Osmanlı Orman Hukukunda Baltalıklar

Osmanlı hukukunda, belli bir köyün ya da kasabanın yakacak ihtiyacının karşılanması için tahsis edilmiş baltalıklar bulunmaktaydı.

Arazi Kanunnamesi’nin 91. maddesine[1] göre kadimden beri bir köy ya da kasabaya tahsis edilmiş bulunan baltalık ve ormanlardan ancak o köy ve kasaba halkı yararlanma hakkına sahiptir.

Bu yerlere başka kişilerin tecavüz etmesi halinde, bu kişilerin aldıkları orman ürünlerinin bedelleri kendilerinden tahsil edilecek ve baltalığın tahsisli olduğu köy ya da kasaba halkına dağıtılacaktır.

Belli bir köy ya da kasabaya tahsis edilmiş bu baltalıklar, metruk arazi hükümlerine tabidir.

Bundan dolayı bu yerlerin özel mülkiyete konu olması, zaman aşımıyla edinilmesi söz konusu değildir. Kanunname’nin 92. maddesi bu yerlerin özel mülkiyet konusu olmasını yasaklamaktadır. Madde hükmüne göre bir köy ya da kasaba için tahsis edilmiş koruluklardan bir kısmı ifraz edilerek tarla ya da koruluk olarak kullanılmak üzere şahıslara tapu verilemez. [2]

[1] Madde 91 – Kadimden bir kariyeye veya bir kasabaya ihtitaba ve intifaa mahsus olup baltalık tabir olunan koru ve ormanların eşcarını ancak ol kariye ve ol kasaba ahalisi katedip başka kariye ve kasaba ahalisinin katetmeğe salahiyeti yoktur. Ve müteaddit kariyelere kezalik minelkadim ihtitaba ve intifaa mahsus olan koru ve ormanların eşcarını dahi ol kariye ahalisi katedip sair kariyeler ahalisi katedemez. Ve bu makule koru ve ormanların resmi yoktur. Bir kariye ahalisine tahsis kılınmış baltalığa hakkı ihtitabı olmıyan diğer kariye ahalisi tarafından tecavüzle ihtitap edildiği tahakkuk eder ise kat’ ve kal’ olunan eşcarın kaimeten kıymeti bigayrihak tecavüz ve ihtitap edenlerden tahsil ile hakkı ihtitaba malik olan kariye ahalisinin umumuna taksim olunacaktır.

[2] Madde 92 – Ahalii kuraya mahsus koru ve ormanlardan bir miktarı ifrazı yerle koru ittihaz olunmak veyahut ziraat için açmak üzere bir kimseye tefviz ile batapu müstakillen veya müştereken tasarruf  ettirilmez. Tasarruf eden olur ise cemi zamanında ahalinin meneylemeğe salahiyeti vardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.