Taşınmaza Zilyet Olan Kişi Parselasyona Dava Açabilir mi?

Mülkiyete dayalı bir hak söz konusu olmadığı sürece, zilyetlik, arazi ve arsa düzenlemesine karşı dava açma hakkı vermez. Danıştay 6. Dairesi 16.01.2002 tarihli ve E:2000/6212, K:2002/355 sayılı kararında taşınmazda zilyet olan, buna karşılık mülkiyet hakkı bulunmayan kişilerin parselasyon işlemlerine karşı dava açma ehliyetlerinin bulunmadığı yolundaki idare mahkemesi kararını onamıştır.

Ancak 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 713. maddesi, tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda olağanüstü zamanaşımı koşullarının tamamının gerçekleşmesi durumunda, mülkiyet hakkının, tapudaki tescilden önce kazanılacağını hüküm altına almıştır. Maddenin beşinci fıkrasının son cümlesine göre mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur. Bu demektir ki tapuda kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, bu şartların gerçekleştiği tarihte ve tapudaki tescilden önce mülkiyet hakkını iktisap etmektedir.

Dolayısıyla, bu şartları karşılayan malikin, tapu kütüğünde kayıtlı olmayan (bir başka ifadeyle tescil harici) alanların, arazi ve arsa düzenlemesi esnasında Hazine ya da bir başka kamu kurumu adına ihdasen tescil edilmesi durumunda, bu işleme karşı dava açmakta menfaati bulunmaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.