Yapı Kullanma İzni Almanın Şartları

Yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için yapının kanun, imar planı, yönetmelik hükümlerine, ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış olması, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından sakınca bulunmaması gerekir.

Yapı kullanma izni verilebilmesi için gereken şartlar aşağıda açıklanmıştır. Bu şartlar oluştuğu halde yapı kullanma izni verilmemesi, hukuka aykırılık teşkil edecektir.

a. Yapının Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Yapılmış ve Tamamlanmış Olması

Yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması gerekir. İmar Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrasına göre mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesine göre bir parselde birden fazla bina bulunması halinde, bir kısım binalarda ruhsat eki projelerine aykırılıkların bulunması, aykırılık içermeyen binalara yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesine engel değildir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesine göre mal sahibinin müracaatı üzerine ruhsat vermeye yetkili idare, yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını belirler. İdare ayrıca yapı kullanma izni işlemlerinde; uydu antenleri ve diğer haberleşme antenleri ile telefon, televizyon, kablo tv ve internet gibi, sesli ve görüntülü haberleşme ve iletişim sistemlerine dair tesisatı, kullanıcıların aynı hizmeti aynı anda farklı kuruluşlardan sağlanmasına imkân veren çoklu sisteme uygun olarak ve görüntü ve haberleşme kirliliğine yol açmayacak şekilde tesis edilip edilmediğini, ticari binalarda standartlara uygun ve görüntü kirliliğine yol açmayacak şekilde tabela yeri bırakılıp bırakılmadığını, binalarda usulüne uygun atık ayrıştırma bacası yapılıp yapılmadığını, ilgili mevzuatına uygun olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılıp faydalanılmadığını, sitelerde gri su toplama havuzu, dış güvenlik kamerası tesisatı ve benzeri önlemlerin alınıp alınmadığını varsa projesini de dikkate alarak denetlemek zorundadır.

Yapı kullanma izni müracaatında bulunabilmek için yapının tüm vizeleri alınarak tamamlanmış olması gerekir. Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Temel Vizesi Nedir? Su Basmanı (Temel Üstü) Vizesi Nedir? Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizesi Nedir?

b. TSE Standartlarına Uygun Malzeme Kullanılması

Yapılarda TSE standartlarına uygun malzeme kullanılmalıdır. Bu husus; hem yapı denetim şirketi, hem de yapı kullanma izni verilmeden önce idare (belediye, il özel idaresi vb.) tarafından denetlenir.

c. Yapı Denetim Firmasının Raporu

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1. maddesine göre; İmar Kanununun 26. maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler, 27. maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar, tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam iki yüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan yapılar yapı denetimine tabidir.

Yapının tamamlanması üzerine yapı denetim şirketi tarafından yapının kısmen ya da tamamen bitirildiğine dair rapor verilmesi gerekir. Yapı denetimi raporunda; yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığının, kullanılmasında fen ve sağlık yönünden herhangi bir sakınca görülmediğinin, otopark ihtiyacı bulunan alanlarda otoparkın, sığınak yapılmasını gerektiren durumlarda sığınağın yapıldığının bildirilmesi gerekir.

d. SGK İlişiksiz Yazısının İstenilmesi

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz:

İskan Almak İçin SGK İlişiksiz Yazısı Zorunluluğu

Müteahhidin SGK Borcundan Dolayı İskan Almadığı Daireyi Satın Alanlar İskan Alabilir mi?

e. Enerji Kimlik Belgesinin Alınması

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: İskan Ruhsatı (Yapı Kullanma İzni) Alabilmek İçin Enerji Kimlik Belgesinin Alınması Zorunluluğu

f. Cins Tashihinin Yapılması

Yapı tamamlandıktan sonra yapılması gereken işlemler; öncelikle taşınmazın cins tashihinin yapılması ve bundan sonra kat mülkiyetinin kurulmasıdır. Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: İskan (Yapı Kullanma) İzni Almak İçin Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

g. Yapı Kullanma İzni Harcının Ödenmesi

Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: İskan (Yapı Kullanma) İzni Harcı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Kim Öder?

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.