Nazım İmar Planlarının Üst Ölçekli Planlara Uygunluğu

Nazım imar planlarının üst ölçekli planlara uygun olması zorunluluğu da açıkça düzenlenmiştir. Nazım imar planları da mekânsal strateji planlarına ve çevre düzeni planlarına uygun olmak zorundadır. Kanunun 5. maddesinde nazım imar planı varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak çizilen plan olarak tanımlanmıştır. Bu hüküm uyarınca nazım imar planının bölge planına uygun olması gerekmektedir[1].

Aynı şekilde nazım imar planının çevre düzeni planına da uygun olması gerekmektedir. Örneğin 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında “hal” yerine tahsisli alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile otogar yeri olarak ayrılması mümkün değildir.

Danıştay 6. Dairesi, 22.12.1988, E:1987/752, K:1988/244: İmar yasası uyarınca planlama kademeleri arasında uyum gözetilmeli ve şehircilik ilkelerine uyulmalıdır.

İdare Mahkemesince; davalı idare tarafından dava konusu 1/1000 ölçekli imar uygulama planının 12.3.1986 gününde onaylanan yeni 1/1000 ölçekli planla ortadan kaldırıldığının belirtilmesi nedeniyle davanın 1/1000 ölçekli imar uygulama planına yönelik kısmı hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, davanın 1/5000 ölçekli nazım plana ilişkin kısmına gelince; mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporu ile dava dosyasının birlikte incelenmesinden dava konusu taşınmazların yer aldığı alanın 1980 ve 1984 yılında onaylanan gerek 1/50.000 ölçekli İstanbul Metropoliten alan planında gerekse, 1/25.000 ölçekli çevre düzeni nazım imar planında hal yerine tahsisli olduğu, ancak 1/5000 ölçekli nazım planla taşınmazların otogar alanına ayrıldığının anlaşıldığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/50.000 ölçekli Metropoliten alan planlarına uyumlu düzenlenmesinin planlama ilkelerinden olduğu, olayda ise son 8 ay içinde 5 adet 1/5000 ölçekli plan yapıldığı ve her seferinde söz konusu taşınmazlar değişik düzenlemelerde bulunulduğu, bu durumun malikin tasarrufunda kararsızlıklara neden olmasının yanı sıra imar yasasının öngördüğü planlama kademeleri arasındaki uyumun gözetilmemesi karşısında 1/5000 ölçekli nazım planının davacıya ait taşınmazlarla ilgili kısmında planlama esasları şehircilik ilkelerine uyarlık bulunmadığı gerekçeleriyle dava konusu imar planı değişikliği işlemi iptal edilmiş, İdare mahkemesi kararının iptale ilişkin kısmı davalı belediye tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu İstanbul 3. İdare Mahkemesinin (…) kararında, (…) bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, (…) mahkeme kararının onanmasına, 22.2.1988 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

[1] Danıştay 6. Dairesi, 26.09.2007, E: 2006/4510, K: 2007/5180

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.