Mukabele-i Bilmisil İşlemleri Mevzuatı – Gayrimenkul Mevzuatı


Mukabele-i Bilmisil İşlemleri Mevzuatı

Gayrimenkul Mevzuatı >
KategoriAdı
Kanunlar1062 sayılı Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri.771 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Lübnan Uyrukluların Taşınmazları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri.789 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Lübnan Uyrukluların Taşınmazları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri016 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye uyruklu kimselere ait borç, vergi, harç ve resim)
Milli Emlak Genel Tebliğleri018 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye Uyruklu Özel ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hk Yönetmelik)
Milli Emlak Genel Tebliğleri032 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriyelilere ait mal, hak ve menfaatler)
Milli Emlak Genel Tebliğleri091 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye uyruklulara ait tarım toprakları)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-48669 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Suriyelilere ait el konulan taşınmazların idaresinden elde edilen gelirler)
Milli Emlak İşlem YönergesiMilli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-13. Kısım-Uluslararası Emlak İşlemleri
YönetmeliklerROMANYA’DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİRLERİ VEYA BUNA BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL, HAK VE MENFAATLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerSURİYE UYRUKLU ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİN HAZİNECE EL KONULAN MALLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerSURİYE UYRUKLULARIN MALLARININ TESBİTİ VE BU MALLARA EL KONULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK