Riskli Yapı Tespitine Nasıl İtiraz Edilir?

Makalemizi paylaşır mısınız?

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinin 6. fıkrasına göre riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir.

Ancak belirtmek gerekir ki Kanun’un 3. maddesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya idare tarafından yaptırılan riskli yapı tespitlerine itirazdan bahsetmektedir. Maddenin 1. fıkrasının 5. cümlesi şu şekildedir: “Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince on beş gün içinde itiraz edilebilir.” Bu hükmün Yönetmeliğin 7. maddesinin 6. fıkrasına göre daha dar kapsamlı olduğu görülmektedir. Fakat Yönetmelik tüm tespitlere itiraz edilebileceğini hüküm altına aldığı için uygulamada Yönetmeliğin dikkate alınması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Riskli Yapı Tespitine İtiraz Nereye Yapılır?

Riskli yapı tespitine karşı, riskli yapının bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile itiraz edilir.

Riskli Yapı Tespitine İtiraz Dilekçesi Örneği

……………. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

… ili, … ilçesi, … mahallesi, … caddesi, … sokağı, no: … adresindeki … pafta, …. ada, … parsel sayılı taşınmazda bulunan yapımız için  düzenlenmiş olan ‘Risk Raporuna’ ve ilgili yıkım kararına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını tarafınızdan talep ederim.

Tarih:

İmza:

Adres:

Tel:

Riskli Yapı Tespitine İtiraz Süresi Ne kadar?

Riskli yapı tespitine ilişkin raporlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Raporlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde incelenir ve herhangi bir eksiklik tespit edilmez ise riskli olan yapılar, en geç on işgünü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Tapu müdürlüğü riskli yapıya ilişkin raporu, yapının sahiplerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ eder.

Bu tebligatta “riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe itiraz edilebileceği, aksi takdirde İdarece verilecek süre içinde riskli yapının yıktırılması gerektiği” de belirtilir.

Yönetmeliğe göre riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde bir dilekçe ile itiraz edilebilir.

Bu on beş günlük süre, tapu sicil müdürlüğü tarafından, yapı maliklerine yapılan bildirimin tebliği tarihinden itibaren başlamaktadır.

Riskli Yapı Tespitine Yapılan İtirazları Karara Kim Bağlar?

Bu itirazlara yönelik dilekçeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğü tarafından, itirazı karara bağlayacak teknik heyete havale edilir. Eğer riskli yapının bulunduğu ilde itirazı değerlendirecek teknik heyet henüz teşkil edilmemiş ise, itiraz dilekçeleri ile itiraz edilen tespite ilişkin raporlar, riskli yapının bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğü tarafından, o il için yetkilendirilmiş teknik heyetin bulunduğu ildeki müdürlüğe gönderilir. Böyle bir durumda itiraz, bu ildeki teknik heyet tarafından karara bağlanır.

Riskli yapı raporlarına yapılan itirazı karara bağlayacak teknik heyetin teşkili ve çalışma usulleri konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Riskli Yapı Raporlarına Yapılan İtirazı Karara Bağlayacak Teknik Heyetin Teşkili ve Çalışma Usulleri

Riskli Yapı Tespitine İtiraz nasıl karara bağlanır?

Teknik heyet, itiraz dilekçesinde gösterilen itiraz sebebi ile bağlı olmaksızın riskli yapı tespit raporunun Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını inceler.

Teknik heyet yapının riskli olduğuna, bir başka ifadeyle yapının yıktırılması gerektiğine karar verirse, lisanslandırılmış kuruluşun tespiti idari açıdan kesinleşir. Bu karara karşı sadece idari yargı yolu kullanılabilir. Dava açılmaması durumunda yapının yıktırılması aşamasına geçilir. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.03.2013 tarihli ve 1391 sayılı Genelgesine göre, bu durumda, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlük, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilgili belediyeden gerekli tebligatların yapılması ve riskli yapının yıktırılması talep edilecektir.

Eğer riskli yapı tespiti, teknik heyet tarafından değiştirilirse (örneğin riskli olan bir yapının, riskli olmadığına karar verilirse) Yönetmeliğin 7. maddesinin 8. fıkrası gereğince, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki belirtmeyi kaldırır ve durumu, söz konusu taşınmaz üzerine ayni ve şahsi hakkı bulunan kişilere ve ilgili müdürlüğe bildirir.

Kiracılar, riskli yapı tespitine  itiraz edebilir mi?

Maalesef hayır. Yönetmelik bu hakkı sadece yapı maliklerine veya kanuni temsilcilerine vermiştir.

Milli Emlak Kitabı

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2463 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.