1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Milli Emlak’tan Bodrum’da Satılık Arsalar


Aşağıda nitelikleri belirtilen 1,2,3,4,5,6,7,8. sıralarda yer alan Hazineye ait taşınmaz malların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü, 9. sırada yer alan Hazineye ait taşınmaz malın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

İhalelere nasıl katılabileceğiniz hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakınız: Milli Emlak İhalelerine Nasıl Katılırım? Hazine Arsa İhalelerine Nasıl Katılırım?

1-  İhaleler,  yukarıda belirtilen gün ve saatlerde İMEAK DENİZ TİCARET ODASI BODRUM ŞUBESİ (BODRUM DENİZ TİCARET ODASI) toplantı salonunda, (Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:32 Bodrum/MUĞLA),  toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

Sitemize Google News'de Abone OlunSitemize Google New'de Abone Olun

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları (Teyit yazısı ile birlikte) veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2021 yılı) alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)

3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulüyle satış ihalesi yapılacak olan 9. sırada yer alan taşınmaz ile ilgili tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca yapılacak olan ihalelerde, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.

5- İhaleler, Covid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler doğrultusunda İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi (Bodrum Deniz Ticaret Odası) toplantı salonunda yapılacağından, nakit olarak yatırılacak geçici teminatların Ziraat Bankası TR44 0001 0002 0200 0010 0056 97 Iban nolu Hazine Cari Hesabına ya da Malmüdürlüğü veznesine yatırılarak, yatırdıklarına dair makbuz/dekontla birlikte ihale saatinde ihalenin yapılacağı salonda bulunmaları gerekmektedir. Gecikmelerden dolayı İhale Komisyonu sorumlu değildir. İhale Salonuna HES kodu ile giriş yapılacağından, katılımcıların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

6- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Taşınmaz satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

9- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde; satış bedelinin 5 Milyon TL’ye kadar kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmibeş) oranında döner sermaye bedeli alınacaktır.

10-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin: 0 (252) 316 75 25)

PARSELLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. PARSELLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SIRA NO.İLÇESİ/  MAHALLESİ/MEVKİİADAPARSELYÜZÖLÇÜM (m2)HİSSESİCİNSİTAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)
1Muğla/Bodrum/Çamlık Mahallesi/Ermene Mevkii10839.328,17tamTarla3.732.000,00
2Muğla/Bodrum/Yahşi Mahallesi/Hortma Mevkii13251.010,15tamArsa3.031.000,00
3Muğla/Bodrum/Yahşi Mahallesi/Hortma Mevkii25021.140,66tamArsa3.422.000,00
4Muğla/Bodrum/Yahşi Mahallesi/Köyiçi Mevkii10312.499,98tamArsa6.250.000,00
5Muğla/Bodrum/Göl Mahallesi245351.016,89tamArsa2.949.000,00
6Muğla/Bodrum
Ortakent Mahallesi
Kemer Mevkii
21124.026,79tamHam Toprak9.665.000,00
7Muğla/Bodrum
Umurça Mahallesi
5992428,54tamArsa142.700,00
8Muğla/Bodrum/Bitez Mahallesi42911.794,66tamArsa5.833.000,00
9Muğla/Bodrum/Bitez Mahallesi43014.047,90tamArsa13.156.000,00
Milli-Emlak-Bodrumda-Arsa-Satiyor
Milli Emlak Bodrum’da 9 Tane Arsa Satıyor!!!

Yorum Yap