1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. Riskli Yapı Tespitine Karşı Nasıl İtiraz Edilir? İtiraz Nasıl Karara Bağlanır?

Riskli Yapı Tespitine Karşı Nasıl İtiraz Edilir? İtiraz Nasıl Karara Bağlanır?


1. Riskli Yapı Tespitine Karşı İtiraz

Riskli yapı tespit süreciyle ilgili olarak bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Afet Riskli Yapılarda Riskli Yapılarda Tespit Süreci: Başvuru, İnceleme, Karar ve İtiraz

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinin 6. fıkrasına göre riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda İdareye verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir.

Ancak belirtmek gerekir ki 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya idare tarafından yaptırılan riskli yapı tespitlerine itirazdan bahsetmektedir. Maddenin 1. fıkrasının 5. cümlesi şu şekildedir: “Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince on beş gün içinde itiraz edilebilir.” Bu hükmün Yönetmeliğin 7. maddesinin 6. fıkrasına göre daha dar kapsamlı olduğu görülmektedir. Fakat 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği tüm tespitlere itiraz edilebileceğini hüküm altına aldığı için uygulamada Yönetmeliğin dikkate alınması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Bu on beş günlük süre, tapu sicil müdürlüğü tarafından, yapı maliklerine yapılan bildirimin tebliği tarihinden itibaren başlamaktadır.

İtirazın süresi içerisinde ve yapı malikince veya kanunî temsilcilerince yapılıp yapılmadığı Müdürlükçe veya İdarece kontrol edilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar ile yapı malikince veya malikin vefat etmiş olması halinde mirasçılarınca yapılmayan itirazlar işleme alınmaz.

2. Kiracılar Riskli Yapı Tespitine  İtiraz Edebilir Mi?

Maalesef hayır. 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği bu hakkı sadece yapı maliklerine veya kanuni temsilcilerine vermiştir.

3. Riskli Yapı Tespitine İtiraz Nereye Yapılır?

Riskli yapı tespitine karşı, riskli yapının bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile itiraz edilir.

4. Riskli Yapı Tespitine İtiraz Dilekçesi Örneği

……………. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

… ili, … ilçesi, … mahallesi, … caddesi, … sokağı, no: … adresindeki … pafta, …. ada, … parsel sayılı taşınmazda bulunan yapımız için  düzenlenmiş olan ‘Risk Raporuna’ ve ilgili yıkım kararına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını tarafınızdan talep ederim.

Tarih:

İmza:

Adres:

Tel:

5. Riskli Yapı Tespitine İtiraz Süresi Ne kadar?

Riskli yapı tespitine ilişkin raporlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Raporlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde incelenir ve herhangi bir eksiklik tespit edilmez ise riskli olan yapılar, en geç on işgünü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Tapu müdürlüğü riskli yapıya ilişkin raporu, yapının sahiplerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ eder.

Bu tebligatta “riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe itiraz edilebileceği, aksi takdirde İdarece verilecek süre içinde riskli yapının yıktırılması gerektiği” de belirtilir.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde bir dilekçe ile itiraz edilebilir.

Bu on beş günlük süre, tapu sicil müdürlüğü tarafından, yapı maliklerine yapılan bildirimin tebliği tarihinden itibaren başlamaktadır.

6. Riskli Yapı Tespitine Yapılan İtirazları Karara Kim Bağlar?

Bu itirazlara yönelik dilekçeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğü tarafından, itirazı karara bağlayacak teknik heyete havale edilir. 

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 9. maddesine göre riskli yapı tespitlerine karşı yapılacak itirazları değerlendirmek üzere, ihtiyaca göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli görülen yerlerde yeteri kadar teknik heyet teşkil edilir. Eğer riskli yapının bulunduğu ilde itirazı değerlendirecek teknik heyet henüz teşkil edilmemiş ise, itiraz dilekçeleri ile itiraz edilen tespite ilişkin raporlar, riskli yapının bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğü tarafından, o il için yetkilendirilmiş teknik heyetin bulunduğu ildeki müdürlüğe gönderilir. Böyle bir durumda itiraz, bu ildeki teknik heyet tarafından karara bağlanır.

Yönetmeliğin 9. maddesine göre riskli yapı tespitlerine karşı yapılacak itirazları değerlendirmek üzere, ihtiyaca göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli görülen yerlerde yeteri kadar teknik heyet teşkil edilir.

Bu teknik heyetlerde yer alacak üyelerin büyük çoğunluğunun ilgili meslek dalında öğretim üyesi olması benimsenmiştir. Yönetmeliğin 9. maddesinin 2. fıkrasına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkil olunacak her bir teknik heyet için; yükseköğretim kurumlarından ilgili meslek alanlarında, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca en az doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunanlar arasından, üniversite rektörlerince belirlenecek dört adet asıl ve dört adet yedek üyenin bilgileri talep eder. Öğretim üyelerine ilişkin bu bilgiler, talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde bu Bakanlığa bildirilir.

Teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile ikisi inşaat mühendisi ve biri de jeoloji veya jeofizik mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilâtında görev yapan üç üyenin iştiraki ile yedekleri ile birlikte yedi üyeli olarak teşkil edilir.

Teknik heyet üyelikleri Bakanlıkça iki yılda bir ocak ayında yenilenir. Yeni üyeler görevlendirilinceye kadar mevcut üyeler görevine devam eder. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir.

