Siyasi Parti Teşkilatları İmar Planlarına Dava Açabilir mi?

İdari Dava Daireleri Kurulu 19.10.2001 tarihli ve E:2000/954, K:2001/683 sayılı kararında,faaliyet konusu itibariyle şehirleşme ve imarla ilgisi bulunmayan parti ilçe teşkilatının, imar planı yapılmasına ilişkin işleme karşı dava açmasında menfaatinin bulunmadığını vurgulamıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 19.10.2001, E:2000/954, K:2001/683   

Faaliyet konusu itibariyle, şehirleşme ve imarla ilgisi bulunmayan parti ilçe teşkilatının imar planı yapılmasına ilişkin işleme karşı dava açmakta menfaati olmadığı.

Danıştay 6. Dairesinin 23.2.2000 günlü, E:1999/4365, K:2000/1068 sayılı bozma kararında da açıklandığı üzere; T.C. Anayasasının 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğunun belirtildiği, Hukuk Devletinin öğesi olan idarece tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluğu ve sonuçta idarenin hukuka bağlılığının yargısal denetiminin iptal davaları yoluyla sağlanacağı; idari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yoluyla denetimini amaçlayan iptal davasının görüşülebilmesi için ön koşullardan olan dava açma ehliyetinin iptal davasına konu kararın niteliğine göre idari yargı yerince değerlendirileceği; olayda, davacının uyuşmazlık konusu imar planının iptali istemiyle açtığı davada, dava açma ehliyetini sağlayan menfaat ihlalini parti örgütü ilçe teşkilatı sıfatına bağladığı, faaliyet konusu itibariyle şehirleşme ve imarla ilgisi bulunmayan parti ilçe teşkilatının, imar planı yapılmasına ilişkin işleme karşı dava açmasında menfaatinin bulunmadığı, dolayısı ile dava açma ehliyetinin olmadığı sonucuna varıldığından, mahkemece davanın esasının incelenmesi suretiyle verilen kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin ve davalı idare yanında davaya katılanların temyiz istemlerinin kabulü ile idare mahkemesince davanın esasının incelenmesi yolunda verilen ısrar kararı usul ve hukuka uygun bulunmadığından, Danıştay 6. Dairesinin bozma kararı doğrultusunda bozulmasına,

           

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.