Yol, Yeşil Alan Gibi Sosyal Donatı Alanlarındaki Yapılara Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenir mi? Bunlarda Kat Mülkiyetine Geçilir mi?

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 8. maddesine göre;

a) 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda,

b) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,

c) 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda,

ç) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,

d) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde,

bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemez.

İmar Barışı Yeşil Alanı Kapsıyor Mu?

Burada en önemli sorunu “kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar” dışında kalıp da kesinleşmiş planlarda sosyal donatı alanlarında kalan yapılar oluşturmaktadır. Örneğin düzenleme ortaklık payından ya da şahıslar tarafından yapılan terkler sonucu oluşan park, yeşil alan gibi sosyal donatı alanlarında, ya da belediye mülkiyetinde bulunan park, yeşil alan gibi sosyal donatı alanlarında kalan yapılar için yapı kayıt belgesi düzenlenip düzenlenmeyeceği ve kat mülkiyetine geçilip geçilmeyeceği konusu izaha muhtaçtır.

Mülkiyeti Şahıslara Ait Olup Kısmen Sosyal Donatı Alanında Kalan Yapılar

Kısmen sosyal donatı alanında kalan taşınmazlarda ciddi bir sorun yoktur. Bu gibi durumlarda olan yapılar için yapı kayıt belgesi alınabileceği gibi imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi durumunda kat mülkiyetine de geçilebilir.

TKGM’nin 1787 sayılı Genelgesine göre “imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alman belge aranacak olup yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu taşınmazın imar planında umumi hizmet alanlarına (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumları, park, yol, meydan, yeşil alan, otopark, ibadet yeri ve karakol vb. ) denk gelen kısımlarının bulunması halinde bu kısımların 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince 2010/22 Sayılı Genelgede açıklandığı şekilde terk edilmiş olması gerekmektedir. Bu sebeple öncelikle LİHKAB/SHKMMB’larca taşınmazın imar planında umumi hizmet alanlarına denk gelen kısmı olup olmadığı araştırılacak, denk gelen alan yoksa Zemin Tespit Tutanağının uygun bir yerinde bu yönde belirtme yaparak imzalayacaklar, denk gelen alan varsa gerekli terk işlemleri için müracaat sahibini ilgili belediye/kurumuna yönlendireceklerdir.

Mülkiyeti Şahıslara Ait Olup Tamamen Sosyal Donatı Alanında Kalan Yapılar

Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş olup da Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar kavramına dahil olmayan (düzenleme ortaklık payından ya da şahıslar tarafından yapılan terkler sonucu oluşan park, yeşil alan gibi sosyal donatı alanlarında, ya da belediye mülkiyetinde bulunan park, yeşil alan gibi sosyal donatı alanlarında kalan) alanlara tamamen denk gelen yani tamamen bu alanlarda kalan yapılar için yapı kayıt belgesi alınabilir.

Üstelik bu alanlar için kat mülkiyeti de kurulabilir. TKGM’nin 1787 (2018/8) sayılı Genelgesine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.10.2018 tarih ve E.173013 sayılı yazılarına istinaden Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar hariç olmak üzere, gerek fiilen ve gerekse plan gereği yolda veya yeşil alanda kalan veya yola veya yeşil alana tecavüzlü olan yapılar için cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi işlemlerinin yapılabileceği, bu tür işlemlerde zemin tespit tutanağının düşünceler sütununa ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine “3194 Sayılı Kanunun Geçici 16. maddesi uyarınca düzenlenen yapı kayıt belgesine istinaden yapıldığı, yapının yola veya yeşil alana tecavüzlü olduğu ve yapının yıkılması veya tecavüzün giderilmesi halinde belirtmenin kaldırılacağı” şeklinde belirtme yapılarak tescil işlemi yapılabilecektir.

Mülkiyeti Hazine’ye Ait Olup Kesinleşmiş Planlar Neticesinde Sosyal Donatı Alanı Olarak Belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca Aynı Amaçla Değerlendirilmek Üzere İlgili Kurumlara Tahsis Edilmiş Taşınmazlarda

Kısmen veya tamamen bu taşınmazlarda kalan (yani tamamen bu taşınmazlar üzerinde kalan veya bu taşınmazlara tecavüzlü olan) yapılar için YKB düzenlenemeyeceği gibi kat mülkiyeti de tesis edilemez.

Şahıslara Ait Parsellere Yapılmış Olup da Mülkiyeti Hazine’ye, Belediyeye veya Üçüncü Şahıslara Ait Parsellere Tecavüzlü Yapılar

TKGM’nin 1787 sayılı Genelgesine göre, şahıslara ait parseller üzerinde yapılmış olup da kısmen (kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar hariç olmak üzere) mülkiyeti Hazine’ye, belediyeye veya üçüncü şahıslara ait taşınmazlara tecavüzlü olan yapılar için parsel maliklerinin/Hazinenin/belediyenin muvafakati halinde zemin tespit tutanağı düzenlenebilir.

Aynı Genelgede “Hazinenin ve üçüncü kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde kısmen tecavüzü bulunan yapılar için hazinenin/ilgililerinin muvafakati alınması koşuluyla tapu kütüğünün beyanlar hanesinde tecavüze yönelik belirtme yapılarak tapu sicilinde gerekli tescil işlemi yapılabilecektir. Hazinenin veya üçüncü kişilerin muvafakati olmadan tescil işlemi gerçekleştirilemeyeceğinden dolayı; işlem LİHKAB/SHKMMB de iken ilgililere bu hususta gerekli bilgilendirme yapılarak, üçüncü kişilerin özel mülkiyetindeki taşınmazlara tecavüzlü durumlarda Kadastro Müdürlüğünce zemin tespit tutanağına imza almak veya noterden onaylı muvafakatnameyi ya da birden fazla bloklu çok sayıda malikli yapılarda kat malikleri kurulunca bu yönde alınmış kararına ilişkin karar defterinin noter onaylı örneğini tutanağa eklemek suretiyle; hazine taşınmazına tecavüzlü durumlarda ise yine Kadastro Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Müdürlüklerine yazılı sorularak alınacak muvafakat akabinde işlemlere devam edilecektir” ifadelerine yer verilmiştir.

Bu ifadelerdeki tescil işleminin kat mülkiyetine geçişi kastediyor olması gerekir. Dolayısıyla kısmen (kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar hariç olmak üzere) mülkiyeti Hazine’ye, belediyeye veya üçüncü şahıslara ait taşınmazlara tecavüzlü olan yapılar için parsel maliklerinin/Hazinenin/belediyenin muvafakati halinde kat mülkiyetine geçiş söz konusu olabilir.

Milli Emlak Kitabı
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.