1. Ana Sayfa
  2. İçtihat
  3. Uyuşmazlık Mahkemesi, E: 2006/321, K:2007/47 (Kadastro yenileme çalışmaları sonucu ihdas edilen parselin iptali istemiyle açılan davada adli yargı)

Uyuşmazlık Mahkemesi, E: 2006/321, K:2007/47 (Kadastro yenileme çalışmaları sonucu ihdas edilen parselin iptali istemiyle açılan davada adli yargı)


KARAR TR: 2.4.2007

(Hukuk Bölümü)

ÖZET: Kadastro yenileme çalışmaları sonucu ihdas edilen parselin (parsel numarasının) iptali istemiyle açılan davanın adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği hk.

I) KARAR

Davacı: Kargıcak Öğretmenler Sitesi Maliklerini Temsilen ve Kendi Adına Asaleten N.C.A

Davalı: Alanya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü

OLAY: Davacı, Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Beldesi, Yatsısay Mevkii 34/2 pafta, 1257 ve 1258 parsellerde toplam 17730 m2 arsaları üzerinde yenileme kadastrosu yapıldığını ve bunun sonucunda:

1)Taşınmazların değerlerinin raicin çok üzerinde takdir edilerek harç ödenmesinin istendiğini, bu hesaplamanın gerçeklere uygun olmadığını, bu nedenle, hesaplanan harcın düzeltilmesine,

2) Taşınmazın bulunduğu aynı yerde, 1257 ve 1258 parsellerden kamuya bedelsiz olarak terk edilen yeşil alana(çocuk parkı)da yeni kadastro planında 400 m² civarında arsanın 233 numaralı parsel olarak ayrıldığının görüldüğü, böyle bir parsel olmadığı, varsa bu yerin ya 1257 ve 1258 parsel maliklerine tapu kaydı tescili yapılması, yada kamu yararına amacına uygun olarak çocuk parkı yapılması için bırakılmasına,

3) Kadastro planında, 1257 parseldeki taşınmazda üç adet blokun aynı yönde asıl projeye uygun olmayan balkon çıkmalarının gösterildiği, bu tür çıkmaların başka binalarda da olduğu, onların da aynı şekilde gösterilmesi ya da bu iki blok balkon çıkmalarının düzeltilmesine,

4) Kadastro planında, komşu, yeni 191 ada, 1 parsel çapında, sınırın D400 karayolundan çekme mesafesine (yaklaşma sınırına) uyulmadığının görüldüğü,

bu nedenlerle, bu hataların imar mevzuatına uygun olarak yeni kadastro ve imar planında düzeltilmesine karar verilmesi istemiyle adli yargı yerinde dava açmıştır.

ALANYA KADASTRO MAHKEMESİ; 7.3.2003 gün ve E:2002/120, K:2003/50 sayı ile, Kadastro Mahkemesinin 3402 sayılı Yasa gereği taşınmazların sadece aynına yönelik davalara bakmakla görevli olduğu, oysa, bu davada davacı tarafça yenileme harcının düzeltilmesi ve idarenin eylemlerine yönelik iptalin dava konusu edildiği, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından harca yönelik dava yönünden görevli ve yetkili mahkemenin Antalya

Vergi Mahkemesi, diğer taleplere ilişkin davada ise görevli ve yetkili mahkemenin Antalya İdare Mahkemesi olduğu gerekçesiyle harca yönelik dava ve diğer hususlarda açılan dava yönünden görevsizlik kararı vermiş; bu karar, temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

Davacı vekili, bu kez, kadastro yenileme çalışmalarında yapılan 400 m2 miktarındaki 233 ada 1 parsel sayılı taşınmazın parsel numarasının iptali ile kamu yararına çocuk parkı olarak bırakılmasına, 1257 sayılı parseldeki balkon çıkmalarının projesine uygun olarak düzeltilmesine karar verilmesi istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır.

ANTALYA İDARE MAHKEMESİ; 7.1.2004 gün ve E:2003/1385; K:2004/14 sayı ile, Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Beldesinde yapılan kadastro yenileme çalışmaları sonucu ihdas edilen 233 ada 1 sayılı parselin(parsel numarasının) iptali, kamu yararına çocuk parkı olarak bırakılmasının ve 1257 sayılı parseldeki balkon çıkmalarının projesine uygun olarak düzeltilmesinin istenildiği, davanın, 233 ada 1 sayılı parselin(parsel numarasının) iptali istemine yönelik kısmının incelenmesinden; 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 24. maddesinde, “Genel Mahkemelere ait olup da bu Kanunun uygulanması ile ilgili dava ve işlere belirlenen usul ve esaslara göre bakmak üzere her kadastro bölgesinde tek hakimli ve Asliye Mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda kadastro mahkemesi kurulacağı, 25. maddesinde de, Kadastro Mahkemesinin taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı aynı haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarınca kendisine verilen işlere bakacağı hükmünün yer aldığı, bu düzenlemelere göre, kadastro çalışmaları, sınır ve ölçü uyuşmazlıkları işlemlerine karşı açılacak davalarda kanun koyucunun adli yargı yerlerini görevli kıldığı, olayda da; uyuşmazlık konusu taşınmazın kadastro yenileme çalışmaları sonucu ihdas edilen bir taşınmaz olması, bu nedenle davanın taşınmazın aynına yönelik ve yukarıda metni yazılı 3402 sayılı Yasa’nın 25.maddesi kapsamında bir uyuşmazlığa ilişkin olması karşısında, Mahkemelerinin bu davaya bakmakla görevli olmadığı, adli yargı yerinin görevli olduğu sonucuna varıldığı, davanın, 233 ada 1 sayılı parselin kamu yararına çocuk parkı olarak bırakılmasına ve 1257 sayılı parseldeki balkon çıkmalarının projesine uygun olarak düzeltilmesi istemine ilişkin kısmına gelince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde idari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırları düzenlenmiş olup, birinci fıkrasında, idari dava türlerinin, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak iptal davaları ile idari eylem ve işlemlerden dolayı hakları muhtel olanlar tarafından açılacak tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar olmak üzere 3 grupta toplandığı, ikinci fıkrasında ise, idari yargı yetkisinin idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı bulunduğu, idari mahkemelerin idari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı veremeyeceklerinin kurala bağlandığı, anılan Yasanın 14/3-d ve 15/1-b maddeleri uyarınca idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlemin mevcut olmaması halinde davanın reddine karar verileceğinin düzenlenmiş bulunduğu, bu durumda, davacının bu istemlerinin idari işlem niteliğinde yargı kararı verilmesi istemi niteliğinde olması, Yasa hükümlerine göre ise, idari mahkemelerin idari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı vermelerinin mümkün bulunmaması karşısında, davanın bu kısmının incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15/1-a maddesi uyarınca görev yönünden reddine, kısmen 15/1-b maddesi uyarınca incelenmeksizin reddine karar vermiş; kararın, davanın görev yönünden reddine ilişkin kısmı, DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ’nin 30.5.2006 gün ve E:2004/2341, K:2006/2848 sayılı kararıyla onanmak suretiyle kesinleşmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Ahmet AKYALÇIN’ın Başkanlığında, Üyeler: M. Lütfü ÜÇKARDEŞLER, Coşkun ÖZTÜRK, Serap AKSOYLU, Esen EROL, Abdullah ARSLAN ve Levent ÖZÇELİK’in katılımlarıyla yapılan 02.04.2007 günlü toplantısında;

I-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; adli ve idari yargı yerleri arasında anılan Yasanın 14. maddesinde öngörülen biçimde davanın, kadastro yenileme çalışmaları sonucu ihdas edilen 233 ada 1 parselin (parsel numarasının) iptali istemine yönelik kısmı yönünden olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu, idari yargı dosyasının 15. maddede belirtilen yönteme uygun olarak davacı vekilinin istemi üzerine son görevsizlik kararını veren Mahkemece Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiği ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından, görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim Nurdane TOPUZ’un, davanın çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ayla SONGÖR ile Danıştay Savcısı Gülen AYDINOĞLU’nun, davada adli yargının görevli olduğu yolundaki yazılı ve sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Beldesinde yapılan kadastro yenileme çalışmaları sonucu ihdas edilen 233 ada 1 parselin (parsel numarasının) iptali istemiyle açılmıştır.

23.6.1983 gün ve 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun’un “Yenileme” başlığını taşıyan 1. maddesinde, “Teknik nedenlerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen ve en az bir mevki veya ada biriminde zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen tapulama ve kadastro paftaları bu Kanun hükümlerine göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve ilgili bakanın onayı ile yenilenir. Buna göre tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapılır” denilmiş; “İtiraz ve davalar” başlığını taşıyan 5. maddesinde, “Yenileme tespitlerine yapılacak itirazlar ve komisyon kararlarına karşı açılacak davalar 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 766 sayılı Tapulama Kanununun ilgili hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, tapulama mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde, tapulama komisyon kararlarına karşı açılacak davalar, o mahallin asliye hukuk mahkemelerince, 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri uyarınca çözümlenir” hükmü yer almıştır.

15 Aralık 1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 28 Haziran 1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 21.6.1987 gün ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 24. maddesinde, genel mahkemelere ait olup da bu Kanunun uygulanması ile ilgili dava ve işlere belirlenen usul ve esaslara göre bakmak üzere her kadastro bölgesinde tek hakimli ve Asliye Mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda kadastro mahkemesinin kurulacağı, 25. maddesinde ise, kadastro mahkemesinin; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakacağı belirtilmiştir.

Buna göre, kadastro yenileme çalışmaları sonucu ihdas edilen uyuşmazlık konusu parselin (parsel numarasının) iptali istemiyle açılan işbu davanın görüm ve çözümünde, yukarıda yer alan hükümler uyarınca adli yargının görevli olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, Kadastro Mahkemesince verilen görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

SONUÇ: Davanın çözümünde ADLİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Alanya Kadastro Mahkemesi’nce verilen 7.3.2003 gün ve E:2002/120, K:2003/50 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ kadastro yenileme çalışmaları sonucu ihdas edilen 233 ada 1 parselin (parsel numarasının) iptali istemine yönelik kısmının KALDIRILMASINA, 02.04.2007 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

 

Yorum Yap

Yorum Yap