Yapı Kayıt Belgesi Sahibi Satın Almak İçin Başvurduğu Hazine Parselinin Başkası Adına Satışını İsteyebilir mi?

İmar Barışında Hazine Taşınmazlarının Satışı

İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi, yapı kayıt belgesi alınan Hazine parsellerinin satışını düzenlemektedir. Madde hükmüne göre “Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31/12/2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır”

Bu hükme göre Yapı Kayıt Belgesi (YKB) alınan Hazine taşınmazları Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılabilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi Devredilebilir mi?

Yapı Kayıt Belgesini Devredebilir miyim? Yapı Kayıt Belgesi Devredilebilir mi? başlıklı yazımızda da açıkladığımız üzere Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü yapı kayıt belgesinin devredilebileceğini, devir yapılması durumunda ise devralan kişi adına yeni bir YKB düzenleneceğini değerlendirmektedir.

İmar Barışında Hazine Taşınmazlarının Satışında Kanuni veya Akdi Halefiyet Var mı?

İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine göre Hazine taşınmazları Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılabilecektir. 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esaslar) ise “hak sahibini”, “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapının veya yapıdaki bağımsız bölümlerin sahibi ya da sahipleri ile bunların kanuni veya akdi halefleri” olarak tanımlamaktadır.

Bu hükümlere göre yapı kayıt belgeleri açısından akdi halefiyet söz konusudur. Buradaki akdi halefiyeten kastımız, YKB devrinden farklı olarak noter onaylı muvafakatname ile “satın alma hakkının” devredilmesidir. Tıpkı 2/B ve tarım arazilerinin satışındaki akdi halefiyet gibi…

Bundan dolayı, buradaki akdi halefiyeti YKB’nin devrinden ayrı düşünmek gerektiği kanaatindeyim. YKB’nin devrinde, devralan kişi adına yeni YKB düzenlenmektedir ve bu kişi YKB sahibi olmaktadır. Oysaki İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi Hazine taşınmazlarının “Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine” satılabileceğini düzenlemektedir. Yani geçici 16. maddeye göre YKB sahipleri dışında akdi halefler de satıştan yararlanabileceklerdir. Demek ki kanun koyucu geçici 16. maddede YKB sahipleri ile akdi halefleri ayrı kategoride değerlendirmiştir.

Bu değerlendirmelerimiz çerçevesinde “Yapı Kayıt Belgesi Sahibi Satın Almak İçin Başvurduğu Hazine Parselinin Başkası Adına Satışını İsteyebilir mi? sorusunu YKB’nin devri ve akdi halefiyet açısından ayrı ayrı değerlendirmek gerekir.

a) YKB’nin devri halinde Hazine taşınmazının satışı

YKB’nin devri halinde, devralan kişi adına yeni bir YKB düzenlenmektedir. Bu durumda, YKB’nin eski sahibi Hazine taşınmazı için satın alma başvurusunda başvurduktan sonra YKB devredilmiş ise YKB’nin yeni sahibine satış yapılabileceğini düşünüyorum.

YKB’nin eski sahibinin bir başvurusu yok ise yeni sahibe de satış yapılamayacağı gayet açıktır.

b) Akdi Halefiyet Durumunda Hazine Taşınmazlarının İmar Barışından Satışı

Her ne kadar 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esaslar) nde akdi halefiyetin nasıl uygulanacağı konusunda hüküm yok ise de Tebliğ hak sahibini “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapının veya yapıdaki bağımsız bölümlerin sahibi ya da sahipleri ile bunların kanuni veya akdi halefleri” olarak tanımladığı için (YKB devri söz konusu olmasa da) YKB sahiplerinin akdi haleflerine satış yapılabileceğini düşünüyorum. YKB devri söz konusu olmasa bile satış yapılabilir. Aksi bir yorum, Kanun’un ve Tebliğin verdiği akdi halefiyet hakkını ortadan kaldırmak anlamına gelecektir.

Akdi halefiyetin şekli konusunda Kanunda ve Tebliğde hüküm bulunmamaktadır. Ancak 2/B taşınmazlarında ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışında akdi halefiyet noter onaylı muvafakatname olarak uygulanmıştır. Örneğin 345 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (6292 2/B Satışı) nde “Akdi halef” “Doğrudan satış işlemlerinde taşınmazı kullanıcılarından satın aldığını Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenen muvafakatnameyle belgeleyen kişiler” şeklinde tanımlanmış ve akdi halefiyet için noter tarafından düzenlenen muvafakatname gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır. Keza, aynı tebliğe göre “Kullanıcılar ve/veya muhdesat sahipleri, İdareye başvuru yaptıktan sonra da haklarını noterde düzenlenen muvafakatnameyle akdi haleflere devredebileceklerdir.”

Benzer hükümler 355 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (6292 Tarım Arazilerinin Satışı)nde de vardır.

Bu nedenle imar barışında akdi haleflere noterde düzenlenen muvafakatnameye istinaden satış yapılabileceğini düşünüyorum.

Akdi halefiyetin nasıl uygulanacağı konusunda şu genel yazı, emsal olarak kullanmak açısından faydalı olacaktır: 2012-024804 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun kapsamında akdi halefiyet)

Benzer bir konu için şu yazıya bakınız: Kamu konutunu satın alan kişi, aldığı konutu başkasının üzerine tescil ettirebilir mi?

4 yorum

  1. Kanun hükmüne göre yapı kayıt belgesi sahiplerinin akdi haleflerinin de 31.12.2019 tarihine kadar satın alma müracaatı yapmış olmaları mı gerekiyor?Yani yapı kayıt belgesi sahibinin 31.12.2019 tarihine kadar yapmış olduğu satın alma başvurusu, bu tarihten sonra noterden muvafakatname ile satış yaptığı akdi halefine de aynı hak sahipliği imkanı tanıyor mu, böylece doğrudan akdi halefe Hazinece satış yapılabilir mi?

  2. Noter satışıyla devraldıydım hazine parselinin noter muvakkatnamesini milli emlak a verdim gelen yazıda buranın toki mülkiyetci olduğu gözüküyor toki şerhi var satın alma işleminiz gerçekleştirilememektedir diyor.

  3. “Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31/12/2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır”

    Konu hakkında şunu sormak istiyorum; yukarıdaki belirtmiş olduğum kanuna istinaden hala satış için sonuç alamadık ve aynı şekilde çevremizdeki diğer yapı kayıt belgesi olan tanıdıklarımızda aynı durumda. Satışların olmamasının sebebi nedir veya olacaksa tahmini bi süre varmı.

    İyi çalışmalar

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.