1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları

Yozgat’ta Milli Emlaktan Satılık Arsalar


YOZGAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

SATIŞI VE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

1- Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ve kiralama ihaleleri Karatepe Mahallesi,  Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:57 Merkez/Yozgat adresinde bulunan Yozgat Valiliğinin 1. katında hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü, Müdür odasında toplanacak komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatlerde  yapılacaktır.

2- Listenin 97 inci sırasındaki taşınmazın 5 (Beş) yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacak, diğer taşınmazların ise satış ihaleleri yapılacaktır.

3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

4- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye Hazine taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

5- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.

6- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

7- Kamu konutunun dolu olması (içerisinde oturan bulunması) halinde İçerisinde oturanların ön alım hakkı bulunmakta olup, detaylı bilgi Müdürlüğümüzden alınabilir.

8- Şartname mesai saatleri içerisinde Yozgat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

9-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.yozgat.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

Karatepe Mahallesi,  Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:57 Merkez/Yozgat adresinde bulunan Yozgat Valiliğinin 1 .katında hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü, Müdür odası

NOT: İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİNİN PDF OLARAK İNCELEMEK İÇİN ŞU BAĞLANTIYA TIKLAYINIZ

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : 0 (354) 212 30 05

İlçesi Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölç Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale saati
Merkez Yukarı Nohutlu  2. Mıntıka 2306 3 1.039,06 1.039,06 Konut alanı (E:1,00 Yençok 21,50) 1.870.500,00 187.050,00 25.5.2021 10:00
Merkez Yukarı Nohutlu  2. Mıntıka 2306 4 750,00 679,69 Konut alanı (E:1,00 Yençok 21,50) 1.088.000,00 108.800,00 25.5.2021 10:10
Merkez Yukarı Nohutlu  2. Mıntıka 2305 3 898,99 898,99 Konut alanı (E:1,00 Yençok 21,50) 1.618.500,00 161.850,00 25.5.2021 10:20
Merkez Yukarı Nohutlu  2. Mıntıka 1569 7 1.043,17 936,67 Konut alanı (E:1,00 Yençok 21,50) 1.686.500,00 168.650,00 25.5.2021 10:30
Merkez Yukarı Nohutlu  2. Mıntıka 61 150 686,64 686,64 Ayrık Nizam İki Katlı Konut Alanı 412.000,00 41.200,00 25.5.2021 10:40
Merkez Yukarı Nohutlu  2. Mıntıka 61 146 1.111,53 1.111,53 Ayrık Nizam İki Katlı Konut Alanı 778.500,00 77.850,00 25.5.2021 10:50
Merkez Yukarı Nohutlu  2. Mıntıka 61 140 907,35 907,35 Ayrık Nizam İki Katlı Konut Alanı 499.500,00 49.950,00 25.5.2021 11:00
Merkez Yukarı Nohutlu  2. Mıntıka 2306 2 750,00 475,62 Konut alanı (E:1,00 Yençok 21,50) 761.000,00 76.100,00 25.5.2021 11:10
Merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi 774 9 132,99 132,99 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 47.000,00 4.700,00 25.5.2021 11:20
Merkez Yenicami II. Mıntıka 75 109 302,82 302,82 Ticari Alan (E:1 yençok 16,50) 303.000,00 30.300,00 25.5.2021 11:30
Merkez Yenicami II. Mıntıka 853 191 201,50 201,50 Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı 91.000,00 9.100,00 25.5.2021 11:40
Merkez Eskipazar Mah. 474 2 2.035,85 2.035,85 Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı 1.425.095,00 142.600,00 25.5.2021 11:50
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2007 2 2.309,48 1.264,44 Konut Alanı (E:1,60 yençok 24,50) 1.011.552,00 101.200,00 25.5.2021 12:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2169 1 2.524,20 2.524,20 Konut Alanı (A-8 kat E:1,60) 3.029.040,00 302.910,00 25.5.2021 14:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2193 1 2.057,58 2.057,58 Tali İş merkezi (E:1 Yençok 9,50) 1.285.987,50 128.600,00 25.5.2021 14:10
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2264 1 15.909,74 15.909,74 Konut Alanı (E:1,2 Yençok 18,50) 7.954.870,00 795.500,00 25.5.2021 14:20
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1946 1 4.720,91 4.720,91 Konut Alanı (E:1 Yençok 9,50) 1.888.364,00 188.850,00 25.5.2021 14:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1946 2 3.925,09 3.925,09 Konut Alanı (E:1 Yençok 9,50) 1.177.527,00 117.800,00 25.5.2021 14:40
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1946 3 4.221,13 4.221,13 Konut Alanı (E:1 Yençok 9,50) 1.055.282,50 105.550,00 25.5.2021 14:50
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1946 4 5.599,37 5.599,37 Konut Alanı (E:1 Yençok 9,50) 1.679.811,00 168.000,00 25.5.2021 15:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1948 4 1.360,40 1.360,40 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 340.100,00 34.500,00 26.05.2021 10:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 1 1.262,41 1.262,41 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 315.602,50 32.000,00 26.05.2021 10:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 2 1.135,97 1.135,97 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 283.992,50 28.500,00 26.05.2021 10:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 3 1.059,79 1.059,79 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 264.947,50 26.500,00 26.05.2021 10:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 4 972,62 972,62 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 243.155,00 24.500,00 26.05.2021 11:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 5 1.078,61 1.078,61 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 269.652,50 27.000,00 26.05.2021 11:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 6 1.088,50 1.088,50 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 272.125,00 27.500,00 26.05.2021 11:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 7 1.024,06 1.024,06 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 256.015,00 26.000,00 26.05.2021 11:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 1 1.183,74 1.183,74 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 295.935,00 30.000,00 26.05.2021 12:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 2 877,71 877,71 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 219.427,50 22.000,00 26.05.2021 14:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 3 879,38 879,38 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 219.845,00 22.000,00 26.05.2021 14:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 4 855,14 855,14 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 213.785,00 21.500,00 26.05.2021 14:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 5 839,71 839,71 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 209.927,50 21.000,00 26.05.2021 14:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 6 917,09 917,09 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 229.272,50 23.000,00 26.05.2021 15:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 7 790,77 790,77 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 197.692,50 20.000,00 27.05.2021 10:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 8 826,57 826,57 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 206.642,50 21.000,00 27.05.2021 10:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 1 1.040,44 1.040,44 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 260.110,00 26.500,00 27.05.2021 10:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 2 933,77 933,77 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 233.442,50 23.500,00 27.05.2021 10:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 3 805,07 805,07 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 201.267,50 20.500,00 27.05.2021 11:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 4 812,97 812,97 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 203.242,50 20.500,00 27.05.2021 11:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 5 762,96 762,96 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 190.740,00 19.500,00 27.05.2021 11:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 6 809,82 809,82 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 202.455,00 20.500,00 27.05.2021 11:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 7 867,77 867,77 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 216.942,50 22.000,00 27.05.2021 12:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 1 862,46 862,46 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 215.615,00 22.000,00 27.05.2021 14:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 2 837,93 837,93 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 209.482,50 21.000,00 27.05.2021 14:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 3 948,08 948,08 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 237.020,00 24.000,00 27.05.2021 14:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 4 948,08 948,08 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 237.020,00 24.000,00 27.05.2021 14:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 5 906,33 906,33 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 226.582,50 22.700,00 27.05.2021 15:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 6 1.097,11 1.097,11 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 274.277,50 27.500,00 28.05.2021 10:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 7 873,22 873,22 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 218.305,00 22.000,00 28.05.2021 10:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1954 1 1.072,99 1.072,99 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 268.247,50 27.000,00 28.05.2021 10:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1954 2 1.071,45 1.071,45 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 267.862,50 27.000,00 28.05.2021 10:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1954 3 1.111,98 1.111,98 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 277.995,00 28.000,00 28.05.2021 11:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1955 1 906,50 906,50 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 226.625,00 23.000,00 28.05.2021 11:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1955 2 829,10 829,10 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 207.275,00 21.000,00 28.05.2021 11:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1955 3 795,01 795,01 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 198.752,50 20.000,00 28.05.2021 11:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1955 4 993,63 993,63 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 248.407,50 25.000,00 28.05.2021 12:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2185 5 721,10 721,10 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 252.385,00 25.500,00 28.05.2021 14:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2185 6 966,74 966,74 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 338.359,00 34.000,00 28.05.2021 14:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2185 7 919,82 919,82 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 321.937,00 32.500,00 28.05.2021 15:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2190 1 537,50 537,50 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 188.500,00 19.000,00 28.05.2021 15:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2190 2 526,24 526,24 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 185.000,00 18.500,00 28.05.2021 15:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2190 3 500,00 500,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 175.000,00 17.500,00 31.05.2021 10:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2190 4 514,66 514,66 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 181.000,00 18.100,00 31.05.2021 10:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2190 15 550,00 550,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 192.500,00 19.250,00 31.05.2021 10:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2190 19 456,65 456,65 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 160.000,00 16.000,00 31.05.2021 10:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2191 3 443,92 443,92 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 155.500,00 15.550,00 31.05.2021 11:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2191 4 540,00 540,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 189.000,00 18.900,00 31.05.2021 11:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2191 5 540,00 540,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 189.000,00 18.900,00 31.05.2021 11:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2191 6 540,00 540,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 189.000,00 18.900,00 31.05.2021 11:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2191 7 631,58 631,58 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 221.053,00 22.200,00 31.05.2021 12:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2191 8 820,47 820,47 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 287.164,50 29.000,00 31.05.2021 14:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2191 9 540,00 540,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 189.000,00 18.900,00 31.05.2021 14:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2191 10 540,00 540,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 189.000,00 18.900,00 31.05.2021 14:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 1 565,50 565,50 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 197.925,00 20.000,00 31.05.2021 14:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 2 565,50 565,50 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 226.200,00 22.620,00 31.05.2021 15:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 3 570,00 570,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 228.000,00 22.800,00 01.06.2021 10:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 4 570,00 570,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 228.000,00 22.800,00 01.06.2021 10:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 5 570,00 570,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 228.000,00 22.800,00 01.06.2021 10:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 6 570,00 570,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 228.000,00 22.800,00 01.06.2021 10:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 7 570,00 570,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 228.000,00 22.800,00 01.06.2021 11:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 8 658,99 658,99 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 263.596,00 26.500,00 01.06.2021 11:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 9 959,50 959,50 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 335.825,00 34.000,00 01.06.2021 11:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 10 570,00 570,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 199.500,00 19.950,00 01.06.2021 11:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 11 570,00 570,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 199.500,00 19.950,00 01.06.2021 12:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 12 570,00 570,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 199.500,00 19.950,00 01.06.2021 14:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 13 570,00 570,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 199.500,00 19.950,00 01.06.2021 14:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2195 1 557,50 557,50 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 195.125,00 20.000,00 01.06.2021 14:30
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2195 2 565,50 565,50 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 197.925,00 20.000,00 01.06.2021 14:45
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2195 3 570,00 570,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 199.500,00 19.950,00 01.06.2021 15:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2195 4 570,00 570,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 199.500,00 19.950,00 02.06.2021 10:00
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2195 11 570,00 570,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 199.500,00 19.950,00 02.06.2021 10:15
Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2195 12 570,00 570,00 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 199.500,00 19.950,00 02.06.2021 10:30
Merkez Eskipazar Mahallesi 489 6 14,34 14,34 Konut Alanı (BL-4 Kat  E:1,40 ) 7.200,00 720,00 02.06.2021 10:45
Merkez Büyükmahal Köyü 122 57 7.510,55 7.510,55 İmarsız 354.000,00 35.400,00 02.06.2021 11:00
Merkez Osmanpaşa Köyü 144 55 58.271,08 58.271,08 İmarsız 157.000,00 15.700,00 02.06.2021 11:15
Merkez Darıcı Köyü 150 2 741,87 741,87 İmarsız 3.600,00 1.080,00 02.06.2021 11:30

 

Yorum Yap