Parselasyon (Arazi Ve Arsa Düzenlemesi) İşlemlerine İtiraz Dilekçesi Örneği

(…) BELEDİYE BAŞKANLIĞINA/VALİLİĞİNE

(İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİNE)

………………

İTİRAZ EDEN         :           ……………………………

ADRESİ        :           ……………………………

TEBLİĞ TARİHİ(*) :           ……………………………

ASKIDAN İNDİRİLİŞ TARİHİ   :           ……………………………

İTİRAZIN KONUSU: (…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma/müvekkilim adına tescilli olan parseli/parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin belediyeniz encümeninin/il encümeninin (…) tarihli ve (…) sayılı kararı ile bu kararın eki cetveller ile sahip olduğum/müvekkilim adına tescilli olan parseli/parseller yönünden ihlal edilen haklarının geri verilmesi istemidir.

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA: (…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma/müvekkilim adına tescilli olan parseli/parselleri kapsayan alanda idarenizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmıştır.

Söz konusu 18. madde uygulaması, (…) tarihinde askı ilanına çıkarılmış, (…) tarihinde askıdan indirilmiştir.

Söz konusu parselleri de kapsayan parselasyon işlemi, 3194 sayılı İmar Kanunu’na, İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğe ve bu konudaki Danıştay içtihatlarına aykırıdır.

Şöyle ki;

(Dilekçenin bu kısmında, parselasyon işlemindeki muhtemel hukuka aykırılık nedenleri ve buna ilişkin görüşlerin yasal/yargısal dayanakları, kitabın ilgili bölümünden yararlanılarak belirtilmelidir. Aşağıda buna dair bir örnek verilmiştir.)

Adıma/müvekkilim adına tescilli taşınmazların, imar planına göre bulunduğu yerde korunması mümkün iken ve herhangi bir hukuki, fiili veya teknik zorunluluk bulunmamasına rağmen bu taşınmaza karşılık, parselin bulunduğu alandan değil başka bir alandan yer verilmiştir.

Oysa ki 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinde, “İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerine yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’na, İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre “a) Düzenlemeyle oluşacak imar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisi sağlanır.”

Bu durumda, herhangi bir hukuki, fiili veya teknik zorunluluk bulunmamasına rağmen, aynı yerden parsel verilmemesi yönelik işlemin Yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine aykırı olduğu görülmektedir.

SONUÇ VE TALEP: (…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma/müvekkilim adına tescilli olan parseli/parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin belediyeniz encümeninin/il encümeninin (…) tarihli ve (…) sayılı kararının tekrar değerlendirilmesi ve sahip olduğum/müvekkilim adına tescilli olan parseli/parseller yönünden yapılan imar uygulamasının, haklarımızı iade edecek şekilde yeniden gözden geçirilmesini teminen dilekçemizin encümene gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim.

İsim ve İmza

EKLER:

  1. Tapu belgesi.
  2. İmar uygulamasının onaylanmasına dair belediye encümeni/il encümeni kararı örneği.
  3. Varsa imar plânı paftası, parselasyona ilişkin cetvel ve diğer belge örnekleri.
  4. İtiraz edilmiş ise itiraz dilekçesi ve davalı idarenin cevabı.

DİLEKÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

(*) Tebliğ tarihi kısmına, parselasyon işlemi bizzat taşınmaz malikine tebliğ edilmiş ise bu tarih yazılır. Tebligat yok ise boş bırakılır.

(**) Encümene itiraz edilmemiş ise bu kısmın çıkartılması gerekir.   

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.