Parselasyon Yapılmadan Düzenleme Ortaklık Payı Kesilebilir mi?

Düzenleme Ortaklık Payı, İmar Kanununun 18. maddesi ve 2981 sayılı Kanunun 10-c maddesi gereği alındığı ve her iki madde de parselasyon yapılmasını öngördüğü için Düzenleme Ortaklık Payı alınabilmesi için parselasyon yapılması zorunludur. Düzenleme Ortaklık Payı, imar planı yapılmasıyla doğrudan alınmaz, ancak imar uygulaması sırasında alınabilir. Parselasyon yapılmaksızın ifraz ve tevhit işleminde taşınmaz maliklerinden Düzenleme Ortaklık Payı adı altında bedel istenmesi hukuka aykırılık teşkil edecektir.

Danıştay 6. Dairesi, 14.12.1993, E:1993/1004, K:1993/5355                      

  1. madde uygulanmasında davacıdan düzenleme ortaklık payının istenmesinin imar mevzuatına uygun olmadığı.

İdare Mahkemesince yapılan inceleme sonucunda, davacıya ait parselde 3194 sayılı Yasanın 15.maddesi uygulanmak suretiyle ifraz ve tevhid işleminin yapıldığının anlaşıldığı, 15.madde uygulanmasında ise davacıdan düzenleme ortaklık payının istenmesinin imar mevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin düzenleme ortaklık payı istenmesine ilişkin kısmının iptaline, davanın bedele yönelik kısmının görev yönünden reddine, imar durumuna ilişkin kısmının da esastan reddine karar verilmiş ve bu kararın iptale ilişkin kısmı davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Temyize konu Konya İdare Mahkemesinin (…) sayılı kararının iptale ilişkin kısmında (…) bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından (…) anılan mahkeme kararının bu bölümünün onanmasına karar verildi.

                                                                                                                                               

Aynı şekilde Danıştay 6. Dairesinin 11.10.1990 tarihli ve E:1989/1790, K:1990/1897 sayılı kararında; düzenleme yapılmayan bir alanda taşınmazın %35’lik kısmının DOP adı altında bedelsiz terkinin istenemeyeceği ifade edilmiştir.

Danıştay 6. Dairesi, 14.12.1993, E:1993/1004,K:1993/5355                        

3194 sayılı İmar Kanununun 15.maddesi uyarınca yapılan tevhit ve ifraz işlemi nedeniyle düzenleme ortaklık payı alınamayacağı.

İdare Mahkemesince, davacıya ait parselde 3194 sayılı Yasanın 15.maddesi uygulanmak suretiyle ifraz ve tevhid işleminin yapıldığının anlaşıldığı, 15.madde uygulanmasında ise davacıdan düzenleme ortaklık payının istenmesinin imar mevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin düzenleme ortaklık payı istenmesine ilişkin kısmının iptaline, davanın bedele yönelik kısmının görev yönünden reddine, imar durumuna ilişkin kısmının da esastan reddine karar verilmiş ve bu kararın iptale ilişkin kısmı davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Temyize konu Konya İdare Mahkemesinin 25.11.1992 günlü, 1992/916 sayılı kararının iptale ilişkin kısmında (…)hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının bu bölümünün onanmasına karar verildi.

Bu husus, Yargıtay kararlarında da açıkça belirtilmiştir. Örneğin Yargıtay 5. Hukuk Dairesi tarafından verilen 15.06.1992 tarihli ve E:1992/6540, K:1992/15154 sayılı kararda; onaylı imar planınca imar uygulaması ve parselasyon yapılmadan idarelerin %35 DOP’a hak kazanmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, 15.06.1992, E:1992/6540, K:1992/15154       

Dava, kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Onaylanan imar planı uyarınca imar uygulaması ve yeni parselasyon yapılmadan davalı idarenin %35 imar düzenleme payına hak kazanması mümkün değildir. Davalı İdarenin kamulaştırma yapmadan davacının paydaş bulunduğu arsa niteliğindeki taşınmaz maldan yol geçirdiği bilirkişi raporu ile tespit edildiğinden, bedelin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.