Ruhsatsız-Kaçak Yapının Belediyece Yıkılması Durumunda Yıkım Masrafları Yüzde Yirmi Fazlasıyla Alınabilir mi?

Belediyeler, sorumluluk alanlarında bulunan yapıları sürekli olarak denetlemeleri ve ruhsatsız olarak yapılan yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıların yıkımını sağlamaları gerekir. Bu husus, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin bir gereğidir. Bu konuda geniş kapsamlı bir makalemiz için şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Kanunu’nun 32. Maddesi Kapsamında İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemleri

İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre, ruhsatsız yapıdaki aykırılık yapan tarafından düzeltilmez ise ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

Bazen idarelerce yapının ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan bahisle yapı malikine, yapının bir ay içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde belediye tarafından yıktırılarak masrafların %20 fazlasıyla tahsil edileceğine ilişkin bildirimde bulunulmaktadır.

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarda ruhsat alınmadığı veya ruhsat ve eklerine aykırılıklar giderilmediği zaman idare tarafından yıkım kararı alınması ve yıkım yapılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

Buna karşılık 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında yapılan yıkım işlemlerinin masrafların %20 fazlasıyla tahsil edileceğine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu masrafların yapı sahibinden %20 fazlası ile istenmesine imkan yoktur.

Danıştay 14. Dairesi, 05.11.2015, E:2014/5232, K:2015/8318             

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında yapılan yıkım işlemlerinin masrafların %20 fazlasıyla tahsil edileceğine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Kararın; yıkımın belediyece gerçekleştirilmesi halinde yıkım masraflarının %20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsiline ilişkin kısmına gelince;

3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar hakkında uygulanacak işlemler sayılmış aynı Kanunun 42.maddesinde de ceza hükümleri düzenlenmiştir. Ancak bu maddede ruhsatsız yapıların idare tarafından yıkılması durumunda yapılan masrafın %20 fazlasıyla ilgilisinden isteneceğine ilişkin bir hükme yer verilmediği gibi bu Kanunun 32.maddesinin son fıkrasında da ruhsatsız yapının belediyece yıkılması durumunda sadece belediyece yapılan masrafın yapı sahibinden tahsil edileceği belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; … sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapının ruhsatsız yapıldığından bahisle bir ay içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde belediye tarafından yıktırılarak masrafların %20 fazlasıyla tahsil edileceğine ilişkin 06.10.2009 tarih ve 599/2009 sayılı davalı idare Yapı Kontrol Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı, İdare Mahkemesince; yıkımın belediyece yapılması halinde, yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsiline ilişkin kısmı yönünde inceleme yapılmadığı ve bu kısma yönelik olarak hüküm kurulmadığı anlaşılmış olup; yukarıda aktarılan mevcut hükümleri dikkate almak suretiyle anılan kısım hakkında hüküm kurulması gerekirken, bu kısım yönünden hüküm kurulmamasında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Bununla birlikte İmar Kanunu’nun 32. maddesine 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Kanunla eklenen cümlelere göre;

— Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir.

— Yıkım maliyetleri %100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.