7. Teknik Heyetin Çalışma Usul ve Esasları

Yönetmeliğin 10. maddesi teknik heyetin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Bu esaslar şu şekildedir:

Teknik heyetin ilk toplantısında üyeler aralarından birini başkan ve birini de başkan yardımcısı olarak seçer. Başkanın katılamadığı toplantılarda başkan yardımcısı teknik heyete başkanlık eder.

Teknik heyetin idarî ve teknik hizmetleri, teknik heyetin bulunduğu ildeki Müdürlükçe yürütülür. Teknik heyetin gündemi Müdürlükçe hazırlanır.

Teknik heyet, görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumları da göz önüne alarak, ayda en az bir defa toplanır. Müdürlük, gerekli gördüğünde teknik heyeti olağanüstü toplantıya davet edebilir. Toplantının yeri, günü ve saati Müdürlükçe en az üç gün önceden üyelere bildirilir.

Teknik heyet, en az beş üyenin iştiraki ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır; oyların eşitliği hâlinde, Başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılır.

Teknik heyet tarafından gerek görülmesi hâlinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlardan uzmanlar, oy hakları olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilir.

Gündemdeki konu kendisi veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile ilgili bulunan veyahut gündemdeki konu ile herhangi bir şekilde menfaat münasebeti bulunan üye, teknik heyet toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

Teknik heyet, itiraz dilekçesinde gösterilen itiraz sebebi ile bağlı olmaksızın riskli yapı tespit raporunun teknik yönden bütün unsurları ile Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını inceler.

Riskli yapı tespit raporunda teknik yönden eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmelerin yapılması için raporun lisanslı kurum veya kuruluşa gönderilmesine karar verilir ve rapordaki eksikliklerin tamamının düzeltilmesinin sağlanmasından sonra yapının riskli ya da risksiz olduğuna ilişkin nihai karar verilir.

Teknik heyet, gerek görmesi halinde itiraza konu edilen yapıyı bizzat yerinde inceleyebilir veya yapının yerinde incelenmesini Müdürlükten veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda İdareden isteyebilir. Ancak, yapının riskli olup olmadığına ilişkin nihai karar, yapının riskli yapı tespiti yapıldığı tarihteki durumuna ve özelliklerine göre verilir.

Teknik heyetçe alınan kararlar, teknik gerekçeleri belirtilerek yazılır; başkan ve üyelerce imzalanır. Tespiti yapan veya yaptıran İdareye teknik heyetçe alınan tüm kararlar, itiraz eden malike ise sadece nihai karar bildirilir. Teknik heyetçe alınan nihai karara göre yapının risklilik durumunun değişmesi halinde karar Bakanlığa da gönderilir. Teknik heyetçe, karara bağlanan riskli yapı tespit raporuna karşı başka bir malikçe yapılan itiraz üzerine yeniden inceleme yapılmaz.

Hangi sebepten dolayı olursa olsun, yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri sebebiyle bulunamama hâlleri hariç olmak üzere, bir yıl içinde sekiz veya üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen teknik heyet üyesinin üyeliği kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona eren üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Başkanın üyeliğinin sona ermesi durumlarında üyeler kendi aralarından birini yeni başkan olarak seçer.

Teknik heyet üyeleri, üyelikleri süresince yaptıkları görev ile ilgili olarak hiçbir menfaat sağlayamazlar. Aksine davrandığı tespit edilenlerin üyeliği Bakanlıkça sona erdirilir.

8. Teknik Heyetin Kararı: Riskli Yapı Tespitinin Kesinleşmesi ya da Kaldırılması

Teknik heyet, itiraz dilekçesinde gösterilen itiraz sebebi ile bağlı olmaksızın riskli yapı tespit raporunun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna ve bu 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını inceler.

Teknik heyet, en az beş üyenin iştiraki ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır; oyların eşitliği hâlinde, Başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılır. Teknik heyet toplantısı sonunda alınan kararlar, dayanakları ve ilmî gerekçeleri belirtilerek yazılır, başkan ve üyelerce imzalanır. Kararlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, tespiti yapan veya yaptıran idareye ve itiraz edene bildirilir.

Teknik heyet yapının riskli olduğuna, bir başka ifadeyle yapının yıktırılması gerektiğine karar verirse, lisanslandırılmış kuruluşun tespiti idari açıdan kesinleşir. Bu karara karşı sadece idari yargı yolu kullanılabilir. Dava açılmaması durumunda yapının yıktırılması aşamasına geçilir. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.03.2013 tarihli ve 1391 sayılı Genelgesine göre, bu durumda, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlük, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilgili belediyeden gerekli tebligatların yapılması ve riskli yapının yıktırılması talep edilecektir.

Eğer riskli yapı tespiti, teknik heyet tarafından değiştirilirse (örneğin riskli olan bir yapının, riskli olmadığına karar verilirse) 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinin 8. fıkrası gereğince, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Riskli yapı tespiti neticesinin, itiraz üzerine veya yargı kararı ile değişmesi halinde, durum ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki belirtmeyi kaldırır ve durumu, söz konusu taşınmaz üzerine ayni ve şahsi hakkı bulunan kişilere ve ilgili müdürlüğe bildirir.

Riskli Yapı Tespitine Karşı Nasıl İtiraz Edilir? İtiraz Nasıl Karara Bağlanır?
Yorum Yap

Yorum Yap