Üzerinde Yapılaşma Olan Parsellerde Düzenleme Ortaklık Payı Kesinti

Üzerinde yapılaşma bulunan parsellerde kat mülkiyetinin bozulmaması için, DOP’un yapılaşma olmayan kısımdan alınması mümkündür. Bu zorunluluğun dayanağı, AAD Uygulama Yönetmeliğinin 8. maddesidir.

Gerçekten de söz konusu maddede, “İmar veya kadastro parselleri üzerinde inşa edilmiş ve düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı bir imar parseli içinde bırakılabilir. Bu gibi yapıların bulunduğu parsellerin yol, meydan, otopark ve yeşil saha gibi yerlere giren kısımları ile bitişiğinde düzgün imar parseli teşkil etmek için bahçelerinden gerekli miktar ifraz edilerek DOP olarak alınır. Alınacak miktar DOP’tan fazla ise kamulaştırma ile alınabilir” hükmü yer almaktadır.

İşte bu madde hükmü kullanılarak üzerinde yapı bulunan parsellerin düzenleme ortaklık payları, parselin yapısız kısımlarından alınabilecek, bu şekilde kat mülkiyeti bozulmamış olacaktır.

Danıştay da muhtelif kararlarında üzerinde yapı bulunan taşınmazların parselasyon işlemine tabi tutulması halinde, bu parsellerin yol, meydan, otopark ve yeşil alan gibi yerlere giren kısımları ile bahçelerinden gerekli miktarın DOP olarak alınabileceğini vurgulamaktadır.

Danıştay 6. Dairesi, 17.01.2000, E:1998/7510, K:2000/88

Üzerinde yapı bulunan taşınmazların parselasyon işlemine tabi tutulması halinde bu parsellerin yol, meydan, otopark ve yeşil alan gibi yerlere giren kısımları ile bitişiğinde düzgün imar parseli teşkil etmek için bahçelerinde gerekli miktarın düzenleme ortaklık payı olarak alınabileceği.

İmar Kanununun 18’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in Düzenleme Sırasında Korunacak Yapılar başlıklı 8. maddesinde: “İmar veya kadastro parselleri üzerinde inşa edilmiş ve düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı bir imar parseli içinde bırakılabilir.

Bu gibi yapıların bulunduğu parsellerin yol, meydan, otopark ve yeşil saha gibi yerlere giren kısımları ile bitişiğinde düzgün imar parseli teşkil etmek için bahçelerinden gerekli miktar ifraz edilerek düzenleme ortaklık payı olarak alınır. Alınacak miktar düzenleme ortaklık payından fazla ise kamulaştırma ile alınabilir.” hükmü yer almaktadır.

Dava konusu parselasyon işlemiyle davacı kuruma ait tescilli türbe binası bulunan taşınmazlardan yukarıda yer alan yönetmelik hükmü dikkate alınarak, ancak belirtilen yerler için düzenleme ortaklık payı alınabileceğinden, idare mahkemesince, bu husus araştırılmaksızın davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.