Tek Meskeni Bulunan Emekli, Gazi, Engelliler ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerinin Emlak Vergisi Muaflığı

Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesinde “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan kararnamelerle tek meskeni olan bu kişilere vergi muafiyeti tanınmıştır.

Daha önceden her yıl için Bakanlar Kurulu kararı alınmaktaydı. Ancak 2007 yılından itibaren bu uygulamaya son verilmiştir

Bakanlar Kurulunun 29.12.2006 tarihli ve 26391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20.12.2006 tarihli ve 2006/11450 sayılı kararı ile kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), söz konusu meskene ait bina vergisi oranı, 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir.

a) Tek Mesken Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?

Bu konu hakkında şu makalemize bakanız: Tek Konutu Olduğu İçin Emlak Vergisinden Muaf Olan Kişiler

b) Süre

Bakanlar Kurulunun 29.12.2006 tarihli ve 26391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20.12.2006 tarihli ve 2006/11450 sayılı kararı ile; yukarıda sayılan kişilerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), söz konusu meskene ait bina vergisi oranı, 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir.

Bu nedenle, tek meskeni olan kişilere tanınan muafiyet sürekli olup, ikinci bir Bakanlar Kurulu kararı ile bu kişilerin muafiyeti kaldırılmadığı sürece, yukarıda sayılan kişiler muafiyetten yararlanacaklardır.

c) Şart

Muafiyetten yararlanmanın en önemli şartı, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaktır. Ayrıca, 200 m²’yi geçmeyen meskenlere paylı ya da iştirak halinde mülkiyet şeklinde sahip olan kişiler de hisselerine göre bu muafiyetten yararlanacaklardır.

Brüt yüzölçümü 200 m²’yi geçen meskenlere hisse ile malik olunsa dahi, bina vergisinden muafiyet söz konusu değildir.

Birden fazla meskeni olanların veya birden fazla meskende hisseye sahip olanların (hisseleri toplamı 200 m²’yi geçmese dahi) meskenlerine indirimli vergi oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, muafiyet sadece mesken olarak kullanılan binalara uygulanmaktadır. Mesken dışı kullanılan binaların yüzölçümü ne olursa olsun muafiyetten yararlandırılmaları söz konusu değildir.

8. maddede yer alan bu muafiyetten yararlanması öngörülenlerin, eşlerine ait taşınmazların bulunması bu kişilerin indirimli vergi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.[1]

d) Bildirim Zorunluluğu

Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin tek mesken muafiyetinden yararlanabilmeleri için 38, 44 ve 47 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri ekinde yer alan formları doldurmaları ve ilgili belediyeye vermeleri gerekmektedir.

Mükelleflerin indirimli bina vergisi oranından faydalanmak için ilgili Genel Tebliğler ekindeki formlardan durumlarına uygun olanlarını düzenleyip vermeleri esastır. Ancak form yerine bu yönde verdikleri dilekçenin de kabul edilmesi gerekmektedir.

Gerekli şartları taşıyan mükelleflerin söz konusu formu veya emlak vergisi bildirimini süresinde vermemeleri indirimli (sıfır) bina vergisi oranının uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Kanunun mükerrer 8. maddesindeki indirimden faydalanabilmek için mükelleflerin zamanında bildirimde bulunması şartı öngörülmediğinden mükelleflerin emekli indiriminden geriye dönük olarak faydalandırılmaları gerekmektedir.

Milli Emlak Kitabı

Buna göre, emlak vergisi bildirimini vermemiş ve sıfır oranlı bina vergisi indiriminden yararlanma talebinde bulunmamış mükelleflerin, daha sonra indirimli bina vergisi oranından faydalanmak için gerekli formları vermeleri halinde, ilgili yıllarda (sıfır) bina vergisi oranının uygulanması ve mesken binalarına ilişkin vergileri hakkında, düzeltme zamanaşımı süresi göz önünde bulundurulmak suretiyle geçmişe dönük düzeltme yapılması mümkün bulunmaktadır.[2]

[1] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 27.07.2008 tarihli ve 3424 sayılı özelgesi

[2] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 26.03.2007 tarihli ve 1655 sayılı özelgesi

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.