1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışında Başvurular Nereye Yapılacak? Başvuruda İstenilen Belgeler? Başvuru Süresi?

Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışında Başvurular Nereye Yapılacak? Başvuruda İstenilen Belgeler? Başvuru Süresi?


Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki tarım arazilerinin satışıyla ilgili detaylı bir rehbere şu linkten ulaşabilirsiniz: Hazine Arazilerinin İşgalcilerine Satışı-Tüm Konular

Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışında Başvurular Nereye Yapılacak?

Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlerin, başvuru süresi içerisinde bu taşınmazları doğrudan satın almak için ilçelerde kaymakamlık bünyesindeki milli emlak şefliklerine (eğer ilçede Milli Emlak Müdürlüğü var ise Müdürlüğe), illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüklerine (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı olan illerde Daire Başkanlığına) başvurmaları gerekmektedir.

Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışında Başvuruda İstenilen Belgeler?

Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında;

a) Satın alma talebini içeren örneği Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan dilekçe,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Varsa ecrimisil ihbarnamesi ve/veya ecrimisilin ödendiğine ilişkin belge örneği,

ç) Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakatname,

d) Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri,

istenir.

Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışında Başvuru Dilekçesi

(4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası kapsamında)

BAŞVURU SAHİBİNİNAdı Soyadı/Unvanı
T.C. Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası
Uyruğu
Tebligat Adresi
Telefon Numarası (Cep Telefonu)
Varsa Kanuni Temsilcinin Adı, Soyadı/Unvanı ile Adresi
DurumuPaydaşKiracıKullanıcı
Kiracı ise kira başlangıç tarihi
Kullanıcı ise kullanım başlangıç tarihi
Paydaş ise maliki olduğu pay miktarı (pay/m2)
T A Ş I N M A Z I NTapu Bilgileri
İli
İlçesi
Mahalle/Köyü
Mevkii/Yöresi
Ada NumarasıParsel Numarası
Yüzölçümü (m²)Kullanılan/Talep Edilen Yüzölçümü (m²)
Başvuru Sahibinin Belirtmek İstediği Diğer Hususlar
Yukarıda belirttiğim taşınmazı 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası kapsamında satın almak istiyorum.İmza:Tarih:

EKLER: 1-TC kimlik numarası beyanı, 2-Varsa ecrimisil ihbarnamesi ve/veya ecrimisilin ödendiğine ilişkin belge örneği, 3-Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakatname, 4-Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri,

Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışında Başvuru Süresi

Kanun başvuru süresini, “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl” olarak düzenlemişti. 4706 sayılı Kanunun Hazineye ait tarım arazilerini satışını düzenleyen 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası,  5/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Dolayısıyla başvuru süresi 5/12/2017 tarihinden itibaren bir yıldır.

Fakat 7181 sayılı Kanunla, bu maddede yapılan değişiklikle başvuru süresi, 31.12.2019 olarak yeniden belirlenmiştir. Dolayısıyla belediye ve mücavir alan sınırları içindeki tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31.12.2019 dur.

Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışında Başvurular Nereye Yapılacak? Başvuruda İstenilen Belgeler? Başvuru Süresi?