Turizm Yatırımlarına Hazine Taşınmaz Tahsis Edilebilecek Yerler

 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde Kalan Taşınmazlar

Turizmi teşvik kapsamında genel olarak Bakanlar Kurulunca kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgesinde kalan taşınmazlar yatırımcılara tahsis edilmektedir.

Turizmi Teşvik Kanununa ve Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kamu taşınmazları turizm yatırımcılarına tahsis edilebilmektedir. Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik kamu taşınmazı kavramını Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, bu bölgelerin veya bu bölgelerin planlarla belirlenmiş alt bölgeleri ve turizm merkezlerinin içinde yer alan orman arazileri olarak tanımlamaktadır.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri Dışındaki Alanlarda Kalan Taşınmazlar

2634 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde kamu kuruluşlarına ait turizm, eğitim ve dinlenme maksatlı tesisler ile araziler üzerindeki tahsisler, Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine tahsisi yapan idarece kaldırılır ve tasarruf hakları Bakanlığa verilir.

Bu yerler dışındaki taşınmazlar ise 18.3.1986 tarihli ve 86/10497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince turizm amaçlı olarak yatırımcılara tahsis edilmektedir. Bakanlar Kurulunun bu kararıyla turizm yatırımlarını hızlandırmak maksadıyla arazi ve gayrimenkul tesislerinde sürat sağlamak üzere turizm, eğlence ve dinlenme tesisleri, ticaret merkezleri ve benzeri tesislerin yapılması maksadıyla:

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde (mücavir alan dahil) Hazine, belediye, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait gayrimenkullerin yerli ve yabancı müteşebbislere tahsisi prensibi; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının da katılacağı toplantıda, Maliye Bakanı, Kültür ve Turizm Bakam ile ilgili bakan tarafından kararlaştırılır.

2- Birinci maddede belirtilen yerler dışında:

a) Bakanlar Kurulunca turizm alanı ve turizm merkezi ilân edilen yerlerin tahsis işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılır.

b) Hazine, kuma iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait gayrimenkullerin tahsisi prensibi Maliye Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ile diğer ilgili bakanlar tarafından müştereken kararlaştırılır.

3- Yukarıdaki maddelere göre tahsise karar verecek yetkililer, tahsis ile ilgili işlemlerde uygulanacak esasları tespit ederler.

4- Prensip olarak verilen tahsis kararının uygulanabilmesi için ilgili mevzuata göre gerekli işlemler kuruluşların yetkili mercilerince yapılır.

5- Yerli ve yabancı müteşebbisler, arazi veya gayrimenkul tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat ederler, tahsisle ilgili sekretarya hizmetleri bu Bakanlıkça yürütülür.

Orman Sayılan Alanlar ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Taşınmazlar

2634 sayılı Kanun’un Ek 4. maddesine göre kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri dışında, 6831 sayılı Orman Kanununa göre Devlet ormanı sayılan yerler ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince tespit ve ilan edilen yerlerde turizm yatırımı için arazi tahsisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü