapıldığı tespit edilirse ön tahsis kesin tahsise dönüştürülür, herhangi bir işlem yapılmamışsa tahsis işlemi kendiliğinden kalkmış sayılır ve durum ilgili idareye yazı ile bildirilir.

5) Ön tahsis yapılmasına gerek olmaması durumunda İdarece doğrudan kesin tahsis işlemi yapılır.

c) Tahsisi uygun görülen kamu idaresine yazı yazılarak tahsisin uygun görüldüğü ve yer teslimi için yetkili bir eleman görevlendirilerek belirtilen tarihte İdarede hazır bulunması gerektiği bildirilir.

ç) Taşınmaz MEOP’un “Tahsis” modülüne işlenir.

Madde 238- Paylı taşınmazların tahsisi

(1) Yukarıda yapılan araştırmalar sonucunda taşınmazın paylı olduğunun anlaşılması ve diğer paydaşın kamu idaresi olması durumunda tahsis işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.

a)Paydaşın tahsis talebinde bulunan kamu idaresi olması ve başka paydaş bulunmaması durumunda, tahsis işlemi Yönergenin237 nci maddesine göre yapılır. Aksi takdirde talep reddedilir.

b) Tahsis talebinde bulunan kamu idaresinin, taşınmaza paydaş olmaması halinde, paydaş olan kamu idaresinin ilgili idareye tahsis yazısı veya muvafakati aranır.

Madde 239- Bakanlık hizmetleri için gerekli olan ve mülkiyeti diğer kamu idarelerine ait olan taşınmazların tahsis işlemleri

(1) Mülkiyeti diğer kamu idarelerine ait olup Bakanlığa (Gelir İdaresi Başkanlığı hariç) gerekli olan taşınmazların tahsisi için aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

a) İdarece ilgili kurumdan yazı ile tahsisi talep edilir.

b) Tahsis talebinin uygun görülmesi halinde, taşınmaz bir tutanak ile teslim alınır.

c)MEOP’un ilgili modülüne kaydedilir.

ç) Konu hakkında Bakanlığa bilgi verilir.

Madde 240- Taşınmazın teslimi ve tespiti

(1) Tahsisi yapılan taşınmaz, Yönergenin237ncimaddesinin birinci fıkrasının(c) bendine göre bildirilen kamu idaresi yetkilisine, taşınmazın fiili durumunu da belirtir ayrıntılı bir tutanak düzenlenmek suretiyle teslim edilir. İki nüsha düzenlenen tutanağın bir örneği tahsisi yapılan kamu idaresi yetkilisine verilir, diğer nüshası dosyasında muhafaza edilir.

(2) Ön tahsis süresi sonunda kesin tahsis talebinde bulunulmaması, süresiz tahsis edilen taşınmazın iki yıl süre ile tahsis amacına uygun olarak kullanılmaması veya tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işleminin kaldırılması gerekeceğinden, taşınmazın zaman zaman mahallinde tespitinin yapılarak, düzenlenen mahalli tespit tutanağı dosyasına konulur.

Madde 241- Tahsis değişikliği

(1) Tahsis değişikliğinde aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler yetki durumuna göre malmüdürlüklerince defterdarlıklara, defterdarlıklarca da Bakanlığa gönderilir:

a) Adına tahsis yapılan kamu idaresi tarafından tahsis amacının değiştirilmesinin istenilmesi halinde, taşınmaz hakkında Yönergenin234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (4), (6) ve (9) numaralı alt bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler,

b) Bir kamu idaresine tahsis edilen bir taşınmazın başka bir kamu idaresi tarafından tahsisinin talep edilmesi halinde, Yönergenin 234 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile taşınmazın tahsisli olduğu kamu idaresinin değişiklik konusunda görüş yazısı,

c) Kaymakamlık veya valiliğin görüşü.

Madde 242- Tahsisin kaldırılması

(1) Tahsis işlemi aşağıda belirtilen durumlarda tahsisli idarenin görüşü alınmaksızın resen kaldırılır:

a) Kamu hizmetinin sona ermesi,

b) Taşınmazın tahsis amacı dışında kullanılması veya İdarenin izni olmaksızın üçüncü kişilere kullandırılması,

c) Taşınmazın en az iki yıl boş bırakılması veya hiç kullanılmaması,

ç) Taşınmazın tahsis amacının değişmesi,

d) İmar plânıyla, taşınmazın başka bir amaca ayrılması,

e) Adına tahsis yapılan kamu idaresinin işgal ve tecavüzlere karşı her türlü tedbirleri alma ve yasal yollara başvurma yükümlülüğünün yerine getirmemesi,

f) Tahsis amacının ortadan kalkması,

(2) İmar plânıyla, taşınmazın başka bir amaca ayrılması gerekçesiyle tahsisin kaldırılması işlemlerinde, imar planının yapımı aşamasında tahsisli kamu idaresinin uygun görüşünün alınmamış olması durumunda ilgili kamu idaresinin görüşü alınır.

(3) Tahsis amacının ortadan kalkması halinde tahsisin kaldırılması işlemi, adına tahsis yapılan idarenin isteği üzerine İdarece yapılır.

(4) Özel kanunları uyarınca, amacı belirtilerek tahsis edilmiş sayılan taşınmazların tahsis amacının ortadan kalkması veya amacı dışında kullanılması halinde, yetki durumuna göre İdarece veya Bakanlıkça tahsisleri kaldırılır veya tahsis amacı değişikliği yapılır.

Madde 243- Tahsisin kaldırılması halinde gönderilecek bilgi ve belgeler

(1) Mevzuata göre tahsisin kalkması gereken hallerde taşınmazla ilgili olarak yetki durumuna göre malmüdürlüğü tarafından defterdarlığa, defterdarlık tarafından Bakanlığa aşağıdaki bilgiler yazı ile bildirilir:

a) Tahsis veya devir yazısının tarih ve sayısı,

b) Tahsisinin kaldırılması veya geri alınması talebinin gerekçesi ve en son kullanım durumu,

c) Tahsisinin kaldırılmasına ilişkin İdarenin görüşü.

Madde 244- Tahsisin kaldırılmasının sonuçları

(1) Tahsisi kaldırılan taşınmaz, tahsisin kaldırılması işleminden sonra, bir tutanak düzenlenmek suretiyle İdarece teslim alınır. Tutanakta, teslim alınma tarihi ile teslim tarihindeki durumuna göre, noksanlıklar ve fazlalıklar ayrıntılı biçimde belirtilir.

(2) Tahsisi kaldırılan taşınmazın üzerine adına tahsis yapılan kamu idaresi tarafından yapılan bina ve tesisler için herhangi bir bedel veya tazminat ödenmeksizin Hazineye geçeceğinden, bu bina ve tesisler de teslim alınır.

(3) Tahsisi kaldırılan taşınmazın MEOP “Tahsis” modulündeki aktif olan kaydı pasif hale getirilir ve idare altına alınır.

Madde 245- İzinsiz kullanımlarda bedel alınması

(1) Hazine taşınmazlarının tahsis işlemi yapılmadan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri haricinde bir başka kamu idaresi tarafından kullanımı hâlinde, İdarece Yönergenin “Tespit, Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri” kısmında belirtildiği şekilde ecrimisil alınır.

Madde 246- Tapu kayıtlarındaki intifa ve tahsis şerhleri

(1) Tahsisi yapılan taşınmazın tapu kaydına tahsis edildiğine dair şerh düşülmesine ilişkin talepler yerine getirilmez. Tapu kayıtlarında mevcut olan şerhlerin kaldırılması ilgili tapu müdürlüğünden yazı ile istenir.

İKİNCİ BÖLÜM- Kamu Konutu Tahsisi İşlemleri

Madde 247- Kamu konutu edinilmesi ve Bakanlığa tahsisi

(1) İlk defa edinilen ve kamu konutu olarak tahsis edilecek taşınmazlar hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır:

a) Kiralanan, Hazinenin mülkiyetine geçen veya mülkiyetinde olan taşınmazların kamu konutu olarak tahsisi için öncelikle Yönergenin233, 234, 237, 240 ve 241inci maddelerinde belirtildiği şekilde işlem yapılır ve gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilir.

b) İlk defa kamu konutu olarak tahsisi yapılan taşınmazların görev, unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda ayrım yapılacağı konusunda Bakanlığa yazılır ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

c) Bakanlıkça tahsisi ve ayrımı yapılan konutlar MEOP “Kamu Konutları” modülünün “Bina ve Daire Bilgileri” alt modülüne işlenir.

