1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Milli Emlak Tahsisli Taşınmazlardan Ecrimisil Alabilir mi?


Hazine taşınmazları ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından diğer kamu idarelerine tahsis edilebilmektedir. Bu şekilde tahsis edilen taşınmazlarda bazen taşınmazın üçüncü kişilerce izinsiz kullanımı veya tahsisli taşınmazın tahsisli idare ya da bir başka kamu idaresi tarafından kiraya verilen kişilerce kullanımı söz konusu olabilmektedir. Çalışmamızın bu kısmında bu durumda olan taşınmazlardan ecrimisil alınıp alınmayacağını inceleyeceğiz.

(1) Tahsisli Taşınmazın Üçüncü Kişilerce İzinsiz Kullanımı

Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmeliğin 70. maddesinin 4. fıkrası gereğince tahsisli veya kamu hizmeti görülmesi için kiralanmış yerlerin yetkili İdarenin bilgisi dışında kullanılması veya kullandırılması, ecrimisil alınmasını gerektirir.

(2) Tahsisli Taşınmazın Tahsisli İdare Tarafından Kiraya Verilen Kişilerce Kullanımı

Aslında Danıştay bir kararında tahsisli taşınmazın tahsisli idare tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde ecrimisil alınabileceğine karar vermiştir. Karara göre “Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların, genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis edilmesi durumunda, bu tahsisin devamı süresince, idarenin bu taşınmaz mallar üzerindeki tasarruf yetkisinin bulunmadığı, ancak bu taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde yapılan tahsis kaldırılabileceği gibi, kamu hizmetinde kullanılması amacıyla tahsis edilen taşınmazın gerçek veya tüzel kişilerce işgali halinde 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca da ilgililerden ecrimisil alınabileceği sonucuna varılmaktadır.”

Bununla birlikte, 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Hazine taşınmazının adına tahsis yapılan idare tarafından üçüncü kişilere kiraya verildiğinin tespiti halinde, tespit tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde kiracı ve tahsisli idareye; taşınmazın kiralanmasında Yetkili İdarenin …… Defterdarlığı/Malmüdürlüğü olduğu belirtilerek, Yetkili İdareden kiralama talebinde bulunulmaması veya talepte bulunulmakla beraber kiralanmasının uygun görülmemesi halinde; taşınmazın tahliye edileceği ve bildirim tarihi itibariyle geriye dönük tahsisli idarenin sözleşmede belirlediği kira bedellerinin onbeş gün içinde Hazineye ödenmesi gerektiği, aksi takdirde gerekli yasal yollara başvurulacağı yazıyla bildirilir. On beş günlük süre içerisinde ödenmeyen kira bedellerinin (genel bütçeye gelir kaydedilenler hariç) kiracı ve tahsisli idareden müşterek ve müteselsilen tahsili için yasal yollara başvurulur. Ödeme süresinin bitim tarihinden itibaren işgalin devam etmesi veya Yetkili İdare nezdinde kiralanması için talepte bulunulmaması veya talepte bulunulmakla beraber bu talebin uygun görülmemesi halinde taşınmaz tahliye edilir. Ayrıca, taşınmaz tahsisli idare tarafından kira bedeli alınmaksızın kullandırılıyor ise, geriye yönelik olarak da ecrimisil tespit ve takdiri yapılır.

(3) Tahsisli Taşınmazın, Bir Başka Kamu İdaresi Tarafından Kiraya Verilen Kişilerce Kullanımı

Danıştay 10. Dairesi, E: 2016/4913, K: 2017/2031 sayılı kararında, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilen taşınmazdaki kullanımdan dolayı ecrimisil alınabileceğine karar vermiştir.

Karara göre; “Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yer altı otoparkı inşaatına adına tahsis yapılan Milli Savunma Bakanlığı’nın ve taşınmazın maliki olan Hazinenin izni alınmaksızın başlanması ve tapu kaydında Hazine tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılmış bir terk işlemi de bulunmamasından dolayı (otoparkın işletilmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesince 18/02/2005 tarihli ve 349 sayılı meclis kararı ile davacıya izin verilmiş olmakla birlikte) davacının hukuken korunabilir bir hakka dayanmaksızın otoparkı işletmesi sebebiyle fuzuli işgalci olduğu açıktır.

(4) Tahsisli Taşınmazda Bulunan ve Sadece Tahsisli Taşınmaza Hizmet Veren Trafo İçin Ecrimisil İstenebilir Mi?

Soru: Hazine taşınmazlarının tespitini yaptığımız bir çok taşınmaz üzerinde trafo olduğunuz tespit ettik ve ecrimisil çıkardık ancak şirket mahkeme yoluna giderek itirazda bulundu. Ancak mahkeme daha sonuçlanmadı. Acaba bu konuda daha önce bakanlığın genel bir yazısı var mı ve sizin görüşünüz nedir? Bir de bazı taşınmazlar tahsisli ve trafo hizmeti sadece tahsisli kuruma hizmet veriyor bunla alakalı ecrimisil çıkarılıp çıkarılmayacağı hakkındaki görüşünüz nedir acaba?

Cevap: Bir genel yazı hatırlamıyorum ama bence bu durumda olan işgallerden ecrimisil alınmalı. Taşınmazın tahsisli olması önemli değil, tahsisli taşınmazlardan da ecrimisil alıyoruz. Trafonun sadece tahsisli taşınmaza hizmet veriyor olması da ecrimisile engel teşkil etmez. Neticede, bizim taşınmazı kullanıyor ama tahsisli idareye elektrik fiyatı yönünden herhangi bir kolaylık göstermiyor. Elektriği herkes kaçtan kullanıyorsa idare de aynı fiyattan kullanıyor. Bu nedenle ecrimisil alınabileceğini düşünüyorum.

(5) Tahsisli Olmayan Taşınmazların Kamu İdareleri Tarafından Kiraya Verilmesi Durumunda Ecrimisil İşlemi mi Yapılmalı, Sebepsiz Zenginleşme Davası mı Açılmalı?

Bir Kamu İdaresine Ait Taşınmazların Başka Kamu İdaresi Tarafından Kiraya Verilmesi

Bazen bir kamu idaresine ait taşınmazların başka kamu idaresi tarafından kiraya verilmesi durumları söz konusu olabilmektedir. Özellikle Hazine mülkiyetinde olan veya DHTA olan yerler belediyeler tarafından kiraya verilebilmektedir. Bu durumda Hazine, belediyenin kiracısı olan kişiden ecrimisil talep ettiğinde ilgili kişi burayı belediyeden kiraladığını ifade etmektedir.

Hazine Taşınmazını Belediyeden Kiralayan Kişi Fuzuli Şagil Sayılır mı?

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik fuzuli şagili (İşgalci) “Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla, Hazine taşınmazını belediyeden kiralayan kişinin de fuzuli şagil olduğu düşünülebilir.

Fakat Hazine taşınmazlarında ecrimisil işlemlerini düzenleyen 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre “(7) Hazine taşınmazının adına tahsis yapılan idare tarafından üçüncü kişilere kiraya verildiğinin tespiti halinde, tespit tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde kiracı ve tahsisli idareye; taşınmazın kiralanmasında Yetkili İdarenin …… Defterdarlığı/ Malmüdürlüğü olduğu belirtilerek, Yetkili İdareden kiralama talebinde bulunulmaması veya talepte bulunulmakla beraber kiralanmasının uygun görülmemesi halinde; taşınmazın tahliye edileceği ve bildirim tarihi itibariyle geriye dönük tahsisli idarenin sözleşmede belirlediği kira bedellerinin onbeş gün içinde Hazineye ödenmesi gerektiği, aksi takdirde gerekli yasal yollara başvurulacağı yazıyla bildirilir. ”

Bu hükme göre milli emlak tarafından kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazın kamu idareleri tarafından kiraya verilmesi durumunda kiracıdan ecrimisil alınmaması, kiralayan idare aleyhine sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre dava açılması gerekir.

Buradaki hüküm sadece tahsisli taşınmazları kapsamaktadır. Ancak uygulamada Danıştay tahsisli olsun veya olmasın, bir taşınmazı kamu idaresinden kiralayan kişinin “şagil” olarak nitelendirilemeyeceğine karar vermektedir. Benim de kanaatim bu yöndedir. Bu nedenle tahsisli olsun veya olmasın, bir taşınmazı kamu idaresinden kiralayan kişiye (sorunuzda kıyıda kalan bir taşınmaz belediye tarafından kiralanan şirkete) ecrisimisil uygulanamayacağını düşünüyorum. Belediye aleyhine sebepsiz zenginleşme davası açılmalıdır.

Milli Emlak Tahsisli Taşınmazlardan Ecrimisil Alabilir mi?

Yorum Yap