TOKİ Tarafından Onaylanan Planlar İlan Edilir mi? Bu Planlara İtiraz Edebilir miyim?

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 4. maddesine göre, belediyeler, valilik veya Başkanlık tarafından onaylanan bu planlarla ilgili olarak; askı, ilan ve itiraza dair kararlar da dahil olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre belediyeler ve ilgili kamu kurumları tarafından yapılacak tüm işlemler, TOKİ Başkanlığı tarafından resen yapılmak suretiyle yürürlüğe konur. Bundan dolayı, gecekondu dönüşüm alanlarında TOKİ Başkanlığı tarafından onaylanan planların askı ilanının bu Başkanlık tarafından yapılması gerekmektedir.

Planlara karşı itirazlar da TOKİ Başkanlığına yapılacak ve bu Başkanlık tarafından değerlendirilecektir.

Askı ilan süresi konusunda özel bir hüküm öngörülmediği için burada İmar Kanunundaki bir aylık sürenin uygulanması uygun olacaktır. Danıştay 6. Dairesi de 11/03/2013 tarihli ve E:2010/9414, K:2013/1524 sayılı kararında 2985 sayılı Kanun uyarınca onaylanan imar planlarının 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesi hükümlerine göre ilan edilmesi gerektiğine karar vermiştir.

Karar                                                                                                                                  

Danıştay 6. Dairesi, 11/03/2013, E:2010/9414, K:2013/1524                      

Hangi ölçekte olursa olsun, imar planları genel düzenleyici işlemler olduklarından ilgilileri hakkında sonuç doğurabilmeleri için ilan edilmek suretiyle kesinleştirilmeleri zorunludur. Belediye meclisince kabul edilmekle veya ilgili kurumlarca onanmakla yürürlüğe giren 3194 sayılı Yasada belirtilen imar planlarının kesinleşmeleri için aynı madde hükmü uyarınca bir ay süreyle askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmeleri gerekmektedir.

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrası uyarınca madde içeriğinde belirtilen durumların varlığı halinde her tür ve ölçekte plan yapımı ile askı, ilan ve itiraza dair kararlar da dahil olmak üzere yapılacak tüm işlemlerin yapılması hususunda davalı idarenin yetkili olduğu belirtilmiş ise de, idarece onaylanan planların ne şekilde askıya çıkarılacağı konusunda açık bir hükme yer verilmediğinden, 3194 sayılı Kanunun ve yukarıda zikredilen Yönetmeliğin askı ve ilana yönelik hükümlerinin davalı kurumca onaylanan planlar açısından da geçerli olacağı, bu itibarla davalı kurumca onaylanan planların da taşınmazın belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alması halinde belediyelerde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alması halinde ise valiliklerde herkesin görebileceği şekilde tespit edilen ilan yerlerinde asılmak suretiyle askıya çıkarılması gerektiği, belediyeler veya valilikler dışında askıya çıkarılan planların ise aleniyeti sağlamaya yeterli olamayacağı açıktır.

Bakılan davada, mülkiyeti davalı idareye ait İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Gülsuyu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, … pafta, … ada, … sayılı parsele ilişkin olarak davalı idarece 23.07.2009 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yukarıda belirtildiği üzere davacı belediye ve büyükşehir belediyesine gönderilerek ve askıya çıkarılarak ilan edilmesinin sağlanması gerekirken “İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı, Atakent Mahallesi, 2. Etap Kültür Merkezi Karşısı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Giriş Katı”nda 07.08.2009-07.09.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edildiği, davacı belediye başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde plana itirazda bulunulamadığı, plan değişikliğine ilişkin 21.10.2009 tarihli yazının 06.11.2009 tarihinde davacı idareye tebliğ edilmesi üzerine 07.12.2009 tarihinde bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, kanunda öngörülen usule uygun olarak askıya çıkarılarak ilan edilmeyen dava konusu imar planı değişikliğinin tebliği üzerine süresinde açılan davanın esasına geçilip karar verilmesi gerekirken davanın süre aşımı yönünden reddi yolundaki idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

                                                                                                                                               

TOKİ Başkanlığı tarafından 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında onaylanarak kesinleşen planlar ilgili belediyede herkesin görebileceği bir yerde bir ay süre ile asılır, ayrıca mutat vasıtalarla halka duyurulur. Gerek Gecekondu Kanununda ve gerekse Uygulama Yönetmeliğinde ıslah planlarına karşı itiraz edilebileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.