Sit Alanlarında Koruma Amaçlı İmar Planlama Yetkisi

Makalemizi paylaşır mısınız?

Koruma amaçlı imar planları, koruma kurullarının onayından geçmek şartı ile ilgisine göre belediye veya il özel idaresi tarafından yapılabileceği gibi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca da yapılabilir.

(1) Genel Olarak Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi

Koruma amaçlı imar planı yapma yetkisi konusunda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kanunu ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelikte farklı hükümler bulunmaktadır.

Kanunun 17. maddesinin ikinci fıkrası, sit alanı ilan edilen bölgelerde koruma amaçlı imar planı yapma yetkisini belediyeler ve valiliklere vermişken, Yönetmelik bu konuda açık bir hüküm içermemektedir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. maddesine göre belediyeler, il özel idareleri(Her ne kadar madde metninde “valilikler” ibaresi yer almakta ise de 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yürürlüğünden itibaren bu ibareyi “il özel idaresi” olarak anlamak daha doğru olacaktır. Zaten Yönetmelik de idareleri sayarken valilik yerine il özel idaresini saymıştır) ve ilgili kurumlar söz konusu alanda ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve plandan etkilenen hemşerilerin katılımı ile toplantılar düzenleyerek koruma amaçlı imar planını hazırlatıp, incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge kuruluna vermek zorundadır.

Yönetmeliğin 5. maddesine göre koruma imar planları “idareler” tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır. Aynı Yönetmeliğin 4. maddesi ise Yönetmelikte geçen “idare” ibaresini, büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde büyükşehir belediyesi, belediye sınırları içinde belediyeler, dışında il özel idareleri, ayrıca özel kanunlarla belirlenmiş olan alanlarda imar planı yapma, yaptırma ve onama yetkisi bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları olarak tanımlamıştır.

Yönetmeliğin 5. maddesi, 4. maddesindeki bu tanım ışığında değerlendirildiğinde koruma amaçlı imar planlarının belediye sınırları içinde belediyeler, bu sınırlar dışında ise il özel idareleri, büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde büyükşehir belediyesi tarafından yapılacağı anlaşılmaktadır.

Eğer özel bir kanun gereği bir kamu idaresinin planlama yetkisi var ise, koruma amaçlı imar planı bu idareler tarafından yapılacaktır.

(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8. maddesine göre kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde her türlü plan yapma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.

Yönetmeliğin 5. maddesine göre koruma amaçlı imar planları ilgili idarelerden yetki alarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında da yaptırılabilir. Bu nedenle bu bölgelerde koruma amaçlı imar planları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da yapılabilir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre de, kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde koruma amaçlı imar planı yapma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığındadır.

(3) Atatürk Orman Çiftliğinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi

5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kanununun ek 1. maddesine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çiftlik sınırları içerisinde kalan alanlarda koruma amaçlı imar planı yapma yetkisine sahiptir.

Ek 1. madde hükümlerine göre, 24.03.1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu hükümleri uyarınca, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği dahilinde bulunan arazilerle ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi öncelikle üst ölçekli plan ve koruma amaçlı imar planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarını yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir.

(4) Sit Alanında Kalan Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Planlama Yetkisi

3194 sayılı İmar Kanunu’na 5398 sayılı Kanunla eklenen ve 5797 sayılı Kanunla değişikliğe uğrayan Ek 3. madde hükmüne göre, bu madde kapsamında yapılan her ölçekteki plan ve imar planlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. maddesinin (a) bendinin ikinci ve sekizinci paragrafındaki sit alanlarında planlama ile ilgili hükümler uygulanmaz. Bu nedenle, bu niteliği haiz alanlarda planlama yetkisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme Yüksek Kurulundadır.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2463 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.