Belediye sınırları içindeki imarsız Hazine tarım arazilerinin 4706/4c satışı mümkün mü?

Soru CevapCategory: Hazine Taşınmazlarının SatışıBelediye sınırları içindeki imarsız Hazine tarım arazilerinin 4706/4c satışı mümkün mü?
hakan asked 1 ay ago

4706 sayılı Kanunun 4/C Fıkrasında; Hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına satılacağı, 4/İ Fıkrasında; Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olan taşınmazlar bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki kısıtlamalara tabi olmaksızın hissedarına doğrudan veya birden fazla hissedar olması halinde hissedarlar arasında pazarlık usulüyle satılacağı Belirtilmiş olup 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin F/1 maddesindeki Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ancak nazım veya uygulama imar planı dışında (plansız alanda) kalanların satışının yapılmayacağı yalnızca 2886 sayılı Kanun Kapsamındaki satışlara ilişkin belirtilmiş olmasına karşın Genel Müdürlüğümüzce 4706 sayılı Kanunun 4/C kapsamındaki hissedarına doğrudan satışlara da bu husun geçerli olacağı belirtilmekte ancak herhangi bir yazı talimat bulunmamaktadır. 4706 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre  imar planı dışında (plansız alanda) kalan hisseli taşınmazların hissedarına satışının yapılmayacağına ilişkin herhangi bir talimat bulunup bulunmadığı husunda bilgi verebilirmisiniz.

1 Answers
admin Staff answered 4 hafta ago

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ancak nazım veya uygulama imar planı dışında (plansız alanda) kalan Hazine taşınmazları, genel hükümlere göre satışı yapılamamaktadır. Buna karşılık bu durumda olan taşınmazların 4/c maddesine göre hissedara doğrudan satışına izin verilmektedir.
 
706 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre  imar planı dışında (plansız alanda) kalan hisseli taşınmazların hissedarına satışının yapılmayacağına ilişkin herhangi bir talimat hatırlamıyorum.