ç) Bakanlık tarafından ayrımları yapılmış olan kamu konutlarının türlerine veya görev ve unvan gruplarına göre ayrımında değişikliğe ihtiyaç duyulması halinde bu işlemler defterdarlıkça yapılır.

d) Kamu konutlarının misafirhane, lokal, kreş vb. sosyal hizmetlere yönelik ayrımından veya kapıcı, kaloriferci dairesi bulunmayan binalarda kapıcı ve kaloriferci için hizmet tahsisli konut ayrımından önce Bakanlıktan izin alınır.

Madde 248- Konut tahsis talepleri

(1) Her yılın sonunda, boş konutların listesi defterdarlık veya malmüdürlüğünün tüm birimlerine İdarece bir yazı yazılarak bildirilir veya ilan edilerek sıra tahsisli konuttan yararlanmak isteyen personelin belirtilen tarihe kadar çalıştığı birime müracaatları istenir.

(2) İdareye gelen Yönerge eki “Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi” (EK-58) incelenir.

(3) Talepler evrak sistemine kaydedilerek MEOP “Kamu Konutları” modülünün “Tahsis Talep Bilgileri” alt modülüne işlenir.

(4) Kamu konutlarının misafirhane, lokal, kreş vb. sosyal hizmetlere yönelik ayrımı ile kapıcı, kaloriferci dairesi bulunmayan binalarda kapıcı ve kaloriferci için hizmet tahsisli konut ayrımı yapılır.

Madde 249- Sıra tahsisli konut taleplerinin değerlendirilmesi ve tahsis işlemleri

(1) Sıra tahsisli konut tahsis talepleri hakkında İdarece aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Konut tahsis talep beyannamesinde belirtilen bilgiler ile 15/10/1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirim beyannamesindeki bilgilerle karşılaştırılması için defterdarlık personel müdürlüklerine yazı yazılır.

b) Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, beyannamedeki bilgilere göre Yönerge eki “Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli”ndeki (EK-59) hizmet süresi, talepte bulunduğu ilde veya başka ilde tamamı kendine ait ve oturmaya elverişli konutu bulunup bulunmadığı, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak, her yıl Ocak ayı içinde bilgisayar ortamında puanlama yapılır ve toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir.

c) Puanlama cetveline göre oluşturulan puanlar bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir veya elektronik ortamda ilan edilebilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler dosyasında saklanır.

ç) Puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir.

d) Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.

e) Ocak ayında talipli olmaması ve istisnai durumlarda kamu konutunun boş kalmaması amacıyla bu maddeye göre yapılacak işlem sonucunda puanlama yılda birden fazla yapılır.

f) Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili komisyonca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir.

g) Yukarıda belirtilen fıkralar sonucunda konut talebi kabul edilen personele Yönergenin 253 üncü maddesinde düzenlenen komisyonca sıra tahsisli konut tahsis edilir.

ğ) Sıra tahsisli konutlarda beş yıl veya daha fazla oturmuş olan personele konut tahsis edilmez, ancak mevcut talepler karşılandıktan sonra boş kalan konut olursa yukarıdaki esaslara göre tahsis yapılır.

h) Boşaltılan konutun diğer talep sahiplerine, konutun fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde tahsisi yapılır.

ı) Beyannameyi kasten noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.

Madde 250- Görev tahsisli konutlarda yapılacak işlemler

(1) Görev tahsisli konutlara talep gelmesi halinde aşağıdaki şekilde işlemler yapılır:

a)23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli(2) sayılı cetvelin II nci Grup başlıklı 6/B bendinde belirtilenler ve Bakanlıkça belirlenenlerden talep gelmesi halinde Yönergenin248 inci maddesine göre (birinci fıkra hariç) işlem yapılır ve 249 uncu maddesinde belirtilen puanlamaya tabi tutulmaksızın Yönergenin 253 üncü maddesinde düzenlenen komisyonca görev tahsisli konut tahsis edilir.

b) Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsis talebinde bulunanlar hakkında Yönergenin249 uncu maddesinde belirtildiği şekilde puanlama yapılarak konut tahsis edilir.

c) Görev tahsisli konutta oturmakta iken görev unvanı değişen personelin yeni görevi, bu fıkrasının (a) bendinde belirtilen cetvelde gösterilmiş ise, tekrar tahsis kararı alınmaz.

ç)Yönergenin249 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen işlemler görev tahsisli konutlar için de yapılır. Ancak, önceden belli bir görev için ayrıldığı halde, bu göreve atama yapılmadığından boş bulunan konutlar hakkında anılan (h) bendi hükmü uygulanmaz.

d) Görev tahsisli konuta talep olmaması halinde konutun boş kalmaması, aidat ve yakıt bedellerinin devletçe ödenmemesi, kira gelirinden mahrum kalınmaması gibi sebeplerle konutun başvuran olması halinde sıra tahsisli konut bekleyenlere geçici ve şartlı olarak tahsis edilebilir.

Madde 251- Hizmet tahsisli konutlarda yapılacak işlemler

(1) 2946 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendinde belirtilen personele yetkili konut tahsis komisyonu tarafından hizmet tahsisli konut tahsis edilir. Yeteri kadar hizmet tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsis talebinde bulunanlar hakkında Yönergenin 250ncimaddesinde belirtildiği şekilde puanlama yapılarak konut tahsis edilir.

Madde 252- Kamu konutlarından yararlanamayacaklar

(1) Kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanların, bu konutta oturdukları sürece yaptıkları talepler reddedilir.

Madde 253- Konut tahsis komisyonlarının kurulması

(1) Konut tahsis komisyon üyeleri ve yedek üyeleri illerde ve ilçelerde aşağıda belirtilen şekilde üç asil, iki yedek olmak üzere defterdarlık veya kaymakamlıktan onay alınarak komisyon oluşturulur:

a) İllerde kurulacak konut tahsis komisyonu;

1) Milli emlak dairesi başkanlığı kurulan illerde, defterdar, milli emlak dairesi başkanı ve emlak müdüründen,

2) Diğer illerde, defterdar, milli emlak müdürü ve milli emlak müdür yardımcısından (bunların bulunmadığı yerlerde milli emlak şefi, defterdarlık uzmanı)

kurulur.

3) Bu komisyonlarda muhasebe müdürü ile milli emlak şefi veya defterdarlık uzmanı yedek üye olarak belirlenir.

b) İlçelerde kurulacak konut tahsis komisyonu; malmüdürü, vergi dairesi müdürü (ilçede vergi dairesi yok ise muhasebe şefi) ve milli emlak müdür yardımcısından (müdür yardımcısı yok ise milli emlak şefi, defterdarlık uzmanı, bu da yok ise hizmet süresi daha fazla olan milli emlak memurundan) kurulur. Bu komisyonlarda, vergi dairesi müdür yardımcısı (müdür yardımcısı yok ise defterdarlık uzmanı ve muhasebe şefi) ile milli emlak şefinin (milli emlak şefi yok ise hizmet süresi daha fazla olan milli emlak memuru) yedek üye olarak belirlenir.

Madde 254- Konut tahsis komisyonlarının toplanması ve çalışma esasları

(1) Konut tahsis komisyonları aşağıda belirtilen şekilde çalışır:

a) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır.

b) Konut tahsis kararları, çoğunlukla verilir.

c) Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır ve bir örneği konut tahsis dosyasında saklanır.

ç) Konut tahsis komisyonunun yazışma işleri, milli emlak birimlerince yürütülür.

Madde 255- Konut tahsisinin bildirilmesi

(1) İlgili konut tahsis komisyonunun konut tahsis kararı, tahsisin yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde, İdare tarafından bir yazı ile konut tahsis edilen personele tebliğ edilir.

Madde 256- Konutların teslimi ve konutlara giriş

(1) Konutlar, konut tahsis edilen personele, “Kamu Konutları Giriş Tutanağı” (EK-60) düzenlenerek İdarece teslim edilir.

(2) Tutanağa, varsa konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın bir listesi (EK-61) eklenir.

(3) Tutanağın aslı konut tahsis dosyasına konulur, bir örneği kira bedelinin maaşından kesilmesi için tahakkukla ilgili birime gönderilir, diğer bir örneği ise personele verilir.

(4) Giriş tarihi MEOP “Kamu Konutları” modülüne kaydedilir ve personelle ilgili bilgiler daire bilgileri modülüne işlenir.

(5) Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı tebliğ edilmeden, konutun anahtarı ile varsa sayaçlara ait kartlar teslim edilmez, ikamet amaçlı konuta girilmesine müsaade edilmez.

(6) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç onbeş gün içinde “Kamu Konutları Giriş Tutanağı”nı (EK-60) imzalayıp konuta girmediği veya İdareye konuttan feragat ettiğine dair dilekçeyi vermediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu durumda, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilmesi için ilgili tahakkuk birimine yazı yazılır.

Madde 257- Konutlarda oturma süreleri

(1) Kendisine kamu konutu tahsis yapılan personelin, aşağıda belirtilen süreler kadar oturmasına dikkat edilir:

a) Görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin sona erme tarihi, sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak;

1) Bu sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak başka personelin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta oturmaya devam edilmesi İdarece değerlendirilir.

2) Konuta girmek için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde konutun boşaltılması için konutta oturan personele yazı yazılır.

3) Görevi gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler, bu görevlerinden ayrıldıkları takdirde, kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde konutun boşaltılması Yönergenin 260 ıncı maddesine göre işlem yapılır.

b) Kurumlarından aylıksız veya aylıklı izinli olarak başka kurumlarda görevlendirilen personelin, izinli oldukları kamu kurumu konutundan görev tahsisli veya sıra tahsisli olarak yararlanmaları halinde, görevlendirildikleri kurumlarda görev yaptıkları süre içerisinde puanları dondurulmak ve süre kaydı aranmaksızın bu konutlarda oturmalarına müsaade edilir.

Madde 258- Konuttan çıkma

(1) Yönergenin 257ncimaddesinde belirtilen süreler MEOP kayıtlarından izlenir ve aşağıda belirtilen süreler içerisinde personelin konuttan çıkıp çıkmadığı kontrol edilir:

a) Görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde,

b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden onbeş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için İdarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,

c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde,

ç) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya ilçe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya mahkemesine veya adli müşavirliğine veya sıkıyönetim komutanlıkları emrindeki kadrolu askeri ceza ve tutukevi müdürlüklerine atananlar veya bu görevlerden başka bir yerdeki aynı veya değişik bir göreve atananlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten ve sıkıyönetimin kalkması halinde, görevleri nedeniyle konut tahsis edilenler, sıkıyönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde,

d) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde,

e) Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte,

f) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan, ailesini beraberinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona erdiği tarihte.

Madde 259- Konutların teslim alınması

(1) Konutları süresi sonunda boşaltan personelden, konut teslim alınırken aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi İdarece kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlattırılır. Eksikler tamamlanmadan konut teslim alınmaz. Eksiklikleri tamamlamayanlar başka bir yere nakil olsa dahi demirbaş eşya ve mefruşat bedelleri ilgililerinden tahsil edilir.

b) Elektrik, su, gaz gibi aboneliğe bağlı durumlarda sayaçlar kontrol edilerek varsa ilgili kuruluşlara borçları ödettirilir.

c) Konut, “Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı” (EK-62) düzenlenir.

ç) Konut boşaltılırken anahtarları ile varsa sayaç kartları İdarece teslim alınır.

d) Çıkış tarihi MEOP “Kamu Konutları” modülüne işlenir.

Madde 260- Konuttan çıkarılma

(1) Konutlar, Yönergenin257 ve 258 inci maddelerinde belirtilen süreler sonunda boşaltılmamış ise İdarece ilgili mülki amire bir hafta içerisinde boşaltılması için yazı yazılarak tahliyesi sağlanır.

(2) Konutun tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunanlar ile yönetici veya idare tarafından alınan kararlara uymayanlar ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da bu maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(3) Konut tahsis edilen personelin, aşağıda belirtilen davranışlarda bulunduğunun bildirilmesi veya İdarece tespit edilmesi halinde ilgili personel yazı ile uyarılır.

a) Konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunanlar,

b) Yönetici tarafından tespit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının önlenmesi ile ilgili önlemlere uymayanlar,

c) Konutların tamamını veya bir bölümünü, başkalarına devredenler veya kiraya verenler,

ç) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlarda, izin almaksızın değişiklik yapanlar,

d) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapanlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyenler.

(4) İlgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tutanakla tespit edilenlerin konut tahsis kararı iptal edilerek konuttan çıkartılır.

