Parselasyon İşlemlerinde Tapuda Hatalı Yazılan Yüzölçümlerinin Düzeltilmesi

Parselasyon işlemi tapu sicilindeki mülkiyet durumu dikkate alınarak yapılmalıdır. Buna göre parselasyona tabi tutulan taşınmaz uygulamaya parsel maliki adına gire ve uygulamada oluşan parseller yine tapu sicilindeki eski malik adına tescil edilir. Buna aksi bir durum işlemi hukuki yönden sakat hale getirecektir.

Bununla birlikte, eğer taşınmazın yüzölçümü tescile esas evraka aykırı olarak tapu siciline yanlış tescil edilmiş ise, bu yanlışlığın Tapu Sicil Tüzüğünün 74. maddesi ve TKGM’nin 2014/3 (1755) sayılı Genelgesi ve uyarınca düzeltilmesi gerekir.

Buna göre taşınmazın yüzölçümü veya niteliğinin belgesine ve haritasına aykırı olarak hatalı tescil edildiğinin ilgilisinin başvurusu üzerine veya işlem sırasında kadastro müdürlüğünce/birimince tespit edilmesi halinde, yüzölçümleri ile ilgili hataların düzeltilmesinde, kadastro müdürlüğü/birimi teknik personelince, parselin yüzölçümü ve pafta-zemin uygunluğu incelenir, bu incelemede parselin edinimine, kayıt miktarına göre veya belgesiz olarak miktar üzerinden edinilip edinilmediğine bakılarak düzeltme konusunun kadastro mevzuatının ilgili diğer hükümleri kapsamında kalıp kalmadığı belirlenir.

Bu inceleme sonucunda tespit edilen yüzölçümü hatasının belgesine ve haritasına aykırı olarak yazım hatasından kaynaklı bir hata olduğu tespit edilirse, kadastro müdürlüğü/birimi tarafından düzeltme, üç nüsha düzenlenecek tescil bildiriminde gösterilerek tapu müdürlüğüne gönderilir.

Kadastro müdürlüğünce/birimince gerek belgesine ve haritasına aykırı olarak yazım hatasından kaynaklı hatalı tescil edilmiş yüzölçümlerine yönelik inceleme sonucunda bu Genelge kapsamında yapılacak düzeltmelerde düzenlenecek Onaylı Raporun tescil bildirimine eklenmesi gerekmektedir.

Bu madde kapsamında tespit edilen hatalarla ilgili, kadastro müdürlüğünün bildirimi üzerine taşınmazın kaydında gerekli belirtme yapılır.

Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı tescil veya esaslı yazım hatasının düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması gerekir. Üstelik yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş kişilerin hakkını etkileyici nitelikte ise, bu hak sahiplerinin de yazılı olurları aranır. Bunun için de ilgilisine/ilgilerine usulüne uygun olarak bildirimde bulunulur.

Bildirim sonrasında ilgilisinin ya da ilgililerin tamamının muvafakat etmesi durumunda tescil bildirimi ve onaylı rapor üzerine istem belgesi düzenlenir. İstem belgesinde yapılan yanlışlık veya eksiklik düzeltilerek belgenin uygun bir yerine yazılmak suretiyle taraflar ve tapu görevlilerince imzalanır ve sicilde buna uygun düzeltme yapılır. Tapu müdürü, tescil bildirimine uygun olarak düzenlenen istem belgesinin hak sahiplerince imzalanmasının ardından yevmiye almak suretiyle düzeltmeyi yapar. Yapılan düzeltmeyle ilgili belirtme de usulünce terkin edilir.

Düzeltme sonrası kadastro müdürlüğüne tescil bildiriminin iki nüshası gönderilir. Kadastro müdürlüğünce/birimince bu tescil bildirimleriyle ilgili ve gerektiğinde fen klasörleri üzerinde gerekli işlem yapılır.

İlgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, bu durum beyanlar sütununda belirtilerek, 26/9/2011 tarih ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem yapılır. Bu kapsamda tapu müdürü, defterdarlıklardan (Muhakemat müdürlükleri) ya da malmüdürlüklerinden (Hazine avukatları) sicildeki hatanın düzeltilmesi için dava açılmasını talep eder.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.