1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Parselasyon İşlemlerinde Meslek Grubu ve Mesleki Yeterlilik Şartı


Parselasyonun yeterliğe sahip kişiler tarafından yapılması gerekir. Bu konuda iki şart söz konusudur. Bunlardan birincisi, parselasyon plân ve haritaların sorumluluğunun, bir harita ve kadastro yüksek mühendisi veya mühendisi tarafından üstlenilmesi, diğeri ise bu kişilerin yeterli ehliyete sahip olmalarıdır. Bu iki şartı taşımayan kişiler tarafından yapılan parselasyon işlemleri, şekil yönünden aykırılık teşkil eder.

1. Meslek Türü Açısından Gereklilik

Önce parselasyon plân ve haritaların sorumluluğunun, bir harita ve kadastro yüksek mühendisi veya mühendisi tarafından üstlenilmesi hususunu açıklayalım. Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliğinin 2. maddesi gereği plân ve haritaların sorumluluğunun, bir harita-kadastro yüksek mühendisi veya mühendisi tarafından üstlenilmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle arazi ve arsa düzenlemesini yapma, bilgi, belge ve işlemleri hazırlama ve tapuda tescil etme konusunda yetkili meslek, harita ve kadastro mühendisliği (üniversitelerde mezun oldukları bölümün adıyla jeodezi ve fotogrametri mühendisliği) mesleğidir[1].

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. maddesine göre 3194 sayılı Kanunun 38. maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plâncıları dışında kalan fen adamlarının proje hazırlama ve uygulama yapmaya ilişkin yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır. İmar Kanununun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik, bazı fen adamlarının arazi ve arsa düzenlemesi yapma konusunda yetkili olduğunu hükme bağlamaktadır. Bu Yönetmeliğin 9. maddesine göre 2. ve 3 grup fen adamları, arazi ve arsa düzenlemeleri uygulama işlerini yapmaya yetkilidirler.

2. Mesleki Yeterlilik Şartı

İkinci olarak, parselasyon işlemini yapabilecek görevlilerin yeterlik durumları, Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre genel bütçeye dâhil idareler, katma bütçeli daireler il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri etüd ve işletme haritaları, yer kontrol noktalarının tesisi, tescile konu olan harita ve planlar, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, konum belirlemeleri, yer altı ölçmeleri ile her türlü projelerin araziye uygulama işlerini yapacak kişiler hangi ihale yöntemine tabi olursa olsun yeterlik belgesi almak zorundadır.

Bu yeterlik belgesi, Yönetmeliğin kapsamına giren işlerin ihalelerine katılmak isteyenlerin diğer belgelerle birlikte ihale komisyonuna vermek zorunda oldukları belgedir. Her iş için ayrı ayrı yeterlik belgesi alınması gerekir.

Yeterlik belgesi, idarelerde bu amaçla kurulacak yeterlik komisyonları tarafından verilmektedir. Yeterlik belgesi komisyonları ihaleyi yapacak idarece kurulur. Komisyonlar;

a) Belediyelerde belediye başkanının, valiliklerde valinin onayı ile birisi harita mühendisi olmak üzere bir başkan en az üç teknik üyeden,

b) İllerde tapu kadastro, bayındırlık ve iskân müdürlüklerinde valilik onayı ile birisi harita mühendisi olmak üzere teknik müdürlerden birinin başkanlığı altında en az üç üyeden,

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en büyük amirinin onayı ile en az biri harita mühendisi olmak üzere bir başkan ve en az üç teknik üyeden,

oluşur. Komisyon kuruluşu sırasında yeterli sayıda yedek üye tespit edilir.

Komisyon ihale ilanını şartnamesine göre ve müteahhidin bitirmiş ve yapmakta olduğu işlerdeki tutum ve başarısını, taahhüt etmiş olduğu işlerin türünü ve her yönden iş kapasitesini inceler ve yapacağı değerlendirmeye göre istekliye yeterlik belgesi verilip verilmeyeceğini karara bağlar. Diğer şartlar tamam ve yerine getirilmiş olsa dahi;

a) Bu Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen belgelerin gerçek dışı olduğu anlaşılanlara,

b) Yeterlik belgesi aldığı halde ihaleye katılmamayı ve teklif vermemeyi alışkanlık haline getirenlere,

c) Taahhüt işlerinden doğan, idarece tespit edilmiş ve ita amiri tarafından onaylanmış borcunu süresi içinde ödemeyenlere,

d) Son üç yıl içinde idareye karşı taahhüt etmiş oldukları herhangi bir işe ait sözleşmeleri, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin cezasız feshi ile ilgili hükümleri dışında kalan ve kendi kusurlarından kaynaklanan nedenlerle feshedilenlere,

Bir yıl süre ile yeterlik belgesi verilmez.

Yeterlik belgesi alınabilmesi amacıyla idareye başvuru yapılması gerekir. Yeterlik belgesi, işi ihaleye çıkarılan idarece belirtilen yerden dilekçe ile istenir. Dilekçe ihalenin ilanında yazılı süre içinde aşağıda yazılı belgeler ile birlikte verilir.

1)   Müteahhitlik karnesi aslı ya da onaylanmış örneği,

2)   Alet ve donanım bildirisi,

3)   Mali durum bildirisi,

4)   Teknik Personel bildirisi,

5)   Bitirmiş olduğu veya dilekçesinin veriliş tarihinde adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi,

6)   Mühendis olanların kendileri veya tüzel kişilerin sorumlu mühendisleri için T.M.M.O.B. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı olduklarına dair alındığı ay içinde geçerli olan Oda‘dan aldığı belge.

Komisyon, başkan ve üyelerin tamamının katılması ile toplanır. Yeterlik belgesi verilip verilmeyeceği hususunda üyelerin oyuna müracaat edilir. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır. Başkan ve üyelerin kabul veya ret şeklinde oy kullanmaları zorunludur. Verilen kararlar gerekçeli olarak tutanağa geçirilir ve tutanak oylamaya katılanlarca imzalanır. Alınan karara karşı oy kullananlar gerekçesini belirtir. Komisyon kararı ihaleyi onaylayacak makamın onayından sonra geçerli olur.

3. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı

Parselasyon işlemi çeşitli şekillerde hazırlanabilmektedir. İlk yol, parselasyon işlemini, belediyelerin ve diğer idarelerin, kendi personelleri aracılığıyla yaptırmalarıdır. İkinci yol arazi ve arsa düzenlemesinin ihale sureti ile yaptırılmasıdır. Son olarak, taşınmaz sahipleri de, arazi ve arsa düzenlemesi işlerini özel harita bürolarına yaptırdıktan sonra, belediyeler ve il özel idareleri aracılığı ile onaylatarak tapu siciline tescil ettirebilirler.

Burada dikkat edilecek husus, parselasyon işleminin belediyeler, il özel idareleri ya da diğer kamu idareleri tarafından o kurumlarda görevli harita ve kadastro mühendislerine yaptırılabilmesi için, bu kişilerin asli ve sürekli görevlerde çalışan “memur veya diğer kamu görevlisi” konumunda bulunması gerekmesidir[2]. Bu husus, Anayasa’nın, asli ve sürekli kamu hizmetlerinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiğini hüküm altına alan 128. maddesinin de doğal bir gereğidir.

[1]     Köktürk, Erdal (2007) Arsa Düzenlemeleri ve Yargı İlişkisi, s: 19

[2]     Köktürk, Erdal (2007) Arsa Düzenlemeleri ve Yargı İlişkisi, s: 21

Parselasyon İşlemlerinde Meslek Grubu ve Mesleki Yeterlilik Şartı

Yorum Yap