Turizm Yatırımları İçin Gerekli Olan Meraların Yatırım Kapsamına Alınması Nasıl Olur?

Meraların Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilebilmesi için öncelikle 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında tahsis amacının değiştirilmesi gerekir.

2634 sayılı Kanun’un Ek 4. maddesine göre kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yer alan mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacı 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre değiştirilir. Mera Kanunu’nun 14. maddesine göre; tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaklardan Mera Kanununda belirtilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak turizm yatırımları için gerekli olan mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacının Mera Kanununun 14. maddesi kapsamında değiştirilmesi mümkündür. Söz konusu 14. madde hükmüne göre, turizm yatırımları için zaruri olan mera yaylak ve kışlakların tahsis amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi, mera komisyonu ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe değiştirilebilir ve söz konusu yerler Hazine adına tescil edilir.

Buna göre öncelikle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün;

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) olumlu belgesi,

Tahsis amacının değiştirilmesi talep edilen yerin turizm alanı olarak ilan edildiğine dair belgeler,

Yatırımın onaylı projesi ve fizibilite raporu,

Yatırımın 1/5000 veya 1/25000 ölçekli harita üzerinde vaziyet planı ile mera komisyonu tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne (Mera Komisyonu Başkanlığı) başvurması gerekmektedir.

Başvuru sonrasında mera komisyonu bünyesinde oluşturulan teknik ekipler tarafından mera komisyonuna sunulmak üzere talep değerlendirilir. Eğer teknik ekipler tarafından talep olumlu karşılanmış ise yirmi yıllık ot bedeli de hesaplanarak hazırlanan rapor ile birlikte mera komisyonuna sunulur.

Teknik ekipçe hazırlanacak inceleme raporu; bölgedeki hayvan sayısı, hayvanın cinsi, kaba yem kaynakları, kaba yem üretimi, kaba yem açığı, üretilen kaba yemin ihtiyacı karşılama oranı ile tahsis amacının değiştirilmesi halinde kaba yem ihtiyacının nereden karşılanacağı, meranın vasfı, topografyası, toprak yapısı, vejetasyonun yapısı, otlatma kapasitesi, yatırım için talep edilen alanın dışında başka uygun alan olup olmadığı, yatırımın hangi parasal kaynaktan yapılacağı, köyün toplam merası, teknik ekibin kesin görüşü, çiftçi hane sayısı, çiftçi görüşü gibi bilgileri içerir.

Teknik ekip komisyona sunmak üzere, gerekli gördüğü hallerde ilgili kurum veya kuruluştan ek bilgi ve belge isteyebilir, inceleme raporuna bulunmasını istediği ek bilgi ve belgeleri ekler. Raporun sonuç bölümünde yapılacak yatırımın mera bütünlüğünü bozup bozmadığı, köyün kaba yem açığının mevcut olup olmadığı ve miktarı, açık var ise nasıl karşılanacağı, alternatif alanın olup olmadığı ile birlikte teknik ekibin kesin görüşü yer alır.

Meranın tahsis amacının değiştirilmesine ilişkin olarak valilik görüşü mera komisyonu tarafından verilerek karar defterine işlenir.

Komisyon tarafından uygun görülen talepler defterdarlığa gönderilir. Defterdarlığın da uygun görmesi durumunda meranın tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına tescil edilir. Bu taşınmazlar da Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar gibi Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilir.

Tahsis amacı değiştirilen mera, yaylak ve kışlaklardan elde olunacak yirmi yıllık ot geliri esas alınarak, Mera Komisyonu tarafından tespit edilecek miktarda alınacak ücret, tahsis amacının değiştirilmesinden sonra peşin olarak tahsil edilir.

Arazide inceleme yapacak komisyon ve teknik ekip üyelerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği her türlü yol gideri ve gündelikleri ile Mera Komisyonu tarafından uygun görülen diğer giderler talep sahiplerince karşılanır. Tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılabilmesi için sayılan giderler tahsil edilmelidir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü