Tek Konutu Olduğu İçin Emlak Vergisinden Muaf Olan Kişiler

Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesinde “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan kararnamelerle tek meskeni olan bu kişilere vergi muafiyeti tanınmıştır.

Daha önceden her yıl için Bakanlar Kurulu kararı alınmaktaydı. Ancak 2007 yılından itibaren bu uygulamaya son verilmiştir

Bakanlar Kurulunun 29.12.2006 tarihli ve 26391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20.12.2006 tarihli ve 2006/11450 sayılı kararı ile kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), söz konusu meskene ait bina vergisi oranı, 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir.

Tek mesken muafiyetinden, aşağıda sayılan kişiler yararlanabilecektir.

1) Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenler

Hiçbir geliri olmadığını beyan eden mükelleflerin, indirimli vergi oranından yararlanabilmeleri için, hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

Kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunan 18 yaşını doldurmamış çocukların 200 m²’yi geçmeyen mesken binaları, mesken muafiyetinden yararlanamamaktadır. Bu tür binalara normal bina vergisi oranı uygulanması gerekmektedir.

Ancak, hiçbir geliri olmayan çocuğa kanunen bakmakla mükellef olan veli veya vasinin de hiçbir gelirinin bulunmadığının belgelenmesi halinde, 18 yaşını doldurmamış bulunan çocuğun sahip olduğu tek meskene ait bina vergisinin hesabında indirimli (sıfır) vergi oranı uygulanabilecektir.

Hiçbir geliri bulunmayan ve Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olan mükelleflerin 44 seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Taahhüt Belgesini ilgili belediyeye vermeleri, muafiyetten yararlanmaları için yeterlidir.

38 seri nolu Emlak Vergisi Kanunun GT ile Bu nedenle mükelleflerin;

a) İkametgâhlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına,

b) T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına,

Dair alacakları belgeleri, Tebliğ eki form ekinde ilgili belediyeye vermeleri gerekmekteydi.

Ancak bu uygulama 44 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile kaldırılmıştır. 4nolu Tebliğden itibaren sadece taahhütname verilmesi yeterlidir.

Ayrıca Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” hükümlerine göre yeşil karta sahip olanların, kartın bir örneğini ilgili belediyelere vermeleri yeterli bulunmaktadır.

Mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge almalarına gerek bulunmamaktadır.

2) Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıktan İbaret Bulunanlar (Maaşı Dışında Geliri Bulunmayan Emekliler)

Bu konu hakkında şu yazımıza bakınız: Maaşı Dışında Geliri Bulunmayan Emeklilerin Emlak Vergisi Muafiyeti

3) Özürlüler

Milli Emlak Kitabı

5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 22. maddesi ile, Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan indirimli bina vergisi oranına ilişkin hükme, özürlüler ifadesi eklenmiş, böylece özürlülerin de indirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmaları sağlanmıştır.

Özürlülerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili belediyelere belgelendirmeleri gerekmektedir.

İndirimli bina vergisi oranından yararlanacak olan özürlüler tarafından; 47 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (Ek:1) ile birlikte, yine Genel Tebliğ ekinde yer alan “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dâhil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” (Ek:2) düzenlenerek ilgili belediye başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

Dilekçe ve Bildirim Formu’nun internetteki www.gelirler.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi de mümkündür.

İndirimli bina vergisi oranından yararlanmak için gerekli olan özürlülerin özürlü olduklarını belgeleyen tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporunun aslı dilekçeye eklenecektir.

4) Şehitlerin Dul ve Yetimleri İle Gaziler

45 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen, tek meskeni bulunan (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin bina vergisi indiriminden yararlanabilmesi için herhangi bir faaliyet veya gelir şartı aranılmayacak, bunlar her hal ve takdirde bina vergisi indiriminden yararlanacaklardır.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.