Suriyelilerin Devletçe El Konulan Taşınmazlarının Emlak Vergisi

Kamuoyunda Mukabele-i Bilmisil Kanunu olarak bilinen 1062 sayılı Kanuna göre, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de bulunan taşınır ve taşınmazlarına Bakanlar Kurulu kararı ile el konulabilmektedir.

28.05.1927 tarih ve 1062 sayılı Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabele-i Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanunun 1. maddesinde; idari kararlar ve fevkalade kanunlarla Türk vatandaşlarının mülkiyet hakkını kısmen veya tamamen tahdit eden devletlerin Türkiye’deki tebaasının mülkiyet hakkını, misilleme olarak kısmen ve tamamen tahdit etmeye veya el koymaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Ancak buradaki el koyma, sadece vaziyet (idare ve nezaret) etme anlamındadır. Bu taşınmazların mülkiyeti Devlete geçmemektedir. Bu mallar Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından idare edilmektedir.

Bugüne kadar bu Kanunun pek çok uygulaması olmuş ise de en yaygın uygulaması Yunan ve Suriye uyrukluların taşınır ve taşınmaz mallarına ilişkin olanlardır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca İstanbul Defterdarlığına verilen 16.03.2006 tarihli ve 1623 sayılı özelgede;

 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4. maddesinin (a) fıkrasına göre Devlete ait binaların daimi olarak emlak (bina) vergisinden muaf tutulacağı,

Bu itibarla, 28.05.1927 tarihli ve 1062 sayılı Kanun hükümlerine göre 01.10.1966 tarihli ve 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile el konulan ve idaresi Maliye Bakanlığınca yürütülen taşınmazların emlak vergisinden daimi olarak muaf tutulduğu,

Yalnızca vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde “Emlak Vergisi Bildirimi” verilmesi gerektiği,

İfade edilmiştir.

Ancak yukarıda da kısaca izah edildiği üzere, bu taşınmazların sadece yönetimine el konulmaktadır. Yönetimine el konulan bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilmemektedir.

Dolayısıyla bu taşınmazların Emlak Vergisi Kanununun 4. ve 14. maddelerinde “Devlete ait binaların ve arazilerin” yararlandıkları muafiyetten yararlanmaları söz konusu değildir.

Emlak Vergisi Kanununun diğer maddelerinde de yönetimine 1062 sayılı Kanun gereğince Devlet tarafından el konulan taşınmazların emlak vergisinden muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Bu nedenle, bu taşınmazların emlak vergisine tabi olmaları gerekmektedir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.