(5) Yönergenin 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendi uyarınca idarece konutta oturmasına izin verilenler hariç olmak üzere anılan Yönergenin 258 inci maddesi gereğince konutta oturma süresini doldurduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenlerden, konutu on beş gün içerisinde tahliye ederek boşaltması, aksi takdirde bu sürenin bitiminden itibaren işgaliye bedeli alınacağına ilişkin olarak İdarece yapılacak tebligata rağmen, konutu tahliye ederek boşaltmayanlardan, yeni bir tebligata gerek olmaksızın, konutun tahliye tarihine kadar geçecek süreler için ödenmesi gereken kira bedeli yerine işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel; konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin (yakıt, elektrik, su vb. hariç) iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan süreler Yönergenin 258 inci maddesi ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.

Madde 261- Aylık kira bedelinin tespit ve tahsili

(1) Aylık kira bedelleri aşağıda belirtildiği şekilde tespit ve tahsil edilir:

(a) Konutların aylık kira bedeli, Bakanlıkça cari yıl için belirlenen aylık kira birim bedelinin, konutun brüt inşaat alanı esas alınarak çarpılması suretiyle hesaplanır.

(b) Brüt inşaat alanı belli değil ise bir kereye mahsus olmak üzere varsa projesi üzerinden yok ise mahallen yapılacak ölçümlerle hesaplaması yapılır ve çıkan ölçüm MEOP’un ilgili modülüne eklenir.

(c) Brüt inşaat alanının hesaplamasında müstakil bir evin veya apartman dairesinin dış duvarlar dahil olmak üzere, bu duvarlar içerisinde kalan metrekare cinsinden toplam alanın dikkate alınması, ölçümlerin dıştan dışa yapılması, balkonların ½ sinin brüt inşaat alanına eklenmesi, merdiven, asansör, havalandırma ve asansör boşluğu ile ortak kullanım alanları gibi yerlerin ölçümlemeye dahil edilmemesi, m² kesirlerinin tama yuvarlanması gerekir.

(ç) Kira bedeli hesaplamasında;

1) Brüt inşaat alanının yüzyirmi metrekareden fazlası dikkate alınmaz.

2) Zemin kat altında bulunan bodrum katlarda oturanlardan, hesaplanan aylık kira bedelinin yüzde ellisi indirilir. Ancak, zemin kat altında birden fazla bodrum kat varsa indirim en alttaki bir kat için uygulanır.

3) Kira bedelleri, (a) bendi ile bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentleri dikkate alınarak hesaplanan aylık kira bedelleri toplamından;

a) (EK-63/A)’da yer alan listedeki illerde yüzde elli,

b) (EK-63/B)’de yer alan listedeki illerde yüzde kırkbeş,

c) (EK-63/C)’de yer alan listedeki illerde yüzde otuz,

ç) (EK-63/C)’de olup da son nüfus sayımında belirlenen nüfusu onbinden az olan yerleşim yerlerinde yüzde kırk,

d) Meskun yerlerden uzak, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı olan yerlerde yüzde yetmiş,

oranında indirim yapılır.

4)Bu bendin (3) numaralı alt bendinde belirtilen indirimlerden sadece birisi uygulanır.

5) Yürürlükteki Milli Emlak Genel Tebliğleri ile belirlenen ilave kira bedelleri indirime tabi değildir.

6) Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır.

7) Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli, müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile varsa ay kesirleri ile birlikte bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilmesi için ilgili tahakkuk birimine yazı ile bildirilir.

8) Tahakkuka yetkili birim tarafından, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı ve soyadı, görevi, aylığı veya ücreti ile aylık toplam kira miktarını gösteren cetvelin onaylı bir örneği personelin maaşının ödendiği saymanlığa verilir.

9) Aylık kira bedelini kesmeyen tahakkuk memuru ve muhasebe yetkilisi, kesmedikleri kira bedellerinden sorumludurlar.

10) Personelin aylık veya ücretinden aylık kira bedelini kesen muhasebe yetkilisi, tahsil ettiği kira miktarını gösterir müfredatlı ve onaylı bir listeyi, müteakip ayın onuncu gününe kadar milli emlak birimlerine vermek zorunda olduklarından, bu listelerde belirtilen kira bedelleri (ilave kira bedelleri de dahil) MEOP’un “Kamu Konutları” modülünün daire bilgileri/kira bedelleri tahsilat bölümüne işlenir.

11) İdarece, genel bütçe dahilindeki kurumların aylık kira, ilave bedeller ve yakıt bedellerinin bu maddeye uygun belirlenip belirlenmediği ve tahsil edilip edilmediği kontrol edilir.

12) Hizmet tahsisli konutlardan aylık kira bedeli alınmaz.

Madde 262- Yakıt giderleri

(1) İdarece yakıt giderlerinin hesaplanması için aşağıdaki hususlar dikkate alınarak işlem yapılır:

a) Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olanlar hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların yakıtının idarece karşılanmasının gerek görülmesi halinde, aylık yakıt bedeli Bakanlıkça cari yıl için belirlenen aylık birim yakıt bedeli ile konutun brüt inşaat alanı çarpılması suretiyle hesaplanarak ilgili tahakkuk birimine bildirilir.

b)İdare tarafından karşılanan yıllık yakıt miktarı, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 29 ve 30 uncu maddeleri ile bu Yönetmeliğe ekli yıllık yakıt miktarlarını gösteren 9 ve 10 sayılı cetvellere göre hesaplanır. Ancak, bu miktar zorunlu nedenlerle ilgili kamu idaresince azami yüzde yüz arttırabilir.

c) Yukarıdaki fıkra hükmünce arttırılan bu miktarın bedeli, gerçek miktarı üzerinden konutta oturanlardan, konut yüzölçümleri dikkate alınarak yılı temmuz ayından itibaren tahsil edilir.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının tesisleri ile fabrika binalarından çıkan atık buhar, sıcak su gibi diğer enerji kaynakları ile ısıtılan konutlarda yeni tesis kurulmaması ve maliyet artırıcı herhangi bir harcama yapılmaması kaydıyla, bu konutlarda oturanlardan bu maddede hesaplanan yakıt bedelinden yüzde elli indirimli olarak tahsil edilir.

d)Yakıt bedellerinin hesaplanmasında konutlardan toplam brüt inşaat alanının yüzyirmi metrekareden fazla olan kısmı dikkate alınmaz. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarınca, tüketilen yakıta ilişkin ödenen toplam bedelin, konutta oturanlardan tahsil edilen toplam bedelden fazla olan kısmı, konutta oturanlardan konut yüzölçümleri dikkate alınarak tahsil edilecek; konutta oturanlardan tahsil edilen toplam yakıt bedelinin, kurum ve kuruluşlarca yakıta ilişkin ödenen toplam bedelden fazla olan kısmı ise, konut yüzölçümleri dikkate alınarak konutta oturanlara iade edilecektir.

e) Konutların boş kaldığı süreler için yakıt giderleri İdarece karşılanır.

f) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca karşılanan konutlarda ilgili idare, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, Bakanlığın belirlediği aylık birim yakıt bedeli üstünde yakıt bedelini oturan personelden tahsil edebilirler.

Madde 263- Yakıt ödeneği talebi

(1) Yakıt bedeli İdarece karşılanan kamu konutlarında konut yönetiminin belirlediği yıllık yakıt miktarı İdarece kontrol edilerek ödenek talebi için Bakanlığa yazı yazılır.

(2) Boş olan konutlar için, konut yönetiminin belirlediği yakıt ve ortak giderler İdarece kontrol edilir ve Bakanlığa yazılan ödenek talep yazılarına Yönerge eki “Boş Konut Ödenek Talep Formu” (EK-64) doldurularak eklenir.

(3) Bakanlık tarafından boş kalan konutlar için gönderilen ödenek ilgili konut yönetim hesabına aktarılır. Yakıtı malmüdürlüğü veya defterdarlık tarafından karşılanan konutların yakıt ihtiyacı, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili birim tarafından sağlanır.

Madde 264- Yönetim ve ortak giderlerin karşılanması

(1) Hizmet binalarındaki konutların elektrik, su, doğalgaz ve havagazı sayaçlarının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, tüketimin gerçek miktarı İdarece teknik elemanlara hesaplattırılır ve tüketim bedelleri ilgililere tebliğ edilerek tahsili sağlanır.

Madde 265- Kamu konutlarının onarımları

(1) Kamu konutu olarak tahsis tarihinden itibaren; konutların tahsis edilenlerce karşılanacak giderleri dışındaki mevzuatta belirtilen esaslı bakım ve onarımları, Yönergenin “Bütçe, Onarım ve Yatırım İşlemleri” kısmında belirtildiği şekilde yapılır.

Yorum Yap

Yorum Yap