Bir Yıldan Fazla Süreli Sözleşmelerde Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Soru CevapCategory: Hazine Mallarının Kiraya VerilmesiBir Yıldan Fazla Süreli Sözleşmelerde Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Suat SİMSEK asked 4 sene ago

Kiralama ve irtifak, kullanma izni tesisi gibi işlemlerde Hazine taşınmazları 1, 3, 5, 20, 29, 49 gibi sürelerle ihale kararı alınmaktadır. Bu ihale kararlarında damga vergisinin nasıl hesaplanacağı Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 05/12/2012 tarihli ve 32387 sayılı yazıda belirtilmiş olup, aşağıdaki özelge de bunu desteklemektedir. Yani ihale bedeli*süre*binde 5,69 olarak mı hesaplarız?

Başlık: Üç yıllık kiralamayı öngören kantin işletmesi işine ilişkin olarak düzenlenen ihale kararına ait damga vergisinin hangi bedel üzerinden ödeneceği hk.

Tarih 11/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1788

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı :B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1788 11/10/2011
Konu : Üç yıllık kiralamayı öngören kantin işletmesi işine ilişkin olarak düzenlenen ihale kararına ait damga
vergisinin hangi bedel üzerinden ödeneceği hk.

İlgi : … tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, … Üniversitesince 28.04.2010 tarihinde düzenlenen … İşi ihalesinin şirketiniz uhdesinde kaldığı, söz konusu işe ilişkin olarak düzenlenen ihale kararına ait damga vergisinin işletme süresi 3 yıl göz önünde bulundurulmak suretiyle 3 kat alındığı belirtilerek söz konusu ihale kararına ait damga vergisinin hangi bedel üzerinden ödenmesi gerektiği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde ise, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişilerarasındaki işlemlere ait damga vergisini kişilerin ödeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II-Kararlar ve Mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 4,5 nispetinde damga vergisine tabi olacağı hükmüne yer verilmiştir. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 4,95 olarak belirlenmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Üniversitesince 28.04.2010 tarihinde ihalesi yapılan … İşine ilişkin olarak düzenlenen ihale kararının, ihalenin kantinin 3 yıl süre ile kiralanmasına ilişkin olduğu dikkate alındığında, ihale bedeli ile kiralama süresinin çarpımı sonucu bulunacak toplam ihale tutarı üzerinden binde 4,95 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.
Grup Müdürü V.