Ormanlarda Yapılacak İnşaatlar İçin Hangi İzinler Gerekir?

Ormanlarda yapılaşmaya ilişkin hususlar, 6831 sayılı Orman Kanunu ile düzenlenmiştir. Orman Kanunu ormanları; Devlet ormanları; hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine (tüzel kişiliğe sahip kamu idarelerine) ait ormanlar; hususi (özel) ormanlar olmak üzere üç kısma ayırmıştır.

(a) Devlet Ormanlarında

Orman Kanununun 17. maddesi, orman sayılan alanlarda yapılabilecek yapılarla bunlara izin verecek mercii düzenlemiştir.

Madde hükmüne göre;

“Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, alt yapı ve katı atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir.”

Bu hükme göre, yukarıda sayılan kullanım amaçları ile sınırlı olmak üzere orman sayılan alanlarda yapı yapılabilmesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının iznine tabidir. Bu nedenle, yapılacak yapının aynı zamanda ruhsat alınmasını gerektirir bir faaliyet olması veya ruhsat alınmasını gerektirir bir bölgede bulunması halinde, İmar Kanununa göre ruhsat verilmeden önce Orman ve Su İşleri Bakanlığı izninin aranması gerekir.

(b) Tüzel Kişiliğe Sahip Kamu İdarelerine Ait Ormanlarda

Orman Kanununun 49. maddesi hükmü gereği, tüzel kişiliğe sahip kamu idarelerine ait ormanlarda da Orman Kanununun 17. maddesi hükmü uygulanacaktır. Bu nedenle, bu alanlarda da inşaat ruhsatı verilmeden önce Orman ve Su İşleri Bakanlığı izninin aranılması gerekmektedir.

(c) Özel Ormanlarda

Özel ormanlarda yapılaşma ise, Orman Kanununun 52. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre; şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki hususi orman alanlarında Orman Kanununun 17. maddesine göre izin alınmak ve yatay alanın yüzde altısını (%6) geçmemek üzere imar planlamasına uygun inşaat yapılabilir.

İnşaatların yapılmasında orman alanlarının tabii vasıflarının korunmasına özen gösterilir.

Bu hükme göre; özel ormanlarda inşaat yapılabilmesinin üç koşulu bulunmaktadır:

  • Orman Kanununun 17. maddesi kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığından izin alınması,
  • İnşaat alanının, orman yatay alanının %6’sını geçmemesi,
  • İmar planında yapılaşmanın öngörülmüş olması.

İnşaat ruhsatı verilmeden önce yukarıdaki şartların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.