1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Tapu Tahsis Belgeli Yer İçin Ecrimisil Ödenir mi?


Tapu Tahsis Belgesi Nedir?

2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun‘un 3290 sayılı yasa ile değişik 10. maddesinde bu kanun hükümlerine göre Hazine, belediye il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde gecekondu sahiplerince yapılmış yapıların 12. madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yerin hak sahibine tahsis edileceği ve bu tahsisin yapıldığının tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine “tapu tahsis belgesi” verileceği kurala bağlanmıştır.

Bu maddeden anlaşılacağı üzere, tapu tahsis belgesi ancak hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce idare edilen arsa veya araziler üzerindeki yapılar nedeniyle verilebilmektedir.

Öte yandan, 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ile kanun koyucu konut ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan yapıların (gecekonduların) tapu tahsis belgesine bağlanarak arsası ile birlikte yasallaştırılarak korunmasını amaçlamıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04.12.1996 tarihli ve 1996/14-763-864 Sayılı kararında da belirtildiği gibi, tapu tahsis belgesi bir mülkiyet belgesi olmayıp yalnızca fiili kullanmayı belirleyen ve ilgilisine kişisel hak sağlayan bir zilyetlik belgesidir.

2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun‘a göre Tapu Tahsis Belgesi verilecek kişilerin konut gereksinimini karşılamak amacıyla inşaat yapmış olmaları gerekmekte olup, konut dışındaki amaçlara yönelik olarak Hazine, Belediye, İl Özel İdaresi veya Vakıflara ait taşınmazlar üzerine yapılmış münferit işyerleri için anılan yasa uyarınca Tapu Tahsis Belgesi verilmesi söz konusu değildir.

Tapu Tahsis Belgeli Yer İçin Ecrimisil

08.03.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun, 22.05.1986 tarih ve 3290 sayılı Kanun ile değişik, 18. maddesinin (d) bendinde; “Bu Kanun kapsamında kalan gecekondulara, ecrimisil ve arsa kullanım bedeli tahakkuk ettirilmez ve alınmaz. Tahakkuk ettirilen veya tahakkuk ettirilip tahsil edilen ecrimisiller ve arsa kullanım bedeli, arsa bedeline dönüşür.” hükmü bulunmaktadır.

Bu Kanun; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belirtilen bütün yapıları kapsar;

  1. Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar,
  2. 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen ek 7 ve 8 inci maddeler gereğince çıkarılan Yönetmeliğin 1.03 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar,
  3. (b) bendi dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar (Madde 2).

Kanun kapsamında kalan gecekondu sahiplerine en fazla 400 m2’ ye kadar, yer tahsis edilmiştir. Tahsis işlemi tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilmiş ve gecekondu hak sahibine tapu tahsis belgesi verilmiştir.

Tapu tahsis belgelerinde hak sahipleri için tahsis edilen yerin kaç metrekare olduğu da belirtildiğinden, bu miktardan fazla kullanımlar için ecrimisil alınması gerekir. Ayrıca, tapu tahsis belgesi olmasına karşın, anılan Kanunda belirtilen hak sahipliği şartlarını taşımayan gecekondu sahipleri hakkında da ecrimisil takibatında bulunulması gerekmektedir.

Konu hakkında 12.10.1986 tarih ve 134 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğde yer alan açıklamaları şöyle özetleyebiliriz:

a- Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde yapılan ve 2981/3290/3366 sayılı Kanun kapsamında kalan mesken, kısmen iş yeri ve konut veya evvelce mesken olup, sonradan işyerine çevrilen gecekondulara ecrimisil tahakkuk ettirilmeyecektir.

b- Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesi (b) bendine göre, tespit edilecek arsa bedeline mahsup edilecektir. Mahsup işlemi sonunda gecekondu sahibi lehine bir fark doğarsa geriye ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca, 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda belirtilen, 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 ve 8 inci maddeleri gereğince çıkarılan Yönetmeliğin 1.03 kapsamı dışında kalan ve 400 m2 tahsis yapılıp da yine 400 m2 den fazlasının hak sahibine satılması durumunda da, ecrimisil takibatı yapılması gerekmektedir.

c- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanundan yararlanması mümkün olmayan gecekondular için ecrimisil takibatı yapılacaktır.

Diğer yandan, anılan Kanundan yararlanıp da ecrimisil takibatı yapılmayan gecekondu sahiplerinin daha sonra hak sahibi olmadıklarının anlaşılması durumunda yeniden ecrimisil takibatı yapılması gerekmektedir.

Tapu Tahsis Belgeli Yer İçin Ecrimisil Ödenir mi?

Yorum Yap

Yorumlar (2)

  1. Ata DÖŞOĞLU 3 ay önce

    Ilce.belediyesi ve tedasa ait 196 metre kare parsel uzerinde bir isyeri yaptim. Belediyenin 1. 37 metre karelik parselini isgal tahakkuk ettirdim. Tedasin kalan 194 metre karesinin yaklasik 5 metre karesini isgal yada kiralama yapabilirmiyim. Elektrik alacagim icin yada daha sonra sikayet uzerine tedas sikinti cikartirmi. Yardimci olursaniz cok sevinirim

    • Yani ben yazdıklarınızı anlamakta zorlandım. Belediye ve TEDAŞ’a ait parsellere işgalli bir yapı yaptınız ve bunu nasıl hukuki hale getiririm diye mi soruyorsunuz? Yazıklarınıza göre zaten yaptığınız yapı ruhsatsız bir yapı. Böyle bir yapıya nasıl abonelik alacaksınız ki?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.