1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Özelleştirme Kapsamında Kalan Taşınmazlarda Planlama Yetkisi


3194 sayılı İmar Kanunundaki çeşitli maddeler ile, özelleştirme kapsamına alınan taşınmazların imar planlarının yapımı konusunda genel yetki kuralından farklı kurallar getirilmiştir.

1) Genel Olarak

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesinin ikinci fıkrasına göre; belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve özelleştirme programına alınmış kuruluşlara ait arsa ve arazilerin, ilgili kuruluşlardan (belediye) gerekli görüş, alınarak çevre imar bütünlüğünü bozmayacak imar tadilatları ve mevzi imar planları ve buna uygun imar durumları Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer.

2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları

3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesine göre, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemine göre özelleştirme işlemleri yapılan hizmet özelleştirilmesi niteliğindeki yatırımların yapılacağı yerlerde hazırlanan veya hazırlattırılan planları, Özelleştirme İdaresince değerlendirilmek ve sözleşmeye uygunluğu konusundaki görüşü de alınmak kaydı ile imar mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmaksızın resen onaylamaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili olup, her türlü ruhsatı ilgili belediye en geç iki ay içinde verir.

3) Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde İmar Planları

3194 sayılı İmar Kanununa 03.07.2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 12. maddesi ile eklenen ek 3. madde ile, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlara ait ya da üzerinde bu kuruluşlar lehine irtifak hakkı/kullanım izni tesis edilmiş yerlerin aynı zamanda kıyıda ya da kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde kalması halinde yapılacak işlemlere açıklık getirilmiştir.

Madde hükmüne göre; özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak ve/veya kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan arsa ve arazilerin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu veya 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan yerler dahil olmak üzere genel ve özel kanun hükümleri kapsamında yer alan tüm alanlarda imar planlarını yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kurum veya kuruluşlardan görüş alınarak çevre imar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonları müellifi şehir plancısı olmak üzere Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak ve Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle kesinleşir ve bu Kanunun 8. maddesinde yer alan ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak yürürlüğe girer.

İlgili kuruluşlar bu madde kapsamında yapılan planları devir tarihinden itibaren beş yıl süreyle değiştiremezler. Bu süre içerisinde imar planlarına ilişkin olarak, verilecek mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak imar planı değişikliğine ilişkin iş ve işlemler Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

İlgili kuruluşlar görüşlerini on beş gün içinde bildirirler. Bu madde kapsamında yapılan her ölçekteki plan ve imar planlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. maddesinin (a) bendinin ikinci ve sekizinci paragrafındaki hükümler uygulanmaz.

Özelleştirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde, bu planlara göre yapılacak imar uygulamasına ilişkin parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanır ve 19. maddede belirtilen ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak kesinleşir ve yürürlüğe girer. Bu planlara göre yapılacak yapılarda her türlü ruhsat ve diğer belgeler ile izinler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca verilir.”

Ek 3. madde; özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya bu kuruluşlar lehine irtifak ve/veya kullanım hakkı alınmış veya özel kanunları uyarınca özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan arsa ve arazilerin planlamasını kapsamaktadır.

Bu kapsamdaki arsa ve arazilerin planlaması konusunda plan hazırlama yetkisi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına; bu planları onaylama yetkisi ise Özelleştirme Yüksek Kuruluna aittir.

Bu arsa ve araziler; 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ya da 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olsalar bile planlama yetkisi, ek 3. madde hükmüne göre Özelleştirme Yüksek Kuruluna aittir.

Bu planların uygulanması amacı ile yapılacak parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanır ve İmar Kanununun 19. maddesinde belirtilen ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından müellifi şehir plancısı olmak üzere hazırlattırılan planlar Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanır. Onaylanan planlar, Resmi Gazetede yayımlanarak kesinleşir.

Bu planlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yer alan askı ve ilan ile ilgili hükümlerden muaftır. Bu nedenle planların ilan edilmesi ve bu planlara itiraz edilmesi mümkün değildir. Ancak genel hükümlere göre idari yargıda iptal davası açılabilir.

Özelleştirme Kapsamında Kalan Taşınmazlarda Planlama Yetkisi

Yorum Yap