1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. Ruhsat İçin Hazırlanması Gereken Projelerde Meslek Grubu Şartı

Ruhsat İçin Hazırlanması Gereken Projelerde Meslek Grubu Şartı


İnşaat ruhsatı alınabilmesi için öncelikle ruhsata esas projelerin (mimari proje, statik proje vb.) hazırlanması gerekir. Bu projelerin neler olduğu ve nasıl hazırlanacağı konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: İnşaat Ruhsatı Alınması İçin Gereken Projeler Nelerdir?

Ruhsata Esas Uygulama Projesini Kimler Hazırlayabilir?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. maddesine göre bu Kanun kapsamındaki mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetine ilişkin harita, plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlenmesi ve bunların yerine getirilmesinin; uygulamada bulunulacak alanın, yerleşme merkezinin ve yapının sınıfına, özelliğine ve büyüklük derecesine göre, uzmanlık alanlarına uygun olarak 38. maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılması mecburidir. Müellifler ve uygulamada bulunan meslek mensupları, işlerini bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur.

Aynı Kanun’un 38. maddesine göre yapıların, mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar ile görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenecek olan fen adamları deruhte ederler.

Bu nedenle projelerin uzmanlık alanına göre yetkili elemanlar tarafından düzenlenmesi gerekir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre mimarî proje; mimarlar; yapı aplikasyon projesi, harita mühendisleri; statik proje; inşaat mühendisleri; mekanik tesisat projesi, makine mühendisleri; elektrik tesisat projesi, elektrik mühendislerince hazırlanmalıdır.

Fen Adamlarının Proje Hazırlama Yetkisi

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. maddesine göre 3194 sayılı Kanunun 38. maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plâncıları dışında kalan fen adamlarının proje hazırlama ve uygulama yapmaya ilişkin yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır. Benzer bir hüküm de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. maddesinde yer almaktadır.

İmar Kanununun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik, bu fen adamlarından bazılarının proje düzenleyebileceğini öngörmektedir.

Yönetmeliğe göre 1. grup fen adamları;

– Mimari ve statik plan proje, resim ve hesaplarını hazırlamaya,

– Yapının bulunduğu yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, belediyece, belediye teşkilatı olmayan yerlerde ise, aynı il sınırları içerisindeki en yakın belediye ve mücavir alan sınırlan içinde, yükleneceği mesuliyet deruhte edebilecek mesafede, ilgili idarece ihtisas ve iştigal konularına göre, faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği takdirde ve sürece, bütün katların inşaat sahaları toplamı 1000 m2‘yi ve hacmi 4000 m3‘ü geçmeyen binaların kalorifer ve merkezi bir tesisata bağlı olmayan münferit, banyo, hela, mutfak, tesisat plan, proje, resim ve hesaplarını yapmaya, Yetkilidirler.

Yönetmeliğe göre I. grup fen adamları, Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen alanlarda (yapı, elektrik tesisatçılığı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makine, yapı ressamlığı, harita kadastro, tapu kadastro ve benzeri alanlarda) aşağıdaki okullarda üç ve dört yıllık yüksek öğrenim gören kişilerdir.

a) Teknik Eğitim Fakültesi mezunları,

b) Mülga, Teknik Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Yüksek Teknik Öğretmen Okulu mezunları,

c) Mülga, Yüksek Tekniker Okulu mezunları,

d) Yukarıda yazılı okullara muadil tahsil verdikleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca tespit edilecek yurt içi ve dışı okullardan mezun olanlar.

Elektrik tesisat projesi hazırlayabilecek fen adamları Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 3. maddesine göre elektrik ile ilgili fen adamları, gördükleri teknik veya mesleki öğrenim seviyelerine göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar;

1. Grup: En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler.

2. Grup: En az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.

3. Grup: En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar.

Yönetmeliğin 4. maddesine göre 1. Grup, bağlantı gücü 50 KW’a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama; 2. Grup, bağlantı gücü 30 KW’a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama; 3. Grup, bağlantı gücü 16 KW’a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama işlerinde yetkilidirler.

Ruhsat-Icin-Hazirlanmasi-Gereken-Projelerde-Meslek-Grubu-Sarti
Ruhsat İçin Hazırlanması Gereken Projelerde Meslek Grubu Şartı
Yorum Yap

Yorum Yap