Satın Aldığım Lojmanı Başkasına Devredebilir miyim? Devredersem Taksit Ödemelerim Nasıl Olur?

Satın Aldığım Lojmanı Başkasına Devredebilir miyim?

Mahalli idareler hariç genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde düzenleme yapılmıştır.

Bu hükmün uygulanması amacıyla 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Lojmanların Satışı) yayımlanmıştır.

385 sayılı Tebliğde, satın alınan lojmanların başkalarına devri ile ilgili herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Tebliğin 14. maddesinde ise “(1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde; Kanun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Burada “Yönetmelik” ifadesinden kasıt Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik tir. Bu nedenle 385 sayılı Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve bunun ikincil mevzuatı uygulanmalıdır.

Yönetmelikte, satın alan kişi adına tescil edilmeden (yani hala Hazine adına tescilli olarak) taksitli olarak ödemesi devam eden taşınmazların, bir başkasına devri öngörülmemiştir. Uygulamada da bu durumda olan taşınmazların başkalarına devri yapılmamaktadır.

Bu nedenle hala Hazine adına tescilli olarak taksitli olarak ödemesi devam eden lojmanların bir başkasına devri mümkün değildir.

Lojmanlarda Taksitli Ödeme Halinde Alıcı Adına Tescil Mümkün mü?

Taksitli ödeme halinde de lojman alıcı adına tescil edilebilir. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik eki Taşınmaz Satış Şartnamesinde “Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmez. Ancak, taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz alıcısı adına devredilir.” hükmü yer almaktadır.

Devredersem Taksit Ödemelerim Nasıl Olur?

Bu kapsamda taksitli ödemesi yapılan ve taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi sonucu, alıcısı adına devredilen lojmanların bir başkasına devredilmesinde hukuken herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Uygulama da bu yöndedir.

Bu şekilde bir devrin yapılması durumunda, kalan taksitler yeni malik tarafından ödenir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.