Sit Alanlarında İnşaat İçin Koruma Kurulundan Nasıl İzin Alınır?

Sit alanlarında kalan taşınmazlarda yapı inşa edilmesine ve mevcut yapılarda tadilat yapılmasına ilişkin hükümler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 8. ve 9. maddelerinde yer almaktadır.

8. madde hükmüne göre; tescilli korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının tespiti ve bu alanlar içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi, koruma kurullarına aittir.

9. maddede ise “Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşai ve fiziki müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdahale sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlerin uygulanmasını göstermek amacı ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarında inşaat ve tamirat yapılması ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır.

(a) Sit Alanlarında İnşaat İçin Gruplandırma Şartı

Yönetmeliğin 5. maddesine göre, gruplandırma yapılmadıkça esaslı tamirata ve inşaata izin verilemez. Bu nedenle, gruplandırması yapılmamış taşınmazlarda öncelikle malikin başvurusu üzerine koruma bölge kurulunca Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlarında belirtilen kriterler doğrultusunda en geç 3 ay içerisinde yapı grubunun tespit edilmesi gerekir.

(b) Sit Alanlarında İnşaat İçin İzin Verme Yetkisi

2863 sayılı Kanunun 8. maddesine göre; korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının tespiti ve bu alanlar içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi koruma kurullarına aittir. Bu nedenle, sit alanında kalan taşınmazlarda yapılacak yapılarda ruhsata konu yapının projesi için kültür ve tabiat varlıkları koruma bölge kurulunun onayının alınması gerekir.

Koruma bölge kurulları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda karar vermek zorundadır.

(c) Taşınmaz Kültür Varlıklarında Esaslı Onarım

Taşınmaz kültür varlıklarının tadilat ve tamiratları özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları (KUDEB) kurulmuş idarelerin, ilgili idarelerin bünyesinde KUDEB bulunmaması halinde ise koruma bölge kurulunun izin ve denetiminde Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre gerçekleştirilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.