Parselasyona İlişkin Encümen Kararında Önemli Hukuka Aykırılık Halleri

Hazırlanan parselasyon işlemlerinin ve buna ilişkin cetvellerin, yetkili kamu idaresinin yetkili organı tarafından onaylanması gerekir.

Bu onaylarda dikkat edilecek ilk husus, parselasyon işlemlerinin hangi kanun hükmüne göre yapıldığının belirtilmesi gerekliliğidir. 3194 sayılı Kanun kapsamında yapılan parselasyon işlemlerinde ilgili kanun maddesinin açıkça vurgulanması gerekmeyebilir, ancak gerek 2981 sayılı Kanun’un Ek 1. maddesi uygulaması ve gerekse aynı Kanun’un 10/C uygulamasına göre yapılan işlemlerde kanuni dayanağın açıkça belirtilmesi zorunludur.

Özel kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile parselasyon planları ve buna ilişkin cetveller; belediye sınırları içerisinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında ise il encümeni tarafından onaylanır. Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesine göre parselasyon planları, düzenleme işlerine ait belgelerle beraber belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il encümeni onayından sonra yürürlüğe girer. Düzenleme haritaları hazırlandıktan ve düzenlemeye giren parseller tespit edildikten sonra haritaların, düzenlemeye giren parsellere ilişkin bilgilerin ve kısmen düzenlemeye giren kadastro parselleri için düzenlenen ayırma çaplarının encümen tarafından onaylanması gerekir.

İmar Kanununda ve Yönetmelikte belediye sınırları dışında yapılacak parselasyon işlemlerinin il idare kurulu tarafından onaylanacağı belirtilmiş ise de, İl Özel İdaresi Kanununun yürürlüğe girdiği 2005 yılından itibaren parselasyon planlarının ve buna ilişkin cetvellerin il encümeni tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu husus, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 29.02.2008 tarihli ve 2008/02 sayılı Genelgede de belirtilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereği ilçe belediyeleri tarafından hazırlanacak parselasyon planlarının büyükşehir belediyesi tarafından onaylanması gerekmektedir. Madde gereği, ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan parselasyon planları ve ekleri, büyükşehir belediyesi encümeni tarafından onaylanacaktır. TKGM tarafından yayımlanan 2005/03 sayılı Genelgeye göre büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki belediyelerce kesinleştirilerek tescil için TKGM taşra teşkilatına gönderilen parselasyon planlarının teknik kontrolü sırasında büyükşehir belediyesinin onayı aranacaktır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 35/5. maddesi gereğince belediye encümen kararları, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 27/5. maddesi gereğince il encümen kararları, başkan ve toplantıya katılan encümen üyeleri tarafından imzalanmalı ve bu imzalı belgenin örneği de Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince imzaların encümen üyelerine ait olduğunun tasdiki bakımından ilgili kurum mührü ile onaylanmış olmalıdır.

TKGM’nin 2010/22 sayılı Genelgesine göre encümen kararlarına dayalı yapılan işlemlerde, encümen üyelerince imzalanmış ve yetkili kişilerce onaylı karar örneğinin işlem dosyasında bulunması zorunlu olup, yapılan işlemin de karara uygun olması gerekir. İşlemin dayanağı olan encümen kararının istenmesi zorunlu olan işlemlerin kontrollerinde işlemin dayandırıldığı kanun ve maddesi ile işleme konu olan ada ve parsel numaralarının açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde encümen kararında belirtilmiş olması gerekir. Bu hususlara uygun hazırlanmayan kararların düzeltilmesi yazılı olarak istenir.

Düzenlemeye giren parsellerin encümen kararında açıkça belirtilmesi gerekir. Bir başka ifadeyle, parselasyon gibi mülkiyete ilişkin işlemlerde, düzenleme sahasına dâhil edilmiş bulunan parsellerin tek tek belirtilmesi gerekir. Encümen kararında belirtilmeyen parsellerin düzenlemeye tabi tutulması yolsuz tescil sonucunu doğurur (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 18.12.1992, E:1992/15484, K:1992/15906). Düzenlemeye giren parsellerin bir kısmının yazılarak diğerleri için “vs., vb.” gibi ibareler kullanılması da parselasyon işlemini sakatlar.

Danıştay 6. Dairesi, 10.03.2004, E:2002/5617, K:2004/1412                       

Parselasyon gibi mülkiyete ilişkin işlemlerde, düzenleme sahasına dahil edilmiş bulunan parsellerin tek tek belirtilmesi gerekir. Olayda ise, bu husus göz ardı edilerek sadece birkaç ada ve parsel isminin belirtilmesi suretiyle “vs.” ibaresi kullanıldığından ve davacılara ait taşınmazların parsel numaraları belediye encümeni kararında açıkça belirtilmediğinden hukuka aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemin iptali gerekir.

Bununla birlikte encümen kararında sayılmayan parsellerin, sonradan alınacak bir başka kararla ilk encümen kararına ilave edilmesi de mümkündür.

Danıştay 6. Dairesi, 13.06.1994, E:1993/3010, K:1994/2444                       

Yapılan parselasyon işleminde şekil eksikliği olması durumunda idarelerin hatalı işlemleri düzeltebileceği ilkesi ile yerinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor da dikkate alınarak yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılarak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Düzenleme Sahalarının Tespiti Esasları başlıklı 5. maddesinde düzenleme sahasının bir müstakil imar adasından daha küçük olamayacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, 13 pafta, 79 adanın iptali istenilen 30.7.1991 günlü, 2290 sayılı belediye encümeni kararıyla düzenlemeye tabi tutulduğu, sadece davacının 36 parselinin bu kararda gösterilmediği, ancak bu şekil noksanlığının daha sonra alınan 20.12.1991 günlü, 4232 sayılı encümen kararı ile giderilmiş olduğu ve düzenleme işleminin de İmar Kanununun 18. maddesinde belirlenen yöntem ve ilkeler uyarınca yapıldığı bilirkişi raporunun incelenmesinden anlaşılmaktadır.

Bu durumda İdarelerin hatalı işlemlerini düzeltebileceği ilkesi ile yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapordaki bulgular da gözetilerek yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Cetvellerde ya da haritalarda değişiklik gerektiren değişikliklerin yapılması durumunda yeniden encümen kararı alınarak aynı usullerle tekrar askı ilanına çıkılması gerekir.

Danıştay 6. Dairesi, 20.01.2006, E:2004/772, K:2006/83                              

Belediye encümenince yapılan parselasyon işleminde daha sonradan yapılacak düzeltmenin yine belediye encümeni kararı ile yapılarak, bu düzeltme kararı uyarınca yeniden dağıtım cetvelinin düzenlenerek askıya çıkarılması gerektiği.

3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesinin 1.fıkrasında, imar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise İl İdare Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe gireceği, bu planların bir ay süreyle idarede asılacağı, ayrıca mutat vasıtalarla duyurulacağı, bu sürenin sonunda kesinleşeceği, tashih edilecek planlar hakkında da bu hükmün uygulanacağı anılan maddenin 2.fıkrasında da kesinleşen parselasyon planlarının tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderileceği, bu dairelerin ilgililerin muvafakati aranmaksızın, sicilleri planlara göre resen tanzim ve tesis edileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda anılan Yasa maddesi dikkate alındığında belediye encümenince yapılan parselasyon işleminde daha sonradan yapılacak düzeltmenin yine belediye encümeni kararı ile yapılarak, bu düzeltme kararı uyarınca yeniden dağıtım cetvelinin düzenlenerek askıya çıkarılması gerekmektedir.                                          

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.