1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. Sulama, Mahalli İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden Ecrimisil Alınır mı?

Sulama, Mahalli İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden Ecrimisil Alınır mı?


336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından; kuruluş kanunlarıyla verilen ve yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri doğrultusunda Hazine taşınmazları üzerinde izinsiz olarak yapılan sosyal, kültürel, sportif ve benzeri amaçlı tesislerin ticari amaca konu edilmemesi ve tahsis veya devir talebinde bulunulması ve bu talebin Yetkili İdarece uygun görülmesi halinde ecrimisil takibatı yapılmaz. Tahsis veya devir işlemlerinin gerçekleşmesi durumunda, tahakkuk etmiş ecrimisiller tahsil edilmez, tahsil edilmiş olanlar ise iade edilmez.

Dolayısıyla yapılması gereken sulama birliklerinin, mahalli idare birliklerinin ve köylere hizmet götürme birliklerinin kamu tüzel kişisi olup olmadığını irdelemektir.

a) Sulama Birlikleri Kamu Tüzel Kişisi mi? Sulama Birliklerinden Ecrimisil Alınır mı?

6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’na göre sulama birlikleri kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Kanun’un 2. maddesine göre “Sulama birlikleri kamu tüzel kişiliğine sahip olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.” 6172 sayılı Kanuna göre birlik bütçesi, gelirleri, giderleri tek tek kanunla düzenlenmiştir. Birlik personeli kamu personeli statüsündedir. Birlikler, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabidir.

Dolayısıyla birlikler kamu tüzel kişidir. Her ne kadar 6172 sayılı Kanun’da “bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.” ifadesi yer almakta ise de bu hüküm daha ziyade “su kullanım hizmet bedeli” gibi özel hukuk hükümlerine göre çözümlenmesi gereken hususlarla ilgilidir.

Bu nedenle sulama birliklerinin, 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde yer alan hüküm kapsamına girdiğini düşünüyorum.

b) Mahalli İdare Birlikleri Kamu Tüzel Kişisi mi? Bunlardan Ecrimisil Alınır mı?

Mahallî idare birlikleri 26.05.2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunuyla düzenlenmiştir. Mahalli idare birlikleri, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonra Cumhurbaşkanının izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır.

5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 3. maddesinin (b) bendinde, “mahallî idare birliği”, “birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla mahalli idare birlikleri, (köylere hizmet götürme birlikleri de dahil olmak üzere) kamu tüzel kişisidir.

Aslında mahallî idare birlikleri birer kamu idaresi olan mahallî idareler tarafından kuruluyor olsalar da, bunların kendileri birer kamu idaresi değil, kamu idareleri tarafından kurulmuş ve belirli bir kamu hizmetine özgülenmiş “kamu kurumu” (yani mal topluluğu şeklindeki kamu tüzel kişisi) niteliğindedir.  

Ancak bu konunun, bu birliklerin kamu tüzel kişisi olması açısından pratik bir farkı bulunmamaktadır. Netice itibarıyla mahalli idare birlikleri, (köylere hizmet götürme birlikleri de dahil olmak üzere) kamu tüzel kişisidir ve 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde yer alan hüküm kapsamına girmektedir.

b) Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Kamu Tüzel Kişisi mi? Bunlardan Ecrimisil Alınır mı?

Köylere hizmet götürme birlikleri de “mahallî idare birlikleri” kapsamındadır. 5355 sayılı Kanuna göre köylere hizmet götürme birlikleri; “ilçelerde, tarım ürünlerinin pazarlanması hariç olmak üzere, yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak üzere, tüm köylerin iştiraki ile kurulan birliklerdir. Birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır. Köylere hizmet götürme birliğinin meclisi, birlik başkanı başkanlığında, birliğe üye köylerin muhtarları ve o ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinden oluşur. Köylere hizmet götürme birliğinin encümeni birlik başkanının başkanlığında, meclisin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği iki il genel meclisi üyesi ve iki köy muhtarı olmak üzere beş kişiden oluşur.

Sulama Birliklerinden, Mahalli İdare Birliklerinden ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden Ecrimisil Alınır mı?
Yorum Yap

Yorum Yap