Hazine Taşınmazlarının Teşvik Belgeli Yatırımlara Tahsisi ile İlgili Mevzuat – Gayrimenkul Mevzuatı


Hazine Taşınmazlarının Teşvik Belgeli Yatırımlara Tahsisi ile İlgili Mevzuat

Gayrimenkul Mevzuatı >
KategoriAdı
Bakanlar Kurulu Kararları2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Kamu taşınmazlarıyla ilgili işlemlerde Cumhurbaşkanlığından izin alınması)
Kanunlar3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun
Kanunlar6745 s. YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Milli Emlak Genel Yazısı2008-06953 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yatırım taahhütnamesinin damga vergisine tabi olup olmadığı)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-19769 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yatırımlara Devlet Yardımında Teşvik Belgesi Olmadan da İşlem Yapılabileceği)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-36187 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Madde Kapsamında Yatırım Başvuruları Değerlendirilirken Dikkat Edilecek Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-01560 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Madde Uygulamalarında Özkaynak Hesabı ve İlanlarda Sektör Belirtilmemesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-07843 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Madde Kapsamında İlanların Defterdarlıklar Tarafından Yapılması)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-09182 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sk. Yatırım Teşvik İşlemleri Veri Girişi)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-09432 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanun’un Ek 3. Maddesi Yatırımlara Devlet Yardımı)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-18391 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Maddeye Göre Yapılacak İhalelerde İhale Komisyonunun Oluşumu)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-32846 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Yatırım Teşvikte Şirketlerin Mali Durumuna İlişkin Olarak Bakanlığa Gönderilecek Belgeler)
Milli Emlak Genelgesi2001-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yatırım teşvik, 4325/8. madde uygulamaları)
Milli Emlak Genelgesi2004-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi
YönetmeliklerCazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
YönetmeliklerHazineye Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerKALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK İSTİHDAM YARATICI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR İÇİN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE HAZİNEYE AİT ARAZİ VE ARSALARIN BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
YönetmeliklerKamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar
YönetmeliklerKIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ (Mülga)
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 17-3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
YönetmeliklerYatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
YönetmeliklerYatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine Ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar