1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. Özel Çevre Koruma Bölgesinde Kalan Fakat Kıyıya Terki Gereken Hazine Taşınmazlarında Kira, İrtifak Hakkı ve Ecrimisil Yetkisi

Özel Çevre Koruma Bölgesinde Kalan Fakat Kıyıya Terki Gereken Hazine Taşınmazlarında Kira, İrtifak Hakkı ve Ecrimisil Yetkisi


Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki DHTA Yerlerde Kiralama ve Ecrimisil Yetkisi

Bilindiği üzere 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, özel çevre koruma bölgelerinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi ve diğer tasarruf hakları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından kullanılmaktadır.

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesinin (e) bendinde “Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak,” Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır.

Buna paralel olarak Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelikte bu alanlardaki DHTA yerlerde ecrimisil ve diğer işlemlerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı belirtilmektedir.

Hazinenin Özel Mülkiyetinde ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların Kiraya Verilmesi İşlemleri Hakkında 300 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin “Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Alanlarda Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünde de “2. Özel çevre koruma bölgelerinde bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların Başkanlığa tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın kiraya verilmesine ilişkin işlemler, Başkanlığın görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça yapılacaktır.” hükmü getirilmiştir.

Ancak hem kıyıda hem de aynı zamanda özel çevre koruma bölgesinde de kalan fakat tapuda Hazine adına tescilli olan taşınmazlarda kira, irtifak ve ecrimisil işlemlerinin kim tarafından yapılacağı konusu net değildir. Bu taşınmazların kıyıya terk edilmesi gerekmektedir. Ancak Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kıyıda devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda olup hazine adına tapuya kayıtlı taşınmazların varlığı da bilinmekte olup bu taşınmazların Kıyı Kanunu gereği kamuya terk işlemlerinin yapılması ve tapu kayıtlarının iptal edilmesi gerekmektedir.

Bu konuda Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/1 sayılı Genelgeye göre Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kıyıda, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda yer alan ancak tapuda hazine adına kayıtlı devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların Kıyı Kanunu gereği kamuya terk işlemlerinin tamamlanıncaya kadar “Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar” hükmü gereğince bu alanların kiraya verilmesine ve sınırlı ayni hak tesisine ilişkin işlemler ile işgali halinde ecrimisil takibatı ve tahliye işlemlerinin Kurumun görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca yapılması gerekmektedir.

Bu alanların kıyıya terkinin yapılması durumunda ise bu işlemler Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılmalıdır.

ÖÇK 2010/01 Sayılı Genelge

Genelge metni şu şekildedir:

“T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI

SAYI: B.18.1.ÖÇK.0.61.00.01-1096    04.11.2010*5885  

KONU: Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar         

GENELGE (2010/1)

Bilindiği üzere 383 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 1989 yılından itibaren “Bölgede her ölçekteki planlarla günübirlik alan olarak ilan edilen özel mülkiyet dışındaki alanların ve kumsalların irtifak hakkı Başkanlığa geçer. Başkanlık bu yerleri işletir veya işletilmesini sağlar.” şeklinde yer alan 10/e maddesindeki hüküm 21.4.2005 tarih 5335 sayılı Kanun ile “Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen alanlardaki Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, Başkanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca bu Kanun Hükmünde Kararname amaçlarında kullanılmak üzere Başkanlığa tahsis edilir. Bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi ve diğer tasarruf hakları Başkanlığa aittir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Hazinenin Özel Mülkiyetinde ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların Kiraya Verilmesi İşlemleri Hakkında 300 sıra nolu Tebliğin “Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Alanlarda Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünde de “2. Özel çevre koruma bölgelerinde bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların Başkanlığa tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın kiraya verilmesine ilişkin işlemler, Başkanlığın görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça yapılacaktır.” hükmü getirilmiştir.

Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın uygun görüşü alınarak yürürlüğe konulan “Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşınır Mal ve Taşınmaz Satışı, Trampa, Kiraya Verme, Sınırlı Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği” de bu doğrultuda olup Yönetmeliğin “Ecrimisil” “başlıklı 67/1 maddesinde “Özel Çevre Koruma Bölgeleri içerisindeki devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan kiralanmayan veya kullanma izni verilmeyen ya da tahsis edilenler dışında kalanlarda işgal ve tasarruf nedeniyle ecrimisil tespit, takip ve tahsilatı işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Devlete Ait Taşınmaz Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca yürütülür.” Hükmü,

“Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar” başlıklı 67 inci maddesinde de Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların Kuruma tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın kiraya verilmesine ve sınırlı ayni hak tesisine ilişkin işlemler ile bu alanların işgali halinde ecrimisil takibatı ve tahliye işlemleri, Kurumun görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca yapılır. Ancak, özel çevre koruma bölgelerinde yer almakla birlikte, uygulama imar planları onaylanmış alandaki hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesine ve sınırlı ayni hak tesisine ilişkin işlemler, plan kararlarına uyulması şartıyla Kurumun görüşü alınmadan Maliye Bakanlığınca sonuçlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Şu hale göre gerek 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, gerek Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşınır Mal ve Taşınmaz Satışı, Trampa, Kiraya Verme, Sınırlı Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği, gerekse 300 sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili işlemlerin Kurumumuzca yürütüleceği tartışmasızdır. Ancak Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kıyıda devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda olup hazine adına tapuya kayıtlı taşınmazların varlığı da bilinmekte olup bu taşınmazların Kıyı Kanunu gereği kamuya terk işlemlerinin yapılması ve tapu kayıtlarının iptal edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kıyıda, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda yer alan ancak tapuda hazine adına kayıtlı devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların Kıyı Kanunu gereği kamuya terk işlemlerinin tamamlanıncaya kadar “Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar” hükmü gereğince bu alanların kiraya verilmesine ve sınırlı ayni hak tesisine ilişkin işlemler ile işgali halinde ecrimisil takibatı ve tahliye işlemlerinin Kurumun görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.”

Özel Çevre Koruma Bölgesinde Kalan Fakat Kıyıya Terki Gereken Hazine Taşınmazlarında Kira, İrtifak Hakkı ve Ecrimisil Yetkisi
Yorum Yap

Yorum Yap