Yozgat’ta Milli Emlaktan Satılık Arsalar

Makalemizi paylaşır mısınız?

YOZGAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

SATIŞI VE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

1- Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ve kiralama ihaleleri Karatepe Mahallesi,  Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:57 Merkez/Yozgat adresinde bulunan Yozgat Valiliğinin 1. katında hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü, Müdür odasında toplanacak komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatlerde  yapılacaktır.

2- Listenin 97 inci sırasındaki taşınmazın 5 (Beş) yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacak, diğer taşınmazların ise satış ihaleleri yapılacaktır.

3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

4- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye Hazine taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

5- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.

6- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

7- Kamu konutunun dolu olması (içerisinde oturan bulunması) halinde İçerisinde oturanların ön alım hakkı bulunmakta olup, detaylı bilgi Müdürlüğümüzden alınabilir.

8- Şartname mesai saatleri içerisinde Yozgat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

9-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.yozgat.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

Karatepe Mahallesi,  Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:57 Merkez/Yozgat adresinde bulunan Yozgat Valiliğinin 1 .katında hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü, Müdür odası

NOT: İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİNİN PDF OLARAK İNCELEMEK İÇİN ŞU BAĞLANTIYA TIKLAYINIZ

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : 0 (354) 212 30 05

İlçesiMahalle/KöyAdaParselYüzölçHazine Hissesiİmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale saati
MerkezYukarı Nohutlu  2. Mıntıka230631.039,061.039,06Konut alanı (E:1,00 Yençok 21,50)1.870.500,00187.050,0025.5.202110:00
MerkezYukarı Nohutlu  2. Mıntıka23064750,00679,69Konut alanı (E:1,00 Yençok 21,50)1.088.000,00108.800,0025.5.202110:10
MerkezYukarı Nohutlu  2. Mıntıka23053898,99898,99Konut alanı (E:1,00 Yençok 21,50)1.618.500,00161.850,0025.5.202110:20
MerkezYukarı Nohutlu  2. Mıntıka156971.043,17936,67Konut alanı (E:1,00 Yençok 21,50)1.686.500,00168.650,0025.5.202110:30
MerkezYukarı Nohutlu  2. Mıntıka61150686,64686,64Ayrık Nizam İki Katlı Konut Alanı412.000,0041.200,0025.5.202110:40
MerkezYukarı Nohutlu  2. Mıntıka611461.111,531.111,53Ayrık Nizam İki Katlı Konut Alanı778.500,0077.850,0025.5.202110:50
MerkezYukarı Nohutlu  2. Mıntıka61140907,35907,35Ayrık Nizam İki Katlı Konut Alanı499.500,0049.950,0025.5.202111:00
MerkezYukarı Nohutlu  2. Mıntıka23062750,00475,62Konut alanı (E:1,00 Yençok 21,50)761.000,0076.100,0025.5.202111:10
MerkezAşağı Nohutlu Mahallesi7749132,99132,99Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı47.000,004.700,0025.5.202111:20
MerkezYenicami II. Mıntıka75109302,82302,82Ticari Alan (E:1 yençok 16,50)303.000,0030.300,0025.5.202111:30
MerkezYenicami II. Mıntıka853191201,50201,50Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı91.000,009.100,0025.5.202111:40
MerkezEskipazar Mah.47422.035,852.035,85Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı1.425.095,00142.600,0025.5.202111:50
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka200722.309,481.264,44Konut Alanı (E:1,60 yençok 24,50)1.011.552,00101.200,0025.5.202112:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka216912.524,202.524,20Konut Alanı (A-8 kat E:1,60)3.029.040,00302.910,0025.5.202114:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka219312.057,582.057,58Tali İş merkezi (E:1 Yençok 9,50)1.285.987,50128.600,0025.5.202114:10
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka2264115.909,7415.909,74Konut Alanı (E:1,2 Yençok 18,50)7.954.870,00795.500,0025.5.202114:20
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka194614.720,914.720,91Konut Alanı (E:1 Yençok 9,50)1.888.364,00188.850,0025.5.202114:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka194623.925,093.925,09Konut Alanı (E:1 Yençok 9,50)1.177.527,00117.800,0025.5.202114:40
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka194634.221,134.221,13Konut Alanı (E:1 Yençok 9,50)1.055.282,50105.550,0025.5.202114:50
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka194645.599,375.599,37Konut Alanı (E:1 Yençok 9,50)1.679.811,00168.000,0025.5.202115:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka194841.360,401.360,40Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı340.100,0034.500,0026.05.202110:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka195011.262,411.262,41Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı315.602,5032.000,0026.05.202110:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka195021.135,971.135,97Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı283.992,5028.500,0026.05.202110:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka195031.059,791.059,79Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı264.947,5026.500,0026.05.202110:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19504972,62972,62Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı243.155,0024.500,0026.05.202111:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka195051.078,611.078,61Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı269.652,5027.000,0026.05.202111:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka195061.088,501.088,50Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı272.125,0027.500,0026.05.202111:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka195071.024,061.024,06Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı256.015,0026.000,0026.05.202111:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka195111.183,741.183,74Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı295.935,0030.000,0026.05.202112:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19512877,71877,71Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı219.427,5022.000,0026.05.202114:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19513879,38879,38Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı219.845,0022.000,0026.05.202114:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19514855,14855,14Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı213.785,0021.500,0026.05.202114:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19515839,71839,71Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı209.927,5021.000,0026.05.202114:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19516917,09917,09Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı229.272,5023.000,0026.05.202115:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19517790,77790,77Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı197.692,5020.000,0027.05.202110:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19518826,57826,57Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı206.642,5021.000,0027.05.202110:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka195211.040,441.040,44Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı260.110,0026.500,0027.05.202110:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19522933,77933,77Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı233.442,5023.500,0027.05.202110:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19523805,07805,07Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı201.267,5020.500,0027.05.202111:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19524812,97812,97Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı203.242,5020.500,0027.05.202111:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19525762,96762,96Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı190.740,0019.500,0027.05.202111:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19526809,82809,82Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı202.455,0020.500,0027.05.202111:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19527867,77867,77Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı216.942,5022.000,0027.05.202112:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19531862,46862,46Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı215.615,0022.000,0027.05.202114:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19532837,93837,93Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı209.482,5021.000,0027.05.202114:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19533948,08948,08Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı237.020,0024.000,0027.05.202114:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19534948,08948,08Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı237.020,0024.000,0027.05.202114:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19535906,33906,33Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı226.582,5022.700,0027.05.202115:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka195361.097,111.097,11Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı274.277,5027.500,0028.05.202110:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19537873,22873,22Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı218.305,0022.000,0028.05.202110:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka195411.072,991.072,99Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı268.247,5027.000,0028.05.202110:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka195421.071,451.071,45Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı267.862,5027.000,0028.05.202110:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka195431.111,981.111,98Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı277.995,0028.000,0028.05.202111:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19551906,50906,50Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı226.625,0023.000,0028.05.202111:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19552829,10829,10Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı207.275,0021.000,0028.05.202111:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19553795,01795,01Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı198.752,5020.000,0028.05.202111:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka19554993,63993,63Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı248.407,5025.000,0028.05.202112:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21855721,10721,10Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı252.385,0025.500,0028.05.202114:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21856966,74966,74Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı338.359,0034.000,0028.05.202114:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21857919,82919,82Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı321.937,0032.500,0028.05.202115:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21901537,50537,50Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı188.500,0019.000,0028.05.202115:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21902526,24526,24Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı185.000,0018.500,0028.05.202115:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21903500,00500,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı175.000,0017.500,0031.05.202110:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21904514,66514,66Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı181.000,0018.100,0031.05.202110:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka219015550,00550,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı192.500,0019.250,0031.05.202110:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka219019456,65456,65Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı160.000,0016.000,0031.05.202110:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21913443,92443,92Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı155.500,0015.550,0031.05.202111:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21914540,00540,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı189.000,0018.900,0031.05.202111:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21915540,00540,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı189.000,0018.900,0031.05.202111:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21916540,00540,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı189.000,0018.900,0031.05.202111:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21917631,58631,58Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı221.053,0022.200,0031.05.202112:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21918820,47820,47Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı287.164,5029.000,0031.05.202114:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21919540,00540,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı189.000,0018.900,0031.05.202114:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka219110540,00540,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı189.000,0018.900,0031.05.202114:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21921565,50565,50Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı197.925,0020.000,0031.05.202114:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21922565,50565,50Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı226.200,0022.620,0031.05.202115:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21923570,00570,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı228.000,0022.800,0001.06.202110:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21924570,00570,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı228.000,0022.800,0001.06.202110:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21925570,00570,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı228.000,0022.800,0001.06.202110:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21926570,00570,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı228.000,0022.800,0001.06.202110:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21927570,00570,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı228.000,0022.800,0001.06.202111:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21928658,99658,99Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı263.596,0026.500,0001.06.202111:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21929959,50959,50Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı335.825,0034.000,0001.06.202111:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka219210570,00570,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı199.500,0019.950,0001.06.202111:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka219211570,00570,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı199.500,0019.950,0001.06.202112:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka219212570,00570,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı199.500,0019.950,0001.06.202114:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka219213570,00570,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı199.500,0019.950,0001.06.202114:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21951557,50557,50Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı195.125,0020.000,0001.06.202114:30
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21952565,50565,50Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı197.925,0020.000,0001.06.202114:45
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21953570,00570,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı199.500,0019.950,0001.06.202115:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka21954570,00570,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı199.500,0019.950,0002.06.202110:00
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka219511570,00570,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı199.500,0019.950,0002.06.202110:15
MerkezEskipazar Mah. 2. Mıntıka219512570,00570,00Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı199.500,0019.950,0002.06.202110:30
MerkezEskipazar Mahallesi489614,3414,34Konut Alanı (BL-4 Kat  E:1,40 )7.200,00720,0002.06.202110:45
MerkezBüyükmahal Köyü122577.510,557.510,55İmarsız354.000,0035.400,0002.06.202111:00
MerkezOsmanpaşa Köyü1445558.271,0858.271,08İmarsız157.000,0015.700,0002.06.202111:15
MerkezDarıcı Köyü1502741,87741,87İmarsız3.600,001.080,0002.06.202111:30